nativity scene

Xi Links Importanti


Abraham


Mose'


Isaija


Eżekiel


Ġeremija


San Pawl


Riflessjoni fuq
il-Qari tal-Quddies tal-Ħadd.


3 ta' Marzu 2024.
It-3 Ħadd tar-Randan. Sena B.
Kif Inħarsu il-Patt.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Eżodu. Eż 20: 1-17.
Salm Responsorjali: Salm 18(19): 8. 9. 10. 11.
It-tieni Qari: Qari mill-Ewwel Ittra ta'San Pawl Appostlu lill-Korintin. 1 Kor 1: 22-25.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann. Ġw 2: 13-25.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

praying and fasting

Daħhla:
Ninsabu fit-tieled ħadd tar-randan, żmien ta' tħejjija għall-misteru kbir ta' l-Għid, il-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu' Kristu. U kif inħejju ruħna għal mewt u l-qawmien tas-Sinjur tagħna – bit-talb, bis-sawm, bil-penitenza, bil-karita u billi nersqu aktar għas sagramenti. F'dan iż-żmien il-knisja tħeġġiġna biex nirriflettu dwar il-mod ta' ħajja tagħna, kif qed ngħixu l-fidi tagħna sabiex inkunu nistgħu inġeddu l-wegħdiet tal-magħmudija nhar sibt il-Għid.

Is-salmista llum igħidilna li l-preċetti tal-Mulej tajbin u jferhu l-qalb. U tassew ħuti. Mela llum għandna stedina għal ferħ, u dan il-ferħ nakwisawh kemm il-darba aħna nfittxu li nobdu l-liġi t'Alla. Fl-ewwel ħadd tar-randan rajna kif Alla jidħol f'patt mal-bniedem, il-ħadd l-ieħor rajna fejn iwassal dan il-patt – sa l-glorja tat-Tabor. Illum ser naraw kif naslu għal din il-glorja tat-Tabor – billi nħarsu l-liġi tal-Mulej li tferrah il-qalb.

Qari:
Fl-ewwel qari naraw kif wara li Alla daħal f'patt mal-poplu Lhudi – dak li hu jagħraf lil dan il-poplu bħala l-poplu tiegħu u l-poplu jagħraf lil Alla bħala Alla tiegħu. Dan il-patt issa jiġi ssiġillat permezz tal-liġi. Minn naħa l-waħda għandna lil Alla li jagħti l-liġi u minn naħa l-oħra għandna lil poplu li jwiegħed li jħares din il-liġi. U għalfejn Alla ta din il-liġi lil poplu, biex joqgħod jimponi? Le, xejn minn dan. Alla jagħti din il liġi lil poplu sabiex ikunu qaddisin għax Hu qaddis. Il-liġi ta' Alla tferraħ u teħles. La tisraqx, la toqtolx biex int ma tgħix fil-biża li xi ħadd jiġi jisirqek jew joqtlok. Irrispetta lil ġ'enituri tiegħek sabiex uliedek jirrispettaw llilek , missierhom, ommhom.

Fis-salm, is-salmista jfaħħar lil Alla bħala leġislatur. Il-liġi li Alla ta lil poplu permezz ta' Mose turi r-rieda qaddisa ta' Alla, l-għerf tiegħu u l-imħabba tiegħu. Lilna Alla għoġbu jagħtina liġi ġdida permezz ta' Ibnu Ġesu', liġi aktar sħiħa u perfetta u mibnija fuq l-imħabba. Tant li din il-liġi tinġabar f'ġewġ kmandamenti – ħobb lil Alla u ħobb lil għajrek.

Fit-tieni qari Pawlu jitkellem minn Kristu msallab. Fi Kristu msallab għandna l-imħabba ta' Alla għalina fil-quċċata tagħha. Għal Lhud is-salib kien skandlu u għal pagani bluha. L-ewwel patt li Alla kien daħal fih ma' l-poplu kien biss tħejjija għal patt li Kellu jitwettaq permezz ta' Kristu msallab. Imma l-mewt ta' Kristu kellha twassal għal qawmien u s-salvazzjoni. Is-salvazzjoni ma tinkisibx permezz ta' l-għerf u l-qawwa tad-dinja imma permezz tal-bluħa u l-iskandlu tas-salib. Alla mhux il-bniedem.

Jesus removes sellers from te,ple

Fil-vanġelu għandna r-rakkont meraviljuz ta' meta Ġesu' qaċċat il-barra mit-tempju lil dawk li kien qed jipprofanaw id-dar ta' Alla u dan għax id-dar ta' Alla għamluha għar tal-ħallelin – "dar missieri tagħmluhiex suq ". U r-reazzjoni tal-Lhud tkun li jitolbu sinjal minn Ġesu' saiex jaraw b'lhiema awtorita Ġesu' kien qed jagħmel dan kollu. Riedu sinjal u dan wara li kienu raw tant sinjali mingħand Ġesu'. Ipokriti, oqbra mbajda ta' veru. U t-tweġiba ta' Ġesu' tkun " ħottu dan it-tempju u fi tlett ijiem nerġa' ntellgħu". Dan kellu jkun is-sinjal il-kbir tal-missjoni ta' Ġesu', l-Iben il-għażiż li l-Missier isib l-għaxqa tiegħu fih u għallura jikmandana – isimgħu lilhu. F'kelma waħda għoqodu għal liġi l-ġdida ta' l-imħabba għax dan hu l-kmandament il-kbir. Alla huwa mħabba.

Ħsieb:
Illum naraw lil Ġesu' radikali u dan għax ħadha kontra l-ipokresija tal-Lhud. Mhux biss, imma Ġesu' huwa agressiv għax fejn tidħol l-imħabba lejn il-Missier ma jidħol xejn – il-ħeġġa għal darek kilitni. Ġesu' mgħandux kantunieri u l-anqas kompromessi.

Għalhekk f'dan it-tielet Ħadd tar-randan jeħtieġ li nagħmlu eżami tal-mod ta' ħajja tagħna. Ħajjitna hi Ħajja ta' kompromessi? Aħna m'Alla u max-xitan fl-istess ħin?. Faċli li d-dinja twaqqana f'din in-nasba. Jeħtieġ li jien inkun nisrani kredibbli, awtentiku u dan billi jkun hemm koeranza bejn dak li nemmen, ngħid u nagħmel . In-nisrani awtentiku huwa dak in-nisrani li jipprova jagħmel ħiltu kollha biex igħix ir-rieda ta' Alla. In-nisrani awtentiku jfittex li jħares il-liġi ta' Alla dejjem u f'kollox. Din mhix ħaġa faċli għax dan ifisser li int trid tmur kontra l-kurrent tad-dinja u terfa' salibek. Dan nistgħu nagħmluh biss bil-qawwa ta' L-Ispirt s-Santu li jgħammer fina. Għalhekk ħuti ejjew illum induru lejn Alla u nitolbuh jagħtina l-għajnuna u l-qawwa sabiex ngħixu dejjem u f'kollox il-liġi tiegħu.

Charles Debono.
debono.charles@gmail.com

10 ta' Marzu 2024.
Ir-4 Ħadd tar-Randan. Sena B.
Il-Fedelta' Dejjiema ta' Alla.
Il-Ferħ tad-Dawl tal-Fidi Tagħna.

L-ewwel Qari: Qari mit-tieni-Ktieb tal-Kronaki. 2Kron36: 14-16. 19.23.
Salm Responsorjali: Salm 136(137): 1-2. 3. 4-5. 6.
It-tieni Qari: Qari mit-Ittra ta'San Pawl Appostlu lill-Efesin. Efes 2: 4-10.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann: Ġw 3: 14-21.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

Riflessjoni

Stramba illum li taqra fir-raba' Ħadd tar-Randan kliem l-antifona tad-dħul fil-liturġija ewkaristika: 'Ifirħu lil Ġerusalemm u thennew biha, intom ilkoll ħbieb tagħha, aqbżu bil-ferħ'. Imma l-kulur roża fil-kulur tal-liturġija bħal dak tat-tielet ħadd tal-Avvent jissimbolizza il-ferħ tal-Knisja fl-antiċipazzjoni tal-festa ta' Kristu Rxoxt għax is-salvazzjoni hija rigal mogħti b'xejn tal-ħanin Alla, mogħti lilna midinbin permezz ta' Ibnu Sidna Ġesu' Kristu. Mela mill-kulur vjola, simbolu tal-indiema ngħaddu kulur roża, simbolu tal-ferħ!!

sinful world

L-ewwel paragrafu tal-ewwel lezzjoni ifakkarni fis-sitwazzjoni xejn sabiħa li d-dinja tinsab fiha fejn il-popli ma tantx qed jagħtu każ tal-profeti ta' żmienna li kontinwament iwasslu l-messaġġ ta' Ġesu' Kristu. 'F'dak iż-żmien, il-kbarat kollha tal-qassisin u l-poplu komplew jidinbu u jagħmlu l-qżiżijiet kollha tal-ġnus, u niġġsu t-tempju tal-Mulej li hu kien qaddes f'Ġerusalemm.' Imma meta jkun hemm mexxej li bħal Ċiru, minkejja li kien pagan, jirrispetta d-dinjita' ta' kull bniedem ikun x'ikun it-twemmin tiegħu, l-affarijiet jimxu mod ieħor! Il-qari jgħidilna li ta' ġewwa' kasbru l-fedelta' li huma wegħdu lil Alla! Il-bniedem għażel id-dlam flok id-dawl ta' Kristu! U għalhekk illum irridu nifirħu għax id-dawl ta' Ġesu' se jirrifletti fil-Qawmien tiegħu mill-mewt fejn fiha naraw ir-rebħa ta' Ġesu' fuq id-dalma tal-mewt, fuq id-dalma tad-dnub u fuq id-dalma tax-xitan! Id-dawl ta' Ġesu' Kristu se jikxfilna d-dlam tad-dnub fil-ħajja tagħna biex ma naqtgħux qalbna imma nibqgħu nittamaw u nemmnu li Alla dejjem jaċċettana fl-imħabba u fil-ħniena tiegħu! Filfatt il-vanġelu jistedinna biex 'min jagħmel is-sewwa jersaq lejn id-dawl, biex juri li hemm Alla f'għemilu'. Fil-ħniena tiegħu Alla jfakkarna fil-kompassjoni, fit-tjubija u fl-imħabba tiegħu fil-persuna ta' Ibnu Ġesu' Kristu. Mela inħarsu lejn ir-Randan mhux bħala xi żmien ta' dwejjaq u niket imma żmien li fih nirriflettu aktar fuq id-dnub u l-gwaj tagħna u napprofondixxu l-ħsieb tagħna dwar x'nistgħu nirriflettu dwar it-tama għas-salvazzjoni tagħna! U għalhekk nifirħu illum għax dik it-tama twassal għas-salvazzjoni dejjiema tagħna!

Il-ktieb tal-Kronaki li minnu hi meħuda l-ewwel silta tallum jirrakkonta l-istorja mir-renju ta' Sawl sa l-eżilju fil-Babilonja! Fih naraw kemm mumenti ta' grazzja ta' Alla f'mumenti ta' fedelta' mill-poplu tiegħu kif ukoll mumenti ta' ġustizzja f'mumenti ta' infedelta'! Illum naraw dik il-parti fejn 'saħnet il-korla tal-Mulej għall-poplu tiegħu, hekk li ma setgħux jeħilsuha aktar. U ħarqulhom it-tempju ta' Alla, ġarrfu s-swar ta' Ġerusalemm, taw in-nar lill-palazzi kollha tagħha, u hekk qerdulha kulma kellha prezzjuż.' Alla huwa dejjem dispost li jisma' l-karba ta' wliedu. Kif il-poplu ta' Ġuda iktar tard irriflettew in-nuqqasijiet kbar tagħhom u talbu bil-ħniena lil Alla, Huwa qanqal l-Ispirtu tiegħu fis-sultan Ċiru l-Kbir tal-Persja biex jeħlishom mil-Babilonja u jgħinhom jibnu mill-ġdid it-tempju mġarraf tagħhom! Għax minkejja kollox, il-ħażen ma jistax idallam l-istorja tad-dawl kbir tal-ħniena ta' Alla li Hu dejjem lest li jilqa' lil min jiżbalja!!

Jesus and Nikodemu

Fit-tieni qari tallum, fl-ittra ta' San Pawl lill-Efesin naraw li l-uniku għan tal-għemejjel Divini huwa li juru l-għana bla qies tal-grazzja ta' Alla li tqanqalna biex ngħixu ħajja fi Kristu, li nirxuxtaw ma' Kristu u b'hekk twassalna għas-salvazzjoni. Niftakru li San Pawl esperjenza differenzi kbar bejn il-poplu nisrani u dak differenti minnhom. Pawlu jikkuntrasta dak li nistgħu niksbu spiritwalment waħedna ma dak li Alla jagħtina bħala grazzja mhux mistħoqqa. Huwa Alla li jara d-djufija tagħna u t-toqol tad-dnub tagħna u jħallina niggranfaw miegħu!! Waħedna ma nistgħu niksbu xejn imma b'Alla magħna niksbu kollox!! Pawlu jfakkarna wkoll li t-tjubija kollha tagħna hija r-rigal ta' Alla għalina u għalhekk, m'hemm xejn li għandna niftaħru bih. 'Intom salvi bil-grazzja, permezz tal-fidi; u dan mhux bis-saħħa tagħkom, imma b'don ta' Alla; mhux bl-opri, biex ħadd ma jiftaħar.' Filwaqt li dan il-qari jafferma li aħna salvati permezz tal-fidi, jagħmilha ċara wkoll li din il-fidi innifisha hija don ta' Alla mogħti lilna b'xejn minħabba l-imħabba kbira li Hu għandu għalina.

Fil-vanġelu niltaqgħu ma' persuna li iktar 'l quddiem narawha titlob il-Ġisem ta' Ġesu' għad-difna; Nikodemu. Dan il-fariżej sinjur u membru tas-Sinedriju baqa' jhewden fuq din id-diskursata li kellu ma' Ġesu'. Kien jiltaqa' ma' Ġesu' billejl għax kien jaf li t-tagħlim ta' Ġesu' ma kienx fih għerq! Kellu kurżita' li jkun jaf iktar. Nistgħu ngħidu li Nikodemu jagħmel l-istess mistoqsija li għamlet il-Madonna meta dehrilha l-anġlu Gabriel! ‘Kif jista' jkun dan?' Il-Madonna emmnet! Ġesu' jindikalu l-bżonn tal-magħmudija bl-ilma u bl-Ispirtu biex wieħed iħaddan is-Saltna ta' Alla! Żgur li kien jaf bl-istorja ta' 'kif Mose' rafa' s-serp fid-deżert' fl-esperjenza orribbli tad-deżert (Num. 21;4-9) Is-serpent fuq zokk ta' siġra kien it-tweġiba ħanina ta' Alla għall-indiema tagħhom! Illum Nikodemu jirrifletti li anke Ġesu' kien se jkun merfugħ għas-salvazzjoni tal-bniedem. 'Għax Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni, biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem'. Ġesu' jħeġġu għall-fidi; għal deċiżjoni biex jagħraf lil Ġesu' bħala Iben Alla, jaqsam ħajtu miegħu u jagħti ħajtu lilu b'imħabba bla kundizzjoni mibnija fuq għemil twajjeb u ħanin. Din tkun it-tweġiba għall-imħabba ta' Alla. Kif jgħid Santu Wistin: 'Alla jħobb lil kull wieħed minna bħallikieku kien hemm wieħed biss minna lil min iħobb! Huwa Alla tagħna li jwassalna għal twemmin akbar fil-ġlidiet u t-tentazzjonijiet tagħna ta' kuljum u jterraqna għall-ħajja ta' dejjem. B'hekk juri l-profondita' tal-imħabba tiegħu għalina'. U aħna irridu inwieġbu!

St Paul of the Cross

'Għax kull min jagħmel il-ħażen jobgħod id-dawl, u ma jersaqx lejn id-dawl, biex għemilu ma jinkixifx'. Sa mill-ewwel waqgħa tal-bniedem, l-esperjenza tad-dnub dejjem tjassar lill-bniedem fl-għażliet liberi tiegħu. Il-bniedem ħafna drabi dejjem isib il-faraġ fid-dnub tiegħu milli fis-sewwa! X'ma għamilx Alla għalina? X'ma taniex biex jirbaħ lura mħabbitna? Min aħna aħna li jistħoqqilna dan id-don mogħti b'xejn ta' Ibnu l-Għażiż? Bħalma s-salib kien it-triq għall-qawmien ta' Ġesu' Kristu, hekk ukoll is-salib tal-ħajja tagħna hu għalina l-glorja tas-salvazzjoni.

Għalhekk nifirħu illum u nħarsu lejn ir-Randan bħala mezz biex mill-indiema ngħaddu għall-ferħ tad-dawl tal-fidi tagħna li twassalna għall-qawmien tagħna mill-apatija u mill-indifferenza u niksbu tassew is-salvazzjoni li ġabilna Ġesu' Kristu. U żgur li ilsienna jeħel mas-saqaf ta' ħalqna jekk ma niftakrux fi Kristu Mislub, il-ħellies u s-Salvatur tagħna. San Pawl tas-Salib jgħidilna li 'Il-Passjoni l-aktar mqaddsa ta' Ġesu' Kristu hija l-aktar mezz effikaċi biex tikkonverti l-midinbin ostinati.'

Charles Spiteri.
charliespiteri@gmail.com

17 ta' Marzu 2024.
Il-5 Ħadd tar-Randan. Sena B.
Kristu Jwettaq Il-Patt il-Ġdid.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija. Ġer 31: 31-34.
Salm Responsorjali: Salm 50(51): 3-4. 12-13. 14-15.
It-tieni Qari: Qari mit-Ittra lill-Lhud. Lhud 5: 7-9.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann. Ġw 12: 20-33.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Leli Muscat.
lelimuscat@gmail.com

24 ta' Marzu 2024.
Ħadd il-Palm. Sena B.
Id-Daħla Solenni Tal-Mulej f'Ġerusalem.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija. Is 50: 4-7.
Salm Responsorjali: Salm 21(22): 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24.
It-tieni Qari: Qari mit-Ittra ta'San Pawl Appostlu lill-Filistin. Fil 2: 6-11.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 14: 1- 15: 47

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Dun Anton Mallia Borg.
vinbonnici@gmail.com

31 ta' Marzu 2024.
Ħadd il-Għid Sena B.
.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb ta' l'Atti ta' l-Appostli. Atti 10: 34a. 37-43.
Salm Responsorjali: Salm 117(118): 1-2. 16ab-17. 22-23.
It-tieni Qari: Qari mit-Ittra ta'San Pawl Appostlu lill-Kolisin. Kol 3: 1-4.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann. Ġw 20: 1-9.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Charles Debono.
debono.charles@gmail.com

3 ta' Marzu 2024.
It-3 Ħadd tar-Randan. Sena B.
.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija. Is 50: 4-7.
Salm Responsorjali: Salm 21(22): 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24.
It-tieni Qari: Qari mit-Ittra ta'San Pawl Appostlu lill-Filistin. Fil 2: 6-11.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mattew. Mt 26: 14-27. 66

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Charles Debono.
debono.charles@gmail.com

Painting - San George Preca

San Ġorġ Preca


Talba lil San Ġorġ Preca

O Alla inti sejjaħ, lis-saċerdot tiegħek għall-ministeru ta'
l-Evanġelizzazzjoni, agħtina nitolbuk li mħeġġin bil-interċessjoni tiegħu, aħna wkoll naħdmu bla heda
għas-saħħa tad-dinja u nħabirku biex jitkattar l-għadd ta'dawk li jemmnu. Bi Kristu Sidna. Amen


Saint Matthew

San Mattew


Saint Mark

San Mark


Saint Luke

San Luqa


Saint John

San Ġwann