nativity scene

Xi Links Importanti


Abraham


Mose'


Isaija


Eżekiel


Ġeremija


San Pawl


Riflessjoni fuq
il-Qari tal-Quddies tal-Ħudd.


26 ta' Awwissu 2018.
Il-21 il-Ħadd ta' matul is-Sena.
Il-Fidi Rigal tal-Missier.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġożwe. Ġoż 24. 1-2a. 15-17. 18b.
Salm Responsorjali: Salm 33(34): 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23.
It-tieni Qari: Qari mil-Ittra ta' San Pawl Appostlu lill-Efesin. Efes 5: 21-32.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann. Ġw 6: 60-69.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Daħla
disciples leaving Jesus Ġwanni llum igħidilna li kienu ħafna dawk li telqu lil Ġesu' minħabba l-kliem iebes tiegħu. Lil Ġesu' jew temmnu u toqgħod għal li jgħid jew ma temmnux u titilqu. Ma Ġesu' m'hemmx triq tan-nofs. Il-fidi ħi don, riġal, riġal preżżjuż, riġal li wieħed għandu jgħożżu u jibża' għaliħ.

Fejn tidħol il-fidi wieħed ma jistax jieħu l-attaġjament ta " pick and choose". Ma nistgħux nilqgħu biss dak li jdoqq għal widnejna u nwarrbu l-kumplament. Dan it-tip ta' attaġjament jagħmel il-fidi tagħna l-astiku, fidi li tiġġebbed skond l-esiġenżi tagħna. Din m'hi fidi xejn.

Il-Kelma
L-ambjent storiku ta' l-ewwel qari huwa wieħed sempliċi. Il-poplu Lhudi issa jinsab fl-Art imwiegħda u l-art tqassmet bejn id-diversi tribujiet Lhud skond il-wiegħda li Alla kien għamel ma' missierhom Abraham. Dawn il-Lhud li issa jinsabu fl-Art Imwiegħda ma humiex dawk l-istess Lhud li darba kienu skjavi fl-Egittu u li għamlu erbgħin sena jiġġerrew fid-deżert. Dawn huma wliedhom u ma daqux it-tbatijiet li kienu għaddew minnhom missirijiethom. Missirijiethom meta kienu taħt il-Ħoreb kienu daħlu f'patt ma Alla - dak li huma jkunu l-poplu tiegħu u joqgħodu għar-rieda tiegħu u li Jahweh ikun Alla tagħhom. Issa għandna lil Ġożwe, is-successur ta' Mose', li jrid iġedded dan il-patt li kienu daħlu fiħ missirijiethom. Għalekk ilaqqa' l-kbarat tal-poplu u l-istess poplu u jistaqsihom lil min kienu ser jaqdu, jekk hux lil Alla, Jahweh, jew lil idoli. U l-poplu jwieġeb b'mod car: "Aħna wkoll naqdu 'l Mulej għax Hu Alla tagħna". Tweġiba sempliċi għal mistoqsija sempliċi, iżda tweġiba li ġġib magħha impenn.

Joshua addressing his people

Fis-salm , is-salmista jħeġġeġ lid-dixxipli tiegħu sabiex jobdu dejjem u f'kollox il-liġi t'Alla, u għalekk biex iħeġġiġhom jagħmlu dan imur igħidilhom li Alla jippremja lit-tajbin billi jipprovdilhom il-meħtieġ kollu tagħhom u jeħlishom min kull għawġ. Qed nitkellmu minn żmien meta l-bniedem ma kellux għarfien ta' ġenna u nfern, ta' premju u kastig wara din il-ħajja u dan għax wara l-mewt kulhadd għax Xeol, post ta' dlam fejn kulhadd, tajbin u ħżiena, joqgħodu jduru fil-vojt. Bis-salm responsorjali " Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej", is-salmista qed iġeġġeġ sabiex wieħed iħobb lil Alla u b'hekk jesperjenza it-tjieba ta' Alla. Hekk kienu jgħllmu l-għorrief ta' dak iż-żmien.

Fit-tieni qari, Pawlu jitlob lil miżżewġin fi ħdan il-komunita ta' Efesus biex joqgħodu f'kollox għal xulxin, sabiex fl-imġiba tagħhom jimxu fuq l-imħabba ta' Kristu lejn il-Knisja. F'din is-silta l-awtur ixebbaħ l-għaqda bejn mara u raġel ma' l-għaqda ta' Kristu u l-Knisja, għaqda għal dejjem u għalekk jikkwota mill Ġenesi u jgħidilhom " Għalekk ir-raġel iħalli l-missieru u l-ommu u jsiru t-tnejn ġisem wieħed ". Dan hu t-tagħlim tal-knisja, mhix kwistjoni ta' opinjoni u dan għax din hi r-rieda u l-liġi ta' Alla.

U issa niġu għal vanġelu. Wara l-miraklu kbir li kien għamel Ġesu' meta tema ħamest elef raġel b'ħames ħobżiet tax-xgħir u żewġ ħutiet, meta riedu imbagħad jagħmluh Sultan, issa għandna lil dawn l-istess nies, li darba riedu jagħmlu lil Ġesu' sultan, jabbandunawh, u dan għax ma setgħux jaqblu mal-kliem ta' Ġesu'. Il-kliem ta' Ġesu' ħassewh tqil u iebes. Ġesu' jkompli jitkellem minnhu nnifsu bħala l-ikel ħaj u l-ħobż li nieżel mis-sema, l-ikel li jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Iżda quddiem dan il-kliem ħafna tfixklu u telquh. U għallura naraw l-attaġjament ta' Ġesu' " tridux titilqu intom ukoll". Ma' Ġesu' m'hemmx kompromessi - jew temmnu jew ma temmnux. U għallura tfaqqa t-tweġiba stupenda ta' Pietru : għand min tridna mmorru, inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem.

Il-Ħsieb
feast day Twelidna u trabbejna f'ambjent nisrani u l-fidi tagħna, riġal, noħduha for granted u ma napprezzawx, tant li ħafna drabi l-fidi tagħna tibqa' fuq livell superfiċjali - immorru l-knisja darba f'ġimgħa,immorru wara d-duluri, niffestiġjaw l-Għid, il-Milied u l-festa tar-raħal u daqsekk. Il-katakeżi tagħna jieqaf mal-grizma u ma nipprofondixxu qatt. Minħabba f'hekk il-fidi tagħna ma tidholx f'relazzjoni ma' Ġesu', ma' Alla.

Ħafna drabi l-fidi tagħna ssir waħda tal-lastiku u nġebduha kif ifettlilna u skond ma jaqblilna. Iżda ma' Ġesu' ma tiċċajtax. Tridux titilqu intom ukoll.

U t-tweġiba tagħna ser tkun bħal dik ta' Pietru : għand min tridna mmorru, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Nemmnu li Ġesu' Hu l-qawmien u l-ħajja? Nemmnu li Ġesu' hu t-triq u l-verita?

Min verament jemmen ibaxxi rasu għat-tagħlim ta' Ġesu' u jaċċetta lil Ġesu' fit-totalita tat-tagħlim tiegħu.

Charles Debono
debono.charles@gmail.com

2 ta' Settembru 2018.
It-22 Ħadd ta' matul is-Sena.
It-Tradizzjoni u t-Traddizzjonijiet.
Ma Naljenawx Ruħna.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tad-Dewteronomju. Dewt 4: 1-2. 6-8.
Salm Responsorjali: Salm 14(15): 2-3a. 3cd-4ab. 5.
It-tieni Qari: Qari mil-Ittra ta' San Ġakbu Appostlu. Ġak 1: 17-18. 21b-22. 27.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 7: 1-8. 14-15. 21-23.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

L-ewwel qari tallum joffrilna sfida fl-aħħar żewġ mistoqsijiet li jispiċċa bihom; Liema ġens hu hekk kbir li għandu l-allat hekk qrib tiegħu daqs kemm hu qrib tagħna l-Mulej, Alla tagħna, kull xħin insejjħulu? [Dt:4:8] Jew liema ġens hu hekk kbir li għandu liġijiet u ordnijiet hekk sewwa daqs dak kollu li fiha din il-liġi li qiegħed noffrilkom illum jien? Alla tagħna hu dejjem qrib tagħna u kif jgħid Santu Wistin, noqogħdu attenti biex x’ħin jgħaddi minn ħdejna nindunaw bih!! Ngħarfu l-kobor tiegħu ħdejn il-qliegħ tad-dinja li fiha kollox jispiċċa!

Saint James preaching

San Ġakbu.

Fit-tieni qari San Ġakbu jħeġġiġna u jiggwidana kif nagħmlu dan. Neħħu għalhekk minn fuqkom kull ma hu mniġġes u kull fdal ta' ħażen, u ilqgħu bil-ħlewwa l-kelma mħawwla fikom, li tista' ssalvalkom ruħkom.

Wara li fil-ħdud li għaddew qrajna fuq li Ġesù huwa l-Ħobż tal-Ħajja mill-vanġelu ta’ San Ġwann, illum San Mark li kien qed jikteb għall-ġentili li ma kienux midħla tal-liġijiet lhud, iżewweġ l-osservanza tal-liġi lhudija ma’ dik nisranija! U fil-vanġelu Ġesù jwiddibna li Ma hemm xejn minn barra li meta jidħol fi bniedem itebbgħu; imma dak li joħroġ minn ġol-bniedem, dak hu li jtabba' lill-bniedem." Din hija anke l-liġi naturali!

Jekk nirriflettu fuq dawn il-frażijiet naraw kemm kultant aħna aljenati minn dik li hija l-verità u s-sewwa. Kważi wasalna fl-aħħar tal-istaġun tal-festi. Kemm iċċelebrajna u mxejna mat-tradizzjonijiet ta’ kull raħal u belt! Kemm smajna baned idoqqu. Kemm ċapċapna u tpaxxejna bl-istatwi titulari tagħna! Imma dan kien frott ta’ dak li verament nemmnu jew qed nisimgħu lil Ġesù jgħid: Dan il-poplu bix-xufftejn biss jagħtini ġieħ, imma qalbhom hija 'l bogħod minni? Għalhekk Ġesù jikkritika lill-Fariżej għax taw priorità lit-tradizzjonijiet tagħhom fuq il-liġi ta’ Alla! Huwa jgħallem li persuna ma titħassarx b’dak li tiekol imma huwa d-dnub li jħassar il-bniedem; dak id-dnub li b’intenzjoni malinna jħassar ir-relazzjoni tagħna minn Alla.

 Elderlu people attending mass

Imma hemm mumenti sbieħ u li fit-tradizzjoni tagħhom ikomplu jkabbruna bħala l-poplu ta’ Alla. F’ħafna festi jsiru bukketti ta’ mħabba biex naħsbu f’dawk inqas ixxurtjati minnha; isiru servizzi għall-morda u l-anzjani; l-attendenza għall-funzjonijiet tal-Knisja; joħorġu t-talenti artistiċi fit-toroq u fil-knisja u ħafna aktar. Madankollu ma nixtiequx nisimgħu lil Ġesù Kristu jgħidilna: Hekk intom, twarrbu l-kmandamenti ta' Alla biex tħaddnu t-tradizzjoni tal-bnedmin."

M’hemm xejn x’inżid kif in-nisrani għandu jgħix il-ħajja nisranija tiegħu ma dak li nsibu fis-salm responsorjali illum: Min jgħix bla ħtija u jagħmel it-tajjeb, min jgħid is-sewwa f’qalbu; min ma jqassasx bi lsienu. Min ma jagħmilx deni lil ġaru, u ma jgħajjarx lil għajru; min ma jistmax lill-bniedem ħażin, imma jweġġah lil dawk li jibżgħu mill-Mulej. Min jislef u ma jitlobx imgħax, u ma jixxaħħamx kontra min hu bla ħtija.

Pope francis at the angelus

Ma nibqgħux aljenati bid-dandin tad-dinja. Ejjew nagħtu każ iktar il-liġi ta’ Alla milli l-liġijiet tal-bnedmin li f’isem il-jaħasra u l-miskin iwarrbu fil-ġenb dak li jinżel mingħand il-Missier, l-għajn tad-dawl, li fih ma hemm ebda tibdil u anqas dell ta' tidwir.

Fl-aljenazzjoni tagħna fuq affarijiet li jgħaddu kultant naqgħu fl-ipokresija tal-ħajja nisranija. Il-papa Franġisku, fl-Angelus tat-12 ta’ Awwissu li għadda kien ċar hafna:

  • “Jeħtieġ li ngħejxu b’mod koerenti mal-wegħdiet tal-Magħmudija, imġeddin fil-Griżma. B’mod koerenti u mhux bl-ipokrisija: tinsewhx dan. In-nisrani ma jistax ikun ipokrita: għandu jgħejx b’mod koerenti. Il-wegħdiet tal-Magħmudija għandhom żewġ aspetti: ċaħda tal-ħażen u rabta mat-tajjeb.”

Charles Spiteri
charliespiteri@gmail.com

9 ta' Settembru 2018.
It-23 Ħadd ta' matul is-Sena.
Il-Fidi hija "Kliem u Smigħ.".

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija. Is 35: 4-7a.
Salm Responsorjali: Salm 145(146): 7. 8-9a. 9bc. 10.
It-tieni Qari: Qari mil-Ittra ta' San Ġakbu Appostlu. Ġak 2: 1-5.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 7: 31-37

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Leli Muscat
lelimuscat@gmail.com

16 ta' Settembru 2018.
L-24 Ħadd ta' matul is-Sena.
Kif Jirraġuna Alla.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija. Is 50: 5-9a.
Salm Responsorjali: Salm 114(115): 1-2. 3-4. 5-6. 8-9.
It-tieni Qari: Qari mil-Ittra ta' San Ġakbu Appostlu. Ġak 21: 14-18.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 8: 27-35.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Charles Lamb ta’ nazzjonalita Ingliża għex fl-ingilterra madwar 200 sena ilu. Għal 35 sena kellu job ta’ skrivan ma kumpannija ta’ vapuri. Iྌda Charles baqa’ magħruf bħala kittieb ta’ fama, minħabba l-kitba tiegħu tant familjari u ġentili u l-imħabba sinċiera li kellu lejn il-familja tiegħu tad-dar.

Jum wieħed bosta minn sħabu dilettanti tal-kitba kellhom laqgħa f’daru stess. Wieħed minnhom qabad diskussjoni dwar persunaġġi ta’ l-imgħoddi u li ma għadhomx aktar. Issemma fost l-oħrajn Dante Alighieri li kiteb id-Divina Commedia jew il-vjaġġ tiegħu mill-infern, Purgatorju u l-glorja tal-Ġenna. Kittieb ieħor stqarr.. .. Nissoponu li fostna din il-lejla kellu jidher id-drammaturgu William Shakespeare. Ir-reazzjoni tal-kittieb Charles Lamb, kienet hekk spontanea li kien jinxteħed u jtih tgħannieqa l-aktar sinċiera u kordjali, minħabba dak li kittieb ta’ fama hekk mondjali.

FIS-SILTA TAL-VANĠELU ta’ dan il-ħadd, Ġesu’ jistaqsi lill-folla x’qatt kienu jaħsbu dwaru, min seta’ qatt kien. Din hi mistoqsija li kull wieħed minna xi darba jew oħra jiġi mitlub iwieġeb skond dak li jaħseb dwaru, kemm jekk ikun qara l-Vanġelu dwar l-għemejjel ta’ l-għaġeb tiegħu, kif ukoll jekk ikun xi ftit sajjem minn dak li f’ħajtu wettaq Ġesu’.

L-EWWEL SILTA mill-qari ta’ llum hi parti mill-ktieb ta’ Isaija Profeta dwar il-qaddej li jsofri bil-bosta u jsejjaħ lil Alla biex jagħmel il-ħaqq, billi jġib quddiemna l-qaddej li jbati u li jħalli kollox f’idejn il-Mulej. Dan il-qaddej iħalli kollox f’idejn il-Mulej ukoll l-eħrex tbatija, il-bżieq f’wiċċu, is-swat fuq daħru u minkejja kull tbatija oħra jibqa’ sod daqs blata iebsa dejjem biż-żgur li Alla qatt ma jħalliħ waħdu. Nammiraw il-fidi tiegħu dwar il-fidi fih li Alla ser jagħmel ħaqq minnu u jippremjah. Dan fuq l-eżempju ta’ Ġesu’ li fost l-akbar tbatijiet għadda mill-eħrex passjoni sa wasal imdendel ma’ salib fost l-akbar insulti minn dawk li ħaqruh (Lhud 12, 2).

SALM RESPONSORJALI Inħobb il-Mulej li jisma l-leħen ta’ talbi u li ma jdawwarx widintu ħal kull meta nsejjaħlu.

IT-TIENI SILTA mill-ittra ta’ San Ġakbu, spiss iwissina biex ngħixu bis-serjeta’ sħiħa dak li jgħallimna l-Vanġelu. Hawn l-appostlu jmiss ir-relazzjoni bejn il-fidi u t-twettiq tagħha b’opri tajba. L-appostlu Pawlu jsostni li l-fidi toriġina mhux mill-għemil daqs kemm mill-fidi. Ġakbu jirsisti biex jipperswadina li l-fidi mingħajr opri jew għemil hi waħda mejta. Min minnhom għandu raġun ??? Ħadd mit-tnejn ma żbalja iżda tkellmu minn żewġ punti di vista, kif wara kollox stqarr Ġakbu li ma tistax tifred il-fidi mill-għemil. L-istess fidi li nistqarru tistedinna għall-għemil tajjeb. Biex nittestja l-fidi tiegħi nistaqsi jien x’qed nagħmel fil-qasam ta’ l-għemil it-tajjeb favur ħuti u dak li għandu x’jaqsam ma’ Alla??? Il-fidi mingħajr għemil tajjeb hu bħal siġra li ma tagħmel ebda frott.

VANĠELU : Ġesu’ flimkien ma’ l-appostli fi triqtu lejn l-irħula ta’ Ĉesarea ta’ Filippu, art pagana, mixja li aktar tard twasslu fuq l-għolja tat-Trasfigurazzjoni. Għal 18 il-xahar id-dixxipli kienu ma’ Ġesu’ jisimgħuh jgħallem il-folol u jwettaq l-għeġubijiet u għalhekk kien wasal il-waqt li Ġesu’ jistaqsi dwar l-opinjoni tad-dixxipli dwaru u dwar għemilu. Hu beda billi jistaqsi dwar il-fehma tal-folla dwaru u jtemm kliemu billi jagħmel il-mistoqsija dwaru n-nifsu. Pietru dlonk iwieġeb “Inti l-Kristu”. Għall-ewwel darba fil-Vanġelu ta’ Marku, jissemma s-sigriet messjaniku ċioe’ kif il-mibgħut messjaniku kellu jwettaq il-pjan ta’ Alla kif imħabbar mill-profeti li jirriżulta mis-salvazzjoni tal-bniedem. Skond il-pjan ta’ Alla l-messija kellu jbati bil-bosta skond kif ħabbru l-profeti (Danjiel 2, 13-14). Ikun Messija li jsofri bil-bosta anżi jgħaddi mill-mewt infisha u wara 3 ijiem iqum rebbieħ Hawn Pietru ikellem lil Ġesu’ u bil-għaqal kollu jipprova jipperswadih biex dan il-pjan imfassal mill-profeti, l-imgħallem tiegħu jipprova jevitah. Kienet speċi ta’ tentazzjoni minsuba minn Pietru li xejn ma fehem il-pjan ta’ Alla imfassal snin ilu. Ġesu’ bil-ħlewwa kollha isejjah lil Pietru u jsejjaħlu satana billi r-riżultat ta’ kliem Pietru kien wisq differenti mill-pjan imfassal minn Alla. L-Imgħallem Divin jipprova jfehmhom biex tul ħajjithom isegwu lilu meta jwettqu l-missjoni imfassla minnu. Ġesu' jwiddeb lill-appostli dwar il-ħtieġa li jsegwu lilu ukoll meta jiltaqgħu ma tfixkil waqt li jkunu jaqdu l-missjoni tagħhom ta’ rappreżentanti tiegħu. It-tbatija tkun l-akbar xhiedha tal-missjoni li jkunu jwettqu.

Is-salmista ma seħħlux jirrealizza fil-milja kollha tagħha, kif il-mibgħut minn Alla kellu jwettaq il-pjan imfassal minnu fil-milja taż-żmien. Ġesu’ ried b’xi mod juri l-messjaċinita’ tiegħu divina u regali.

Mil-Kitba ta Kan Dun Anton Mallia Borg
vinbonnici@gmail.com

23 ta' Settembru 2018.
It-25 Ħadd ta' matul is-Sena.
Il-Problema tat-Tbatija.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb ta' l_Għerf. Għerf 2: 12. 17-20.
Salm Responsorjali: Salm 53(54): 3-4. 5. 6. 8.
It-tieni Qari: Qari mil-Ittra ta' San Ġalbu Appostlu.Ġak 3: 16 - 4: 3.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 9: 30-37.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Charles Debono
debono.charles@gmail.com

Painting - San George Preca

San Ġorġ Preca


Talba lil San Ġorġ Preca

O Alla inti sejjaħ, lis-saċerdot tiegħek għall-ministeru ta'
l-Evanġelizzazzjoni, agħtina nitolbuk li mħeġġin bil-interċessjoni tiegħu, aħna wkoll naħdmu bla heda
għas-saħħa tad-dinja u nħabirku biex jitkattar l-għadd ta' dawk li jemmnu. Bi Kristu Sidna. Amen


Saint Matthew

San Mattew


Saint Mark

San Mark


Saint Luke

San Luqa


Saint John

San Ġwann