nativity scene


Xi Links Importanti

Riflessjoni fuq
il-Qari tal-Quddies tal-Ħudd.


21 ta' Jannar 2018
3 Ħadd ta' matul is-Sena.
Ngħożżu ż-Żmien. - Is-Sejħa.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb ta' 288:ona. Ġona 3: 1-5. 10.
Salm Responsorjali: Salm 24(25): 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9.
It-tieni Qari: Qari mill-Ewwel Ittra ta' San Pawl lill-Korintin. 1Kor 7: 29-31.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 1: 14-20.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Il-Mulej fil-mixja li qed jagħmel magħna matul din is-sena liturġika, wara li niżel mis-sema u tħallat magħna f’ġisem jixbaħ lil tagħna, se jibda jsejjaħ lill-bnedmin biex ikomplu l-ħidma ta’ Salvazzjoni li Hu beda meta kien fuq din l-art. Se jibda jippreparahom għal dak kollu li se jiltaqgħu miegħu fil-mixja tagħhom ta’ sajjieda tal-bnedmin.

The prophet Jonah

Fl-ewwel qari naraw li Il-Mulej kellem lil Ġona u ordnalu biex imur ixandar il-messaġġ tiegħu. U meta l-Mulej jara r-rieda tajba tan-nies tal-belt u jemmnu l-messaġġ ta’ Alla, iħenn għalihom u jwarrab il-kastig li kien se jitfa’ fuqhom. Għax il-Mulej iħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħu u mhux lejn id-dnubiet tal-fidili tiegħu kif nitolbu fil-quddiesa. Is-sagrifiċċji li għamlu n-nies ta’ Ninwe bl-ilbies tal-ixkejjer servew bħala grazzja ta’ Alla biex jindmu u ma jaqax fuqhom il-kastig; kelma li illum qisu nibżgħu nużawha għax fiha infisha tfisser tbatija.

San Pawl fil-qari qasir tallum iwissina li dak li għandna, kollox se jiġi fi tmiemu. Iż-żmien qsar, naqraw. Ma għandniex nibbażaw ħajjitna iktar fuq il-fama, ir-rikkezzi, il-persuni qrib tagħna, fuq il-poter, fuq id-delizzji tagħna, fuq ix-xogħol, fuq is-sess u s-saħħa, fuq l-għana u fuq dak kollu li hu materjali u li maż-żmien jispiċċa. San Pawl kien jgħix il-liġi l-Qadima u ta’ fariżew konvint kien midħla sew tal-kotba tal-liġi. Imma meta skopra verament l-iskop tal-ħajja tal-bniedem u għal xiex hu maħluq, xejn ma dawwarlu fehmtu lura. U bħalma l-ewwel appostli telqu x-xbiek, lil missierhom, lil-lavranti u d-dgħajjes tagħhom, hekk ukoll San Pawl telaq kollox biex imur ixandar is-Saltna ta’ Alla u l-indiema lill-ġnus.

Minkejja li kienu arrestaw lil Ġwanni l-Battista, Ġesu' ħareġ ixandar li s-Saltna ta’ Alla waslet. Huwa jistieden biex il-poplu jindem u jemmen fil-Bxara t-Tajba. Indri, Xmun, Ġwanni u Ġakbu ma ħasbuhiex darbtejn biex jitilqu kollox u jmorru warajh; anke l-għeżeż persuni li kellhom f’ħajjithom! Ċaħdu lilhom infushom biex l-ewwel post jagħtuh lil Kristu minkejja d-diffikultajiet li ’l quddiem kellhom jiltaqgħu magħhom. U din is-sejħa waslithom li tant kienu konvinti minnha li anke iktar tard ħallew ħajjithom għal dak li kienu emmnu. Saru l-ambaxxaturi ta’ Kristu. Evanġelizzaw kemm felħu. L-ewwel lil dawk li kienu qrib tagħhom u mbagħad lil dawk kollha li ltaqgħu magħhom; stranġieri u ħbieb.Saru l-eżpempju għalina biex ma naqtgħux qalbna quddiem l-isfidi materjali u individwalisti tallum fejn iċ-ċentru tal-ħajja tallum m’għadux Ġesu' Kristu imma l-kumdita', il-poter u l-flus!!

a marriage cermony

Aħna lkoll għandna sejħa. Min hu msejjaħ għall-ħajja reliġjuża; min hu msejjaħ għall-ħajja ċelibi; min hu msejjaħ biex jiżżewweġ. F’kull stat ta’ ħajjitna nistgħu inkunu strumenti biex is-Saltna ta’ Mħabba ta’ Alla; is-Saltna ta’ Maħfra; is-Saltna ta’ Servizz għall-oħrajn; is-Saltna ta’ Paċi tkun verament kif iridha Ġesu' Kristu. Imma lilna seħibna miegħu f’din is-Saltna fil-Magħmudija. Ġesu' dakinnhar tana l-garanzija tas-salvazzjoni; li baqa’ hu biss li naħdmu għaliha! F’dak il-mument bdiet it-triq tas-sejħa tagħna. Ħadu ħsiebna l-ġenituri; imma issa rridu inkunu aħna responsabbli kemm ta’ uliedna jew kemm ta’ dawk li nieħdu ħsieb. Responsabbli tfisser li inwieġbu bis-serjetà u b’impenn għal dak li jrid minna Ġesu' fil-ħajja tagħna. Ifisser ukoll li naqsmu din ir-responsabiltà mal-oħrajn biex ngħaqdu l-familja ta’ Alla iktar flimkien. B’hekk inkunu nistgħu ngħixu minn hawn it-tgawdija tas-Saltna ta’ Alla bħala poplu magħqud bi skop wieħed; li nħobbu lil Alla u li nħobbu lil xulxin.

Kemm għadu jgħodd dak li nkiteb fid-Digriet tal-Konċilju Vatikan II Apostolicam Actuositatem li ħareġ fit-18 ta’ Novembru 1965: Ix-xhieda nnifisha tal-ħajja nisranija tagħhom u l-ħidma tajba li huma jagħmlu fi spirtu soprannaturali għandhom il-forza li jiġbdu l-bnedmin lejn il-fidi u lejn Alla; il-Mulej, infatti, jgħid: ''Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-għemejjel tajba tagħkom u jaghtu glorja lil Missierkom li hu fis-smewwiet'' (Mt 5,16) Mhux ta’ b’xejn li l-Knisja li nafu illum inbniet fuq it-taħriġ u l-impenn ta’ tnax-il appostlu! Quddiem it-taqtiegħ il-qalb f’dinja li donnha ma tridx taf b’Alla inżommu dak il-parir li San Pawl ta lil Timotju “Aqsam miegħi t-tbatija għall-Evanġelju u afda fil-qawwa ta’ Alla, li salvana u sejjħilna b’sejħa qaddisa” (2 Tim 1, 8b).

Carlo Acutis

Carlo Acutis

Ma rridux naqtgħu qalbna. Ġesu' qal fil-bidu tal-missjoni tiegħu; Iż-żmien huwa mitmum. Fl-aħħar tal-missjoni tiegħu fuq is-salib qal; Kollox mitmum. Il-missjoni li għaliha ġie biex iwettaq ġiet fi tmiemha u ħalla lill-appostli u s-segwaċi tagħhom biex ikompluha. Hawn ħafna tajjeb li ma nisimgħux bih fil-mezzi soċjali. Carlo Acutis, żagħżugħ ta’ 15-il sena, kien bniedem ta’ talb, jisma’ l-quddies u jitqarben kuljum. Kien ukoll jaf jaħdem sew fuq il-kompjuter tant li wieħed mill-aqwa xogħlijiet tieghu kien il-ġabra tal-mirakli kollha ewkaristiċi fil-pajjiżi tad-dinja! Kemm hawn min juża sabiħ il-mezzi moderni ta’ komunikazzjoni. Carlo miet bil-lukimja fl-2006. Beda l-proċess tiegħu ta’ kanonizzazzjoni.

L-importanti fil-ħajja tagħna lkoll huwa li ngħarfu t-triqat tal-Mulej għalina; inkunu fejn inkunu u inkunu x’inkunu. Triqatek Mulej urini. Permezz tal-fidi tagħna bit-tama li mmorru ngawdu ’l Alla fis-Saltna dejjema ta’ Kristu Rxoxt inwieġbu bil-qalb u bil-ġenerosita' għal leħen ta’ Ġesu' u ningħaqdu intimament miegħu.

Twajjeb u sewwa l-Mulej; għalhekk juri t-triq lill-ħatjin; imexxi l-imsejknin fis-sewwa; jgħallem triqtu lill-fqajrin.

Charles Spiteri
charliespiteri@gmail.com

28 ta' Jannar 2018
4 Ħadd ta' matul is-Sena.
Ġesu' Jitkellem bis-Setgħa..

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tad-Dewterenomju. Dewt 18: 15-20
Salm Responsorjali: Salm 94(95): 1-2. 6-7. 8-9.
It-tieni Qari: Qari mill-Ewwel Ittra ta' San Pawl lill-Korintin. 1Kor 7: 32-35.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 1: 21-28.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

field burning

Inzerta kien bidwi mill-aktar għonja tal-komunita kollha, iżda kien bniedem maħkum bil-bosta, mix-xeħħa u l-egoiżmu. Kien għadda ħsieb minn moħħu illi dan il-bidwi kien biss il-kustodju ta’ dawk l-estensjonijiet immensi ta’ art li kienu jisarrfu dawk il-miljuni ta’ dollari ta’ dħul kull sena. Mela jum wieħed dan il-għani ħabbatlu l-bieb, ġar tiegħu li l-fortuna tatu bis-siq, billi l-għelieqi u l-prodotti tagħhom sfaw meqruda bin-nar qerriedi. Dan mar jittallab għand il-għani, iżda l-għani wara li ġietu ħniena minnu, u mill-ġuh li qed isofri, iddeċieda li jgħinu billi jtih perżuta mill-istore tiegħu biex jaqta l-ġuh li ħakmu. Iżda x-xitan fi triqtu lejn l-istore, beda jwebblu biex jagħtih l-iċken perżuta li kellu fil-maħżen tiegħu biex inewwilhiellu u jista jitrejjaq. Fi triqtu lejn l-istore, l-ispirtu ħażin ma baqax lura ħalli jipperswadi lill-għani li jkun qed jagħmel att ta’ karita’ li jnewwillu l-iċken perżuta; iżda l-għani ma ħalliex lix-xitan iwebblu xort’ oħra u spiss kien pront li jnewwel lill-fqajjar l-iprem perżuta li kellu maħżuna fl-istore. L-għani kien perswas li kapa੶i b’rieda sħiħa, jirbaħ it-tnassis tal-ħażin.

Għadna kemm smajna dwar Ġesu’ li rnexxielu jneħħi l-ħażin mill-bnedmin; niftakru fi-ktejjeb The Exorcist, li jfisser kif bil-qawwa ta’ Alla jitkeċċew mill-bnedmin l-ispirti ħżiena li tant ixekklu ll-bniedem u joħnoqlu r-rabta tiegħu mal-Ħallieq.

book of the bible

Il-ktieb tad-Dewteronomju jlaqqagħna ma’ l-imħabba enormi ta’ Alla għalina. Uħud iqisuh bħala San Ġwann Evanġelista tat-Testment il-Qadim. Il-poplu ta’ Alla ma għadux fid-deżert, iżda jinsab f’Kanghan fil-Palestina fejn ikollu kuntatti ma’ l-indiġeni tal-pajjiż. Tinħoloq din il-problema: il-poplu li kiseb esperjenza fl-eżodu u fid-deżert ser ikompli jibqa’ fidil f’dan l-istil ġdid ta’ ħajja? Mhux donnu ikun aktar jaqbel li jabbanduna ‘l Alla tad-deżert u jadotta l-istil tal-poplu li miegħu qed jiltaqa’? Din hi t-tentazzjoni ta’ bosta emigranti ta’ żmienna. Hawn il-ktieb tad-Dewteronomju jixħet lill-poplu appell urġenti billi l-poplu jgħix matul ħajtu kollha l-integrita’ ta’ l-imħabba ta’ Alla. Min wara kollox ser ikun il-profeta? Hu dak il-bniedem jew tas-sess l-ieħor li ħajtu jew ħajjitha hi msejsa fuq l-imħabba t’ Alla f’intimita’ perfetta mar-rieda tal-Mulej. Mose’ jsostni li profeta għandu xi darba jidher mux bħal dawk tas-sura tal-profeti tal-qedem li kienu jwasslu l-messaġġ tagħhom skond żniedhom, imma jkun jixbaħ lil Mose’ u jkompli l-missjoni u l-ħidma tiegħu, mogħni bl-awtorita’ tiegħu. Dan ikun intermedjarju ta’ fiduċja sħiħa. Ġesu’ hu il-profeta per eċċellenza. Hu l-Kelma ta’ Alla li saret bniedem fil-milja taż-żmien. Il-laqgħa miegħu ma tissuktax fil-mewt. Fuq fommu Alla l-Missier ipoġġi kelmtu; lilu jisimgħu u l-poplu jagħti widen għar-rieda tiegħu.

Salm Responsorjali: Ejjew ħalli nfaħħru ‘Mulej ngħajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna, nersqu quddiemu b’għana ta’ radd il-ħajr, ngħannulu b’għajjat ta’ ferħ!

It-tieni silta ta’ Pawlu lill-Korintin, iwiddibhom biex ikunu bla bosta ħsibijiet u preokkupazzjonijiet żejda; min mhux miżżewweg ikun moħħu mimli bix-xewqat tal-Mulej.

old picture of corinth

Korintu fi żmien Pawlu kienet belt fil-Grecja ta’ madwar 600,000 abitanti, mogħmija wara l-lussu u l-viżżju , ġo din l-area Pawlu jissogra jxandar il-programm tiegħu ; Agħtu glorja ‘l Alla permezz tal-ġisem tagħkom. Lilu jpoġġulu mistoqsija jekk is-safa tal-qalb hi tant sabiha, ma jkunx aktar jaqbel li bħal Kristu tikkonsagra ruħek kompletament lil Alla ??? Pawlu jwieġeb li ż-żwieġ u ċ-ċelibat offert minħabba Kristu ma humiex kontra xulxin, kemm il-darba jiġu mgħixa skond il-misteru ta’ Kristu ir-raġel u l-mara li jiċċaħdu. miż-żwieġ għall-sejħa t’Alla ifittxu b’ħilithom li jgħixu ħajjithom b’imħabba esklusiva għall- Mulej. Nies ta’ din ix-xorta bla ebda preokkupazzjoni għall-ħajja materjali, issibhom aktar disposti għat-talb ta’ l-apostolat, għat-talb u għax-xandir tal-Vanġelu. Pawlu dan itennih għall-gid innifsu ta’ l-aħbar it-tajba li tixxandar lill-poplu ghall-perfezzjoni tagħhom.

Kant qabel il-Vanġelu: Il-poplu li kien igħix fid-dlam ra dawl kbir, dawk li kienu jgħammru fid-dlam, dawl kbir idda fuqhom

Il-missjoni ta’ Ġesu’ kienet tikkonsisti f’tagħlim rett, eżempji tajba u tagħlim bnin. Is-sura ta’ tagħlimu kienet differenti mill-ħafna distinzjonijiet filosofiċi ta’ l-għalliema ta’ żmienu. Is-sura tat-tagħlim ta’ Ġesu’ kienet mimlija bil-qawwa ta’ l-Ispirtu Santu li jwassal għal għaqda sħiħa mal-Mulej. “il-kelmiet li inti hu l-qaddis ta’ Alla” ġew espressi fil-mirakli u l-ħelsien ta’ bosta li nħelsu u tfejqu bil-qawwa ta’ Alla nnifsu. Il-movimenti ta’ l-imfejjaq mill-qawwa ta’ Alla juru s-setgħa tal-Mulej fuq il-ħażin.

Ġesu’ jikseb is-setgħa fuq il-ħażin minħabba l-qawwa tiegħu divina li l-ispirti ħżiena kienu ndunaw biha’. turija ta' dan l-istqarrija ta’ dak li qallu jiena naf min inti il-qaddis ta’ Alla. Ġesu’ jimponi s-silenżju messjaniku, meta qalulu; jiena naf min inti, il-qaddis ta’ Alla; Ġesu’ jitlob is-skiet dak li jissejjah is-skiet messjaniku. Ġesu' nnifsu hu l-istess Kelma.

+ Dun Anton Mallia Borg - miktub minnu 3 snin illu
vinbonnici@gmail.com

4 ta' Frar 2018

5 Ħadd ta' matul is-Sena. In-Nisrani u l-Mard.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb ta' Ġob. Ġob 7: 1-4. 6-7.
Salm Responsorjali: Salm 146(147): 1-2. 3-4. 5-6.
It-tieni Qari: Qari mill-Ewwel Ittra ta' San Pawl lill-Korintin. 1Kor 9: 16-19. 22-23.

Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 1: 29-39.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Leli Muscat
lelimuscat@gmail.com

11 ta' Frar 2018

6 Ħadd ta' matul is-Sena. Dnubietna Jolqtu wkoll lill-Oħrajn.

L-ewwel Qari: Qari mill-ktieb tal-Leviiku. Lev 13: 1-2. 45-46.
Salm Responsorjali: Salm 31(32): 1-2. 5. 11.
It-tieni Qari: Qari mill-Ewwel Ittra ta' San Pawl lill-Korintin. 1Kor 10: 3- 11: 1.

Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk1: 40-45.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Charles Debono
debono.charles@gmail.com

11 ta' Frar 2018

6 Ħadd ta' matul is-Sena. Dnubietna Jolqtu wkoll lill-Oħrajn.

L-ewwel Qari: Qari mill-ktieb tal-Leviiku. Lev 13: 1-2. 45-46.
Salm Responsorjali: Salm 31(32): 1-2. 5. 11.
It-tieni Qari: Qari mill-Ewwel Ittra ta' San Pawl lill-Korintin. 1Kor 10: 3- 11: 1.

Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk1: 40-45.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Charles Debono
debono.charles@gmail.com

11 ta' Frar 2018

6 Ħadd ta' matul is-Sena. Dnubietna Jolqtu wkoll lill-Oħrajn.

L-ewwel Qari: Qari mill-ktieb tal-Leviiku. Lev 13: 1-2. 45-46.
Salm Responsorjali: Salm 31(32): 1-2. 5. 11.
It-tieni Qari: Qari mill-Ewwel Ittra ta' San Pawl lill-Korintin. 1Kor 10: 3- 11: 1.

Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk1: 40-45.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Charles Debono
debono.charles@gmail.com

11 ta' Frar 2018

6 Ħadd ta' matul is-Sena. Dnubietna Jolqtu wkoll lill-Oħrajn.

L-ewwel Qari: Qari mill-ktieb tal-Leviiku. Lev 13: 1-2. 45-46.
Salm Responsorjali: Salm 31(32): 1-2. 5. 11.
It-tieni Qari: Qari mill-Ewwel Ittra ta' San Pawl lill-Korintin. 1Kor 10: 3- 11: 1.

Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk1: 40-45.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Charles Debono
debono.charles@gmail.com

11 ta' Frar 2018

6 Ħadd ta' matul is-Sena. Dnubietna Jolqtu wkoll lill-Oħrajn.

L-ewwel Qari: Qari mill-ktieb tal-Leviiku. Lev 13: 1-2. 45-46.
Salm Responsorjali: Salm 31(32): 1-2. 5. 11.
It-tieni Qari: Qari mill-Ewwel Ittra ta' San Pawl lill-Korintin. 1Kor 10: 3- 11: 1.

Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk1: 40-45.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Charles Debono
debono.charles@gmail.com

Painting - San George Preca

San Ġorġ Preca


Talba lil San Ġorġ Preca

O Alla inti sejjaħ, lis-saċerdot tiegħek għall-ministeru ta'
l-Evanġelizzazzjoni, agħtina nitolbuk li mħeġġin bil-interċessjoni tiegħu, aħna wkoll naħdmu bla heda
għas-saħħa tad-dinja u nħabirku biex jitkattar l-għadd ta' dawk li jemmnu. Bi Kristu Sidna. Amen