nativity scene

Xi Links Importanti


Abraham


Mose'


Isaija


Eżekiel


Ġeremija


San Pawl


Riflessjoni fuq
il-Qari tal-Quddies tal-Ħudd.


22 ta' April 2018.
Ir-4 Ħadd tal-Għid.
Kristu Rxoxt F'Ħajja Personali Magħna.

L-ewwel Qari: Qari Ktaeb ta' l-Atti ta' l-Appostli. Atti 4: 8-12.
Salm Responsorjali: Salm 117(118): 1. 8-9. 21-23. 26. 28cd. 29.
It-tieni Qari: Qari mill-Ewwel Ittra ta' San Ġwann. 1Ġw 3: 1-2.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann. Ġw 10: 11-18.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Ir-4 Ħadd ta’ l-Għid hu magħruf bħala “Ħadd ir-Ragħaj it-Tajjeb”. Kull sena, f’dan il-Ħadd tinqara silta differenti minn kapitlu 10 mill-vanġelu skont San Ġwann. F’kuntrast ma’ l-vanġeli sinottiċi (Mk.-Mt.-Lq.), dan l-evangelista ma ħallilniex parabboli. Minflok huwa jsejħilhom ‘tixbiehat’. Minn dawn insibu tnejn: a) it-tixbiha tar-‘ragħaj it-tajjeb’ li minnha se naqraw llum (Gw.10:1-18); u b) it- li tinqara l-Ħadd li ġej (Gw.15:1-17).

Jesus Christ the good sheaperd

F’dan il-vanġelu, għal diversi drabi, nisimgħu minn fomm Ġesu’ nnifsu l-espressjoni, ‘Jiena Hu’. Din il-frażi lil-Lhud kienet tfakkarhom fir-rivelazzjoni ta’ l-Isem ta’ Alla lil Mose. (Eżodu 3:14). U hekk fehemuh lil Ġesu’ fl-espressjoni, “Jiena Hu, ir-Ragħaj it-Tajjeb”. Tant li, qabdu l-ġebel biex iħaġġruh u qalulu, “Mhux għal xi għemil tajjeb irridu nħaġġruk, iżda minħabba d-dagħwa li dgħajt, u għax int, li m'intix ħlief bniedem, qiegħed tagħmel lilek innifsek Alla" (Gw.10:33).

jIt-Testment il-Qadim huwa miżgħud b’riferenzi li jitkellmu min ‘Alla’ bħala r-ragħaj tal-poplu tiegħu. (Mik.5:3; Ġer.3:15; Eżek.34:23-24; Żak.13:7-9). Mela, meta Ġesu’ qal, “Jiena, ir-ragħaj it-tajjeb" (V11a), u fl-istess ħin iddikkjara li, “Jien u l-Missier aħna ħaġa waħda." (Ġw.10:30) Il-konklużżjoni toħroġ waħedha, tant li, “reġgħu qabdu l-ġebel biex iħaġġruh" (Ġw.10:31). Din is-silta ddaħħalna fil-ġrajja tal-Passjoni, mewt u qawmien tal-Mulej, b’dikjarazzjoni solenni li lest jagħti ħajtu għan-nagħaġ tiegħu, “…….għax jien nagħti ħajti, biex nerġa' neħodha. Ħadd ma jehħdhieli, iżda jien nagஎtiha minn rajja. Għandi setgħa li nagħtiha, u għandi s-setgħa li nerġa' neħodha" (V17)./span>

Salvazzjoni..bl-Isem ta’ Ġesu..’Fl-1 qari inkomplu naqraw mill-Atti ta’ l-Appostli (4:8-12). Luqa jippreżentalna sintesi mill-ewwel predikazzjoni tal-komunita primittiva nisranija. Il-fejqan tal-magħtub taħt il-portiku ta’ Salamun qajjem ferment sħiħ. Bosta minn dawk li kienu preżenti, emmnu l-kelma mxandra mill-appostli u b’hekk, għadd ġmielu ngħaqdu mal-ġemgħa kristjana. Dan qajjem għira sfrenata fost il-kbarat tal-Lhud li kellhom jindaħlu, billi ordnaw l-arrest ta’ Ġwanni u Pietru. Is-silta li se nisimgħu, twieġeb għal mistoqsija mressqa quddiem l-appostli. "Intom b'liema qawwa jew f'isem min għamiltuh dan?" (V7)

St Peter receiving the keys from Jesus

Bħala l-kap u l-mexxej ta’ l-appostli jwieġeb Pietru. Bid-differenza, li issa ‘Pietru mibdul’. L-awtur jindika li din il-bidla seħħet f’Pietru għax, “mimli bl-Ispirtu s-Santu” (V8a). Luqa juża’ din l-espressjoni, biex biha jfisser l-ispirtu profetiku u kariżmatiku li rċevew l-ġemgħa tad-dixxipli wara l-qawmien ta’ Kristu. Bla biża u bla tlaqliq Pietru jistqarr u jafferma li r-riżultat tal-fejqan seħħ permezz ta’ l-istess Ġesu’. “....dan ġara bis-saħħa ta' l-isem ta' Ġesù Kristu ta' Nazaret, li intom sallabtuh u Alla qajjmu mill-imwiet”. (10b)

Pietru b’determinazzjoni, jakkuża lil membri tas-sinedriju u jurihom bl-iżball li wettqu meta jikkwota ‘salm 118(117):22’, u jattribwih għal Kristu. Din hi .... il-ġebla li intom, il-bennejja, warrabtu u li saret il-ġebla tax-xewka (V11). Hawn Pietru jinkonkludi bit-teżi u d-dikjarazzjoni ewlenija,li hi l-qofol tas-silta kollha. “F'ħadd ħliefu ma hemm salvazzjoni, għax imkien taħt is-sema ma hemm isem ieħor mogħti lill-bnedmin li bih aħna għandna nkunu salvi." (V12)

Lil Alla ....għad narawh kif inhu.....Għat-2 qari nisimgħu silta meħuda mill-1 Ittra ta’ San Gwann (3:1-2). L-awtur jurina l-imħabba u t-tjubija ta’ Alla fl-għotja ta’ Kristu. “Araw b'liema għożża ħabbna l-Missier; nistgħu nissejjħu wlied Alla, u hekk aħna tassew” (V1). Jkompli jgħidilna li dan ġa seħħ permezz, ta’ twelid mill-ilma u l-ispirtu, riferiment għas-sagrament tal-magħmudija. Madanakollu għadna qegħdin nistennew id-dehra u l-esperjenza sħiħa ta’ Alla.

Din hija realta ta’ l-għaġeb, li biex wieħed jasal jifimha, irid l-ewwel, jagħraf lil Alla. Hija realta, li tnissel fina t-tama ta’ dak li għad inkunu, u t-twettiq sħiħ tas-salvazzjoni tagħna. “......x'se nkunu 'l quddiem m'huwiex irrivelat lilna. Madankollu nafu li meta jidher hu, aħna nkunu bħalu, għax narawh kif inhu” (V2).

Nagħti Ħajti…Għall-Merħla Tiegħi.....Dan id-diskors kien ambjentat fil-festa lhudija tat-tined (Sukkoth). Matulha Lhud kienu jfakkru kif Alla, ‘Ir-Ragħaj ta’ Israel’, meta kien mexxa l-poplu fid-deżert fi triqtu lejn l-Art Mwiegħda. Matulha Hu pprovdielhom dak kollu li kienu jinħtieġu. Fi żmien Ġesu’, ix-xbieha tar-ragħaj kienet waħda familjari fil-kultura lhudija. Barra min hekk, il-mexxejja kemm politiċi kif ukoll religjużi kienet drawwa kulturali li jissejħu rgħajja. Huwa veru, li r-ragħaj bħala mexxej, kien enfasizzat fit-Testment il-Qadim, imma l-kittieb tar-4 vanġelu, aktar jiffoka fuq ir-relazzjoni intima u rabta qawwija bejn ir-ragħaj u n-nagħaġ tiegħu.

Jesus with his sheep

“Ir-ragħaj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-nagħaġ tiegħu” (V11). Hawnhekk Ġesu’ jagħmel kuntrast bejn ir-‘ragħaj it-Tajjeb’ u ‘r-ragħaj mikri’. Dan ta’ l-aħħar ma tantx jinkwieta għal-merħla meta tiltaqa ma xi saram. L-importanti li, jaħseb għal-rasu. Imma, mhux hekk ir-ragħaj it-tajjeb. Hawn f’sens spiritwali, huwa dejjem lest, li jagħti ħajtu għal kull wieħed u waħda minna, biex ħadd ma jintilef.

“Jiena nagħraf in-nagħaġ tiegħi, u n-nagħaġ tiegħi jagħrfu lili” (V14). F’din l-istqarrija tidher l-intimita li teżisti bejn ir-ragħaj u l-merħla. Kull nagħġa jsejħilha b’isimha, u hi titlaq għal warajh. Ġesu’ m’huwiex biss, il-mexxej tal-merħla, iżda hu wkoll is-sieħeb, il-ħabib u d-difensur tagħha. Jekk in-nagħġa, tagħraf il-leħen tar-ragħaj, aħna b’intimita wisq aktar qawwija nagħarfu l-Persuna nfisha ta’ l-Imgħallem.

Ir-Ragħaj it-Tajjeb ‘TA’ ħajtu għalina, min jeddu, għax ried Hu, u billi kien Alla, reġa’ ħa l-ħajja. Riżultat ta’ din il-ħajja, lilna għamilna wlied Alla. Imsaħħin min dan il-ħsieb, qatt ma għandna nieqfu naħdmu u nirsistu, sakemm fid-dinja jkun hawn ….merħla waħda ….f’maqjel wieħed.....taħt ragħaj wieħed...li …Jmexxina…u... Jħarisna

Mill-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika
KKK. 754 Il-Knisja fil-fatt hi dak il-maqjel li tiegħu Kristu waħdu hu l-bieb li wieħed jista’ jidħol minnu. (Gw 10,1-10). Hi ukoll il-merħla li Alla nnifsu ħabbar minn qabel li kien se jkun ir-ragħaj tagħha (ara Is 40,11; Ezek 34,11-31), u li n-ngħaġ tagħha, minkejja li għandhom ragħajja bnedmin li jimxu quddiemhom, dejjem titmexxa u titmantna minn Kristu nnifsu, ir-Ragħaj it-tajjeb u r-Ragħaj il-kbir (ara Gw 10,11; 1 Piet 5,4) li jagħti ħajtu għan-ngħaġ tiegħu (Gw 10,11-15).

Leli Muscat
lelimuscat@gmail.com

29 ta' April 2018.
Il-5 Ħadd tal-Għid.
Kristu Rxoxt Jagħtina Sehem mill-Ħajja Tiegħu.
Magħqudin Fih ..... Nagħmlu Ħafna Frott.

L-ewwel Qari: Qari Ktaeb ta' l-Atti ta' l-Appostli. Atti 9: 26-31.
Salm Responsorjali: Salm 21(22): 26b-27. 28. 30. 31-32.
It-tieni Qari: Qari mill-Ewwel Ittra ta' San Ġwann. 1Ġw 3: 18-24.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann. Ġw 15: 1-8.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

A bunch af grapes

F’dan il-5 Ħadd ta’ l-Għid se nisimgħu tinqara, waħda miż-żewġ tixbiehat tant ħajjin li ħallielna l-awtur tar-4 vanġelu. L-ewwel waħda inqrat il-ġimgħa l-oħra, dwar, Ġesu’ ir-Ragħaj it-Tajjeb. Illum nisimgħu it-tieni waħda fejn Ġesu’ jidikkjara, li hu id-Dielja Vera. Għalkemm id-dielja hija ċentrali, tajjeb ninnotaw sew, kliem Ġesu'. Jgħid li huwa d-dielja,..li Missieru l-Bidwi….u jkompli dwar il-ħtieġa ta’ l-għaqda tal-friegħi maz-zokk. Huwa jitkellem mill-friegħi u l-frott, billi jirreferi direttament għad-dixxipli u s-segwaċi tiegħu.

It-tixbieha tad-dielja m’hijiex ġdida fl-iskrittura. Fil-Palestina ta’ żmien Ġesu’ d-dielja kienet waħda mill-għeżeż siġar li kellhom. Id-dielja sabiħa u għammiela kienet is-simbolu tal-barka ta’ Alla (Salm 128:3). Fit-Testment il-Qadim insibu diversi riferenzi għal-poplu ta’ Iżrael bħala ‘dielja’. Bosta mill-profeti kienu jxebbħu lil Iżrael, bħala dielja, li Alla l-Missier ħawwel u ħa ħsiebha b’għożża u b’dedikazzjoni kbira. (Isa.5:1-7; 27:2-3; Ger.2:21).

Il-profeti dejjem ilmentaw li l-poplu ta’ Iżrael, rappreżentat fid-dielja, dejjem kien ingrat u infidil u ghalhekk dejjem għamel għeneb qares. “X'kien fadalli nagħmel għall-għalqa tiegħi u ma għamiltux? Stennejtha tagħmel għeneb tajjeb,u kull ma għamlet kien għeneb qares” (Isa.5:4).

Conversion of st Paul.

L-Ebda persekuzzjoni….ma treġġgħu lura….Fl-ewwel qari meħud mill-ktieb ta’ l-Atti ta’ l-Appostli se niltaqgħu ma’ Pawlu Appostlu wara l-konverżjoni tiegħu. Dilemma li baqgħet tiġri warajh tul ħajtu kollha. Sħabu l-Lhud, bdew jobgħoduh għax ingħaqad mal-ġemgħa kristjana. Minn naħa l-oħra, l-insara ma bdewx jafdaw u jemmnu li fih seħħet bidla hekk kbira. Hekk jindika mis-silta tallum, meta huwa wasal Ġerusalemm biex jirrikonċilja ruħu mal-komunita tal-post. Meta wasal Ġerusalemm beda jfittex li jissieħeb mad-dixxipli. Imma lkoll kienu jibżu minnu, għax ma kinux emmnu li tassew ikkonverta (V26). Minn dan nistgħu nobsru x’żelu kbir kellu Pawlu għar-reliġjon Ġudajka, u kemm kien attiv, tant li l-istess insara ħasbuh li qed jipprova jqarraq bil-komunita.

Hawnhekk jidħol u jagħmel tajjeb għalih Barnaba. Huwa li kien jaf sew x’qed jagħmel Pawlu, għamillu rakkomandazzjoni sabiħa quddimhom. B’hekk serrħilom rashom u neħħilhom kull suspett li seta’ kellhom. Barnaba fissrilhom kif Sawlu ltaqa ma’ Kristu Ġesu’, u l-bidla radikali li seħħet mirakoliżament fih. Spjegalhom ukoll b’liema entużjażmu u għerf kien qed jitkellem u jgħallem fuq l-Isem ta’ Ġesu’. Imma f’Ġerusalemm, ħajjet Pawlu tibqa’ dejjem fil-periklu. Huwa jiġi milqugħ u aċċettat mill-insara u jibda apertament jitkellem dwar Kristu. Dan iwasslu għal diversi diskussjoniet mal-Lhud, li minn naħa tagħhom ma ħaffrulu qatt. Kien jitħaddet mal-Lhud Griegi u jiddiskuti magħhom; iżda huma kienu jfittxu li joqtluh (V29). Peress li ħajtu baqgħet dejjem taħt thedida kien jaqbel li jħalli Ġerusalemm. Għalhekk il-ġemgħa ta’ l-aħwa niżżluh lejn ix-xtajta ta’ Ċesarija u min hemm telaq lura lejn Tarsu.

Imbagħad Luqa jagħtina sommarju qasir fuq il-progress tal-knisja. Il-Knisja kienet fis-sliem fil-Lhudija u l-Galilija u s-Samarija kollha; kienet dejjem tikber u timxi 'l quddiem bil-biża' tal-Mulej, u tiżdied fl-għadd bl-għajnuna ta' l-Ispirtu s-Santu (V31).

people helping to clean up

Għinu….u… tkunu mismugħa…..Għat-2 qari tinqara silta oħra mill-1 Ittra ta’ San Ġwann. B’ton ta’ twissija serja lil x’uħud li żvijaw mil-Kommunita li lilha kiteb, l-awtur jurina t-triq li minnha rridu ngħaddu biex ningħaqdu mal-Mulej. Din hija t-triq ta’ mħabba konkreta. Il-messaġġ hu, emmen f’Ġesu’ u ħobb lil għajrek. Imma l-imħabba għal proxxmu m’għandhiex tkun bil-kliem biss. Trid tkun imħabba vera u prattika, li turi lilha nfisha fl-azzjoni. Uliedi, ma nħobbux bil-kliem u t-tpaċpiċ, imma bl-għemil u bis-sewwa (V18).

B’hekk, b’qalb safja nistgħu nersqu b’kurġġ quddiem Alla u b’fiduċja akbar naqilgħu min għandu dak li nitolbuh. Dan iseħħ għax inkunu nagħmlu dak, li jogħġob lilu. U kull ma nitolbu naqilgħuh mingħandu, għax qegħdin inżommu l-kmandamenti tiegħu u nagħmlu dak li jogħġob lilu (V23). Fil-fatt huwa l-Ispirtu li jnissel kapaċita fil-bniedem biex iħares il-kmandamenti. B'hekk nagħrfu li hu jgħammar fina: bl-Ispirtu li hu tana (V24b).

Maqgħudin ....u mlaqqma.....fiz-Zokk.... Dielja sabiħa u għammiela kienet is-simbolu ta’ l-istat ta’ Iżrael. Dettal li ħallielna l-istoriku lhudi Ġuzeppi Flavju jgħina, biex nistgħu nambjentaw dan id-diskors ta’ Ġesu’. Huwa jgħid, li Erodi l-kbir, biex jingħoġob mal-lhud, ffinanzja dielja ġganteska ta’ metall prezzjuz, u saqqaf biha d-daħla tat-tempju. Fiha ddendlu għenieqed kbar ta’ deheb mastizz. Kienet issaħħar l-immaġinazzjoni ta’ kulħadd bis-sbuħija u l-kobor tagħha. Hekk ukoll ġralhom l-appostli sakemm Ġesu’ jesklama pubblikament, li hu nnifsu kien, id-‘dielja vera.’ Hekk nistgħu nifhmu aħjar l-messaġġ tat-tixbiha li jagħmel Ġesu’.

Is-silta titkellem mid-dielja (Ġesu'), mil-friegħi (id-dixxipli) , u l-bżonn ta’ l-għaqda maz-zokk prinċipali. Mela, il-ġemgħa kollha ta’ dawk li jemmnu jeħtieġ li jkuna mlaqqma,miżbura, mnaddfa u magħquda ħaġa waħda fiH. Hu, id-dielja li tagħtina l-ħajja, sakemm aħna nibqgħu magħqudin miegħu, minnu nixorbu fina, ħajja divina. “Jiena d-dielja, intom il-friegħi. Min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott; għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn” (V5). Id-dixxipli ta’ Ġesu’ jidħlu f’intimita miegħU, jitolbu skont l-istess rieda ta’ Ġesu’ u għalhekk jiġu’ mismugħa. Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa' fikom, itolbu kull ma tridu, u jingħatalkom. Din hi l-glorja ta' Missieri, li intom tagħmlu ħafna frott u tkunu dixxipli tiegħi. (V17-18).

Mezz biex nibqgħu magħqudin maz-zokk prinċipali, huwa, billi kuljum nersqu lejn Ġesu’, u nibnu relazzjoni personali miegħU .....MULEJ....LAQQAMNA...NADDAFNA....U...IŻBORNA....INT...

Leli Muscat (2015)
lelimuscat@gmail.com

06 ta' Mejju 2018.
Is-6 Ħadd tal-Għid.
Kristu Jgħarrafna Lilu Nnifsu.

L-ewwel Qari: Qari Ktaeb ta' l-Atti ta' l-Appostli. Atti 10: 25-26. 34-35. 44-48.
Salm Responsorjali: Salm 97(98): 1. 2.3ab. 3cd-4.
It-tieni Qari: Qari mill-Ewwel Ittra ta' San Ġwann. 1Ġw 4: 7-10.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann. Ġw 15: 9-17.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Charles Debono
debono.charles@gmail.com

Painting - San George Preca

San Ġorġ Preca


Talba lil San Ġorġ Preca

O Alla inti sejjaħ, lis-saċerdot tiegħek għall-ministeru ta'
l-Evanġelizzazzjoni, agħtina nitolbuk li mħeġġin bil-interċessjoni tiegħu, aħna wkoll naħdmu bla heda
għas-saħħa tad-dinja u nħabirku biex jitkattar l-għadd ta' dawk li jemmnu. Bi Kristu Sidna. Amen


Saint Matthew

San Mattew


Saint Mark

San Mark


Saint Luke

San Luqa


Saint John

San Ġwann