nativity scene


Xi Links Importanti


Patristika:
Riflessjonijiet mill-Kitba
tas-Santi Patri.

Dawn is-siltiet dehru għall-ewwel darba fin-newslatter
tas-Soċjeta Patristika Maltija
immexxija min Mons. Hector Scerri.


Melitone ta' Sardis.
Omelija dwar l-Għid il-Kbir

Jien Kristu, il-Maħfra tagħkom, jien l-Għid tas-salvazzjoni, jien il-Ħaruf issagrifikat għalikom, jien il-ħasil tagħkom, jien il-qawmien qawmien tagħkom, jien is-salvazzjoni tagħkom, jien is-sultan tagħkom. Jien li ntellagħkom fl-għoli tas-smewwiet, jiennli nqajjimkom mill-imwiet, jien li nurikom il-Missier li hu fis-smewwiet, jien li nqajjimkom b'idi l-leminija..


San Ġwann Grisostmu dwarna l-Maltin.

In-nies tal-gżira jgħallmuna kif tkun l-imġieba xierqa. Ma kinux jafu min kienu dawk li raw l-għarqa, iżda fehmu sewwa li huma wkoll kienu bnedmin. U għalhekk laqgħuhom bil-ħlewwa ... Jidher ċar li dawk li għamlulu (lil Pawlu) laqgħa bħal din, min-naħa tagħhom laqgħu minn għandu l-kelma li xandrilhom. Ma kienx sejjer jibqa' tliet xhur jitħaddet magħhom kieku ma emmnux tassew. Min dan wieħed jara li kienu ħafna dawk li emmnu.


Mid-Didache' - 14,1

F'Jum il-Mulej inġemgħu flimkien biex taqsmu l-ħobż u troddu ħajr, wara li tkunu stqarreju ħtijietkom, biex is-sagrifiċċju tagħkom ikun safi. Imma, jekk xi ħadd ikollu xi jgħid ma' sieħbu m'għandux jissieħeb magħkom qabel ma jitħabbu bejniethom, biex ma jitħassarx is-sagrifiċċju tagħkom.

San Ġwann Grisostmo

San Gwann grisostmu

Isqof u Duttur
tal-Knisja
Arċisqof ta' Constantinopli
Twielet Antioch
fit-349
Miet Omana in Pontius fil-409
Festa 13 ta' Settembru


Melito of Sardis

Melito of Sardis

Bishop of Sardis"
Apologist
died c180AD
Feast 1st April