Xi Links Importanti


statue of Saint Helen

Lis-Statwa ta' Sant'Elena Imperatrici Awgusta. [Skultur Salvu Psaila]


Antifona

Fethet idha mal-fqir
meddet idejha lejn
l-imsejken
u l-ħobż ma kilitux
ma tagħmel xejn


Painting - Glorification of St Helen

Glorifikazzjoni ta' Sant'Elena. [Pittura
ta' Virginio Monti]

10 ta' Diċembru 2017

2 Ħadd ta' l-Avvent. Nindmu u Ninbidlu.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija. Is 40: 1-5. 9-11.
Salm Responsorjali: Salm 84(85): 8-9ab. 10-14.
It-tieni Qari: Qari mit-tieni Ittra ta' San Pitru Appostlu. 2Pt 3: 8-14

Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 1: 1-8.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Il-Kelma
L-ewwel qari tagħna hu meħud mit-tieni Isaija. ll-poplu Lhudi jinsab fl-eżilju f'Babel bla tama li għad jirritorna lura lejn art twelidu. Iżda permezz ta' dan il-qari tfeġġ it-tama u għallura ma jaqtax qalbu għax Alla għadu jħobbhom.

King Cyrus at his court

Fil-verita, din is-silta kellha tferraħ lil poplu Lhudi għax twiegħed il-ħelsien u r-ritorn lejn art twelidhom. Alla jaħfer u jinsa d-dnubiet u l-ingratitudni tal-poplu. Alla hu l-awtorita divina u għandu f'idejħ l-istorja tal-bniedem. Dak li jrid Alla jseħħ. Alla ried li tinqered Ġerusalemm u hekk seħħ, u issa Alla jrid li l-poplu tiegħu jirritorna lura lejn art twelidu u hekk se jseħħ. Alla jqajjem poplu ġdid, il-Persjani u lis-sultan Ĉiru l-Kbir u permezz ta' dan is-sultan mhux biss jeqred lil Babel imma jeħles lil poplu Lhudi mit-turufnament ġewwa Babel. Il-poplu jirritorna lura u jinbnew mill-ġdid Ġerusalemm u t-tempju.

U għallura, Alla, biex jiffaċilita r-ritorn tal-poplu f'artu ser jiftaħ triq quddiem il-poplu tiegħu. Kull ostaklu jiġi mwarrab biex hekk isseħħ ir-rieda t'Alla - dik li l-poplu jirritorna qawwi u sħiħ f'art twelidu. Għalekk l-awtur ixebbaħ lil Alla ma ragħaj. Ir-ragħaj mhux biss jieħu ħsieb jipproteġi n-nagħaġ tiegħu imma jieħu ħsieb jipprovdilhom il-meħtieġ tagħhom. Imma mhux biss għax Alla ser ikun ma dawk li ma jifilhux għal mixja twila lura lejn art twelidhom - lil dawn Alla ser iwiżinhom ħalli jaslu.

Temple of Jerusalem destroyed

Is-salm tagħna llum inkiteb wara li l-poplu rritorna lura mill-eżilju fis-sena 538 qabel Kristu. Meta rritornaw lura kellhom iħabbtu wiċċhom ma' ħafna problemi - bliet u rħula mġarfin, Ġerusalemm u t-tempju mġarfin, raba żdingat u tfixkil mill-ġnus ġirien li kienu serqulhom l-aktar artijiet fertili. Biex tkompli tagħqad dan kien żmien ta' nixfa kbira u għallura l-poplu jitlob lil Alla sabiex igħinu jqum fuq saqajh. Is-salmista juri l-konvinzjoni tiegħu li Alla ser iberikhom bis-sliem u l-prospeita.

Fit-tieni qari, meħud mit-tieni ittra ta' San Pietru, l-awtur lill-ewwel insara jgħidilhom li għal Alla elf sena hu bħal jum wieħed biss. Dawn l-ewwel insara kienu jemmnu li r-ritorn ta' Ġesu' kien wieħed iminenti, iżda dan ma kienx il-każ. Għalekk l-awtur iħeġġiġhom sabiex ikunu dejjem lesti għax il-jum li fih jirritorna Ġesu' jiġi bħal ħalliel u għalekk għandhom ikunu lesti sabiex meta jiġi Bin il-Bniedem ikunu " bla tebgħa u bla ċanfira".

John the Baptist preaching

Fil-vanġelu mbagħad Marku jikwota mill-ewwel qari ta' Isaija. Il-Battista, bil-predikazzjoni tiegħu, huwa dak li qed iħejji t-triq - it-triq għal miġja tal-Messija. Fl-antik meta s-slaten kienu ser iżuru xi belt kienu jibagħtu l-messaġġiera qabilhom biex iħabbru dan l-avveniment u hekk qed jagħmel Alla - qed iħabbar il-miġja ta' Ibnu permezz tal-messaġġier tiegħu Ġwanni l-Battista. Il-Battista ma kienx profeta bħal l-oħrajn. Il-profeti l-oħra tkellmu mill-Messija imma Ġwanni mhux biss tkellem mill-Messija imma saħansitra pponta lejħ - urieħ lilna. Il-Battista kien iħabbar lil Messija mhux bil-fomm biss imma anke bil-mod ta' ħajja - ħajja axxetika, ħajja ta' penitenza u qdusija.

Il-Ħsieb
Fl-ewwel qari smajna kif Alla jgħin lid-dgħajfa sabiex jaslu. Imma aħna jeħtieġ ngħinu lilna nfusna wkoll. Alla jgħina billi jagħtina l-grazzja tiegħu u aħna ngħinu lilna nfusna billi nikkoperaw mal-grazzja t'Alla. Dan ifisser li jien nimxi dik it-triq li twasslna fi hdan il-Missier kemm il-darba jien nagħti każ il-kelma tiegħu għalija. Il-kelma tal-Battista kienet twassal għall-indiema u l-magħmudija.

Issa aħna l-magħudija ħadniha u sta għalina li aħna issa ngħixu l-fidi tagħna b'perswazjoni. Il-Battista jgħidilna sabiex nidrittaw il-mogħdija. Dan nagħmlu meta ngħix ir-rieda t'Alla għalija. Ħabib, jekk qed tgħix ħajja ta' kompromess għallura jeħtieġ li tidritta r-rotta, jeħtieġ li tagħmel eżami tajjeb tal-kuxjenza. Ftakar li l-jum li fih inħabbtu wiċċna ma Bin il-bniedem għal ġudizzju hu reali u jaf jiġi fuqna ħin bla waqt.

Charles Debono
charles.debono@gmail.com
17 ta' Diċembru 2017

3 Ħadd ta' l-Avvent.

Il-Fqar Jiksbu il-Ferħ ta' Alla.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija. Is 61: 1-2a. 10-11.
Salm Responsorjali: San Luqa: Lq 1: 46-48. 49-50. 53-54.
It-tieni Qari: Qari mill-Ewwel Ittra ta' San Pitru Appostlu lit-Tessolinkin. 1Tess 5: 16-24.

Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann. Ġw 1: 6-8. 19-28.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

people rejoicing

Ifirħu Dejjem – Imma Xxeklux l-Ispirtu.Illum il-knisja tistedinna biex nibdew induqu mill-ferħ li diġa' beda' jinħass. Iż-żewġt iħdud li għaddew tkellimna u lqajna l-istedina tal-Liturġija, biex induru lejn Alla u nindmu min dnubietna. F’dan it-tielet Ħadd tal-Avvent permezz tal-Liturġija tagħha il-knisja tgħanni innu ta’ ferħ, għal dak li sejrin niċċelebraw it-tifkira tiegħu ftit tal-jiem oħra. L-Avvent mhuwiex żmien ta’ niket anzi bil-maqlub. Hu ż-żmien li fih infakkru bil-ferħ l-ewwel miġja tal-Mulej. Tabilħaqq għandna biex inkunu ferħana, għax il-Mulej ġie, u għadu fostna.

Il-Qari……Il-Profeta Isaija, fl-ewwel qari jisplodi bil-ferħ meta jesklama, “Nifraħ fuq li nifraħ fil-Mulej, taqbeż bil-ferħ ruħi, b’Alla tiegħi” (V1). Fit-tieni qari San Pawl ma joqgħodx lura u silta li se tinqara llum minn kitbietu tiftaħ bl-istess ton, “Ifirħu dejjem” (V16a). Anke l-knisja trid li t-tema tal-ferħ tispikka u tinħass f’dan it-tielet Ħadd tal-Avvent. Jekk fiż-żewġt iħdud li għaddew użat il-kulur ‘Vjola’, biex tfakkarna fil-bżonn taċ-ċaħda u żmien ta’ ndiema u stennija. Illum tuża il-kulur ‘Roża’, li jirrappreżenta l-ferħ li dwaru qegħdin nitkellmu.

Kif?… għandna nifirħu……Taħt għamla jew oħra kulħadd jipprova jfittex ir-riċetta tal-hena u l-ferħ. Aktarx, din hija l-esperjenza tagħna lkoll. Min jaf kemm affarijiet isperementajna biex nipprovaw inkunu ferħana. Iżda hawnhekk ikolli nistqarr li hawn ferħ u ferħ. Kif jgħid il-malti, m’hiniex se noqgħod nomgħoda u mhux se noqgħod nidħol f’ħafna dettalji, imma hemm ferħ li, wara ftit tal-ħin, mhux biss jispiċċa u jisparixxi, imma, jġib u jħalli fina negattivita, sfruttar, dwejjaq, disprament u falliment. Dan ir-riżultat narawh u mmissuh ta’ kuljum b’idejna. Min irid ikun sinċier miegħu nnifsu, jaf x’jien ngħid.

praising God

Il-ferħ, veru u dejjiemi……Il-veru hena u ferħ li jimla qalb il-bniedem ma jistax jiġi akkwistat jew jinxtara bil-flus. Ħadd ħlief Alla nnifsu ma jista jimla qalb il-bniedem. Bir-raġun llum fis-Salm responsorjali nistqarru, “Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, u l-ispirtu tiegħi jifrah f’Alla s-salvatur tiegħi” (Lq.1:46). Alla tagħna kollu tjubija u fidil għall-wegħdiet tiegħu. Huwa jagħti lilu nnifsu b’xejn minn rajh. Dan jagħmlu għax iħobbna u għax Hu l-istess imħabba. Alla tagħna ma jħaris lejn l-uċuh, Huwa jrid jagħti lilu nnifsu u s-sliem tiegħu lil kulħadd. Madankollu jkollna nistqarru li, mhux kulħadd jagħraf u jilqa’ dan ir-rigal…..U int??… Iddeċiedi!!…ħalli tkun tista tistqarr bħala xhud, “Għax is-setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddis hu l-isem tiegħu” (Lq.1:49).

Il-Battista skont ir-4 Vanġelu…….Dan il-Ħadd il-Liturġija terġa’ tpoġġilna għar-rifflessjoni lil –prekursur tal-Mulej, lil-Ġwanni l-Għammiedi. Din id-darba se tinqara silta mill-vanġelu skont San Ġwann. F’din is-silta, f’kuntrast mal-gimgħa l-oħra, mhux se naraw ir-rwol tal-Battista jgħammed u jħeġġeġ lil poplu għall-indiema, imma minflok, hija, dik li jagħti xhieda ta’ Ġesu’. Fil-fatt is-silta tibda, “Kien hemm raġel mibgħut minn Alla, jismu Ġwanni. Dan ġie bħala xhud,” (Vs 6-7a). U malajr jgħaddi biex bi ftit kliem jgħidilna, kollox, dwar il-missjoni li għaliha ġie mibgħut, “Dan ġie bħala xhud, biex jixhed għad-dawl, biex bih kulħadd jemmen” V7. Il-bidu tal-predikazzjoni tiegħu ġrat fi ħmien meta fost il-poplu Lhudi, kien hemm stennija imminetti għall-miġja tal-Messija, kif kien imħabbar mil-profeti. Kienu jistennew li, meta jiġi l-Messija, kellu jistabilixxi mill-ġdid il-Patt bejn Alla u l-poplu, u jneħħi l-dawk il-mexxejja li kienu nfidili. Mhux ta’ b’xejn li l-awtoritajiet ta’ Ġerusalemm iddarsu, u bagħtu delegazzjoni biex jitkixxfu u jindagaw l-attivita tal-Battista.

John the Baptist preaching

Jinvestigaw lil Ġwanni ……Id-delegazzjoni tal-Lhud tagħmel tlett mistoqsijiet lil Battista. Huma jistaqsuh jekk hux il-Messija, Elija jew il-Profeta. Ġwanni jiċħad u jgħid li huwa mhuwiex la l-Messija, la Elija u l-anqas il-Profeta. B’hekk huwa seta’ jressaqna direttament għal dak li ġie biex jagħti xieħda tiegħu. Uħud mill-poplu bdew jissuspettaw illi l-għammiedi seta’ kien il-Messija li tant ilhom jistennew. Il-kittieb tar-4 Vanġelu jkun pront jiċċara din il-pożizzjoni billi jikkummenta illi. “Ġwanni ma kienx id-dawl, imma ġie biex jixhed għad-dawl” V8). Kien hemm ukoll tradizzjoni li kienet tgħid li l-Messija kellu jkun moħbi fost il-poplu tiegħu. Huwa ghalhekk li l-għammiedi jlissen, “f’nofskom hemm wieħed li intom ma tafuhx”. (V26). Tant hu kbir, dak li ġej warajh, illi Ġwanni minkejja l-popolarita kbira li kellu, lanqas kien jistħoqlu li jkun l-iskjav tieghu, “….li ġej warajja; jiena anqas ma jisthoqqli nħoll il-qafla tal-qorq tiegħu.” V27

Nistennew u nilqgħu id-‘Dawl’…….Forsi, biex nakkwistaw il-kuntentizza, esperjenzajna u ppruvajna kollox. Nixtieqek tirrifletti u tasal għal għażla tajba, “Ippruvaw kollox: it-tajjeb żommuh u fuq kollox warrbu kull xorta ta’ ħażen” (1Tess.5:21-22). Kuraġġ!! Ngħarfu n-nuqqas ta’ ħila tagħna. Induru lejn il-Vera Dawl li, min-naħa tiegħu jagħtina l-għajnuna qaddisa biex neħilsu minn ħtijietna u nitħejjew kif jixraq għal-festa li ġejja. Bilħaqq….hemm kundizzjoni waħda,….. « ixxekklux l-Ispirtu » (1Tess.5:19).

Leli Muscat
lelimuscat@gmail.com
24 ta' Diċembru 2017

4 Ħadd ta' l-Avvent.

Ġesu' Bin David.

L-ewwel Qari: Qari mit-Tieni Ktieb tal-Profeta Samwel. 2 Sam 7: 1-5. 8b-12. 14a. 16.
Salm Responsorjali: 89(90). 2-5. 27. 29.
It-tieni Qari: Qari mill-Ittra ta' San Paul Appostlu lit-Rumani. Rum 16: 25-27.

Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Luqa. Lq 1: 26-38.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Charles Spiteri
charliespiteri@gmail.com
31 ta' Diċembru 2017

Il-Familja Mqaddsa ta' Ġesu', Marija u Ġużeppi.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi. Ġen. 15: 1-6. 21: 1-3.
Salm Responsorjali: 104(105). 1b-2. 3-4. 5-6.. 8-9.
It-tieni Qari: Qari mill-Ewwel lill-Lhud. Lhud 11: 8. 11-12. 17-19.

Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Luqa. Lq 2. 22-40.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Leli Muscat
lelimuscat@gmail.com
7 ta' Jannar 2018

L-Epifanija tal-Mulej.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija. Is 60: 1-6.
Salm Responsorjali: Salm 71(72): 1-2. 7-8. 10-11. 12-13.
It-tieni Qari: Qari mill-Ewwel Ittra ta' San Pawl Appostlu Lill-Efisin. Ef 3: 2-3a. 5-6.

Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mattew. Mt 2: 1-12.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni


vinbonnici@gmail.com
14 ta' Jannar 2018

2 Ħadd ta' matul is-Sena. Is-Sejħa ta' Alla Għalina.

L-ewwel Qari: Qari mill-ewwel Ktieb ta' Samwel. 1 Sam 3: 3b-10. 19.
Salm Responsorjali: Salm 39(40). 2. 4ab. 7-8a. 8b-9. 10.
It-tieni Qari: Qari mill-Ewwel Ittra ta' San Pawl lill-Korintin. iKor 6: 13c-15a. 17-20.

Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann. Ġw 1: 35-42.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Leli Muscat
lelimuscat@gmail.com