nativity scene

Xi Links Importanti


Abraham


Mose'


Isaija


Eżekiel


Ġeremija


San Pawl


Riflessjoni fuq
il-Qari tal-Quddies tal-Ħudd.


18 ta' Novembru 2018.
It-33 Ħadd ta' matul is-Sena.
Qudddiem il-Mewt u l-Ġudizzju Tagħna.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Danjel. Dan 12: 1-3.
Salm Responsorjali: Salm 15(16): 5. 8. 9-10. 11.
It-tieni Qari: Qari mil-Ittra lill-Lhud. Lhud 10: 11-14. 18.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 13: 24-32.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Daħla
Ninsabu fix-xahar ta’ Novembru fejn fl-ewwel ta’ Novembru niċċelebraw il-festa tal-qaddisin kollha u mbagħad fit-tnejn ta’ Novembru niftakru fil-mejtin kollha u b’mod partikulari l-għeżież tagħna. Quddiem il-mewt nibżgħu u nitħawdu. Iżda aħna l-Insara nemmnu fil-qawmien għal ħajja bla tmiem u dan il-ħsieb għandu jimliena bit-tama għal ħajja isbaħ u aħjar, għax Alla ma ħalaqx il-bniedem għal qerda u t-telfien iżda ħalaq lil bniedem għalih u għall-imħabba tiegħu.

Prophet Daniel prays with the lions

Il-Qari
Il-ktieb ta’ Danjel inkiteb fi żmien mudlam fl-istorja tal-poplu Lhud, fi żmien ta’ persekuzzjoni, l-ewwel persekuzzjoni reliġjuża fl-istorja tal-bniedem. Kien żmien il-ħakma tal-Griegi u s-sultan Antijokju Epifani ried jimponi l-kultura Ellenistika u r-reliġjon pagana fuq il-poplu Lhudi. Dan Antijokju pprojbixxa ssagrifiċċji fit-tempju ta’ Ġerusalemm u saħansitra pprofana t-tempju billi bena altar u ħaraq sagrifiċ੶ji lil alla pagan Żews. Mhux biss, imma pprojbixxa l-qari mill-kotba tal-liġi u pprojbixxa l-kult reliġjuż tal-Lhud. Dan wassal għar rewwixta tal-Makkabej.

Għalekk l-awtur sagru permezz ta’ dan il-ktieb imur jagħmel qalb lil poplu Lhudi sabiex jibqgħu sħaħ fil-fidi u d-drawwiet ta’ missirijiethom u dan jagħmluh sal-mewt.

Għalekk il-qari tagħna llum jitkellem mis-salvazzjoni tal-poplu Lhudi fejn Alla ser jibgħat lil Arkanġlu Mikiel, il-princep il-Kbir, sabiex jeħles lil poplu Lhudi mill-għedewwa tagħhom. Dawk li isimhom ikun miktub fil-ktieb tal-ħajja, immela dawk li jibqgħu sħaħ fil-fidi tagħhom. Dawn jirtu l-ħajja ta’ dejjem iżda dawk li ċaħdu l-fidi tagħhom u tbiegħdu minn Alla u l-liġi tiegħu dawn iqumu għall-għajb u l-istmerrija ta’ dejjem.

Fis-salm imbagħad naraw kif is-salmista kien qassis jew Levita u l-għaxqa tiegħu kienet il-qima ta’ Alla fit-tempju. Dan is-salmista kellu l-għedewwa tiegħu li jfittxu li jagħmlulu l-ħsara u għalekk is-salmista jintelaq fi ħdan Alla sabiex jipproteġih. Ninnotaw il-kliem “ Għax int ma tallix lil-ruħi fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara t-taħsir”, fejn l-awtur irid igħid li Alla ma kienx ser iħalliħ imut qabel ma jixjieħ sewwa u dan għax skond il-liġi ta’ l-Antik Testment Alla jagħti għomor twil lil dawk li jħobbuh.

Archangel Michael

Fit-tieni qari, l-awtur ta’ l-ittra lill-Lhud jkompli juri li Ġesu hu l-veru Qassis il-Kbir għax joffri sagrifiċċju wieħed u darba bi tpattija għad dnubiet tal-bnedmin, mhux għad dnubiet tiegħu bħal ma jagħmel il-qassis il-kbir u dan għax Ġesu' hu bla dnub. Permezz tas-sagrifiċċju tiegħu Ġesu rebaħ fuq l-għedewwa tiegħu – rabħa għal dejjem. Permezz ta’ dan is-sagrifiċċju Ġesu' għamel perfetti lil dawk li jemmnu fih u dan għax huma jiġu ggustifikati quddiem il-Missier minn ġesu' stess.

Il-qari ta’ l-evanġelju hu qari apokalitikku, jiġifieri qari li jitkellem miż-żminijiet ta’ l-aħħar. Bħala tali dan il-qari nistgħu naqsmuh fi tnejn. Fl-ewwel parti Ġesu' jitkellem mit-tieni miġja tiegħu. Dak inħar ikun hemm taqlib kbir, taqlib tal-biża’. Dak inhar l-anġli jiġbru lil dawk kollha li fittxew f’ħajjithom lil Ġesu' u dan biex fil-waqt li jeħelsuhom minn kull inkwiet iresquhom għal premju li jistħoqqilhom. Fit-tieni parti mbagħad għandna tagħlima mis-siġra tat-tin, fejn Ġesu' jgħallimna biex inħejju ruħna għal dan l-aħħar jum li jiġi fuqna bla ma nkunu nistennewh, għal għarrieda, imma jum, mument li jasal żgur – żgur.

Il-Ħsieb
L-aħar jum, għalkemm hu deskritt bħala jum ta’ biża’, mgħandux ikun hekk għal dawk li jħejju ruħhom skond il-parir ta’ Ġesu'. L-aħħar jum, ħbieb, jasal żgur, l-aħħar jum hu l-jum li fiħ ngħalqu għajnejna għal din il-ħajja fost il-bnedmin. Ġesu' mhux ibezza’ jrid imma jiftħilna għajnejna ħalli nkunu dejjem lesti, l-istess kif il-ġenituri għax iħobbu lil uliedhom iwidbuhom kontinwament. Alla hu Alla ta’ min jittama fiħ u m’għandniex naqtgħu qalbna mill-ħniena u l-imħabba ta’ Alla. Hekk jagħmel is-salmista, jafda u jittama f’Alla. B’danakollu ħuti, aħna rridu nagħmlu l-parti tagħna wkoll.

picture of divine mercy

Huwa veru li l-mewt tbeżżana u thawwadna, imma l-wiegħda ta’ Ġesu' għalina hi l-ħajja, anżi l-ħajja bil-kotra. Mhux ta’ b’xejn li Pawlu jmur jistaqsi :fejn hi n-niggieża tal-mewt? Li hu żgur hu li llum jew għada rridu mmorru u rridu nagħtu rendikont lil Alla ta’ dak li għamilna u ma għamilniex.

Ħabib, qed tħejji ruħek għal din il-laqgħa tiegħek mal-Ħallieq?

Il-bagalja tiegħek għal din is-safra biex hi mimlija – bl-opri tajba jew bil-flus u l-unuri li mgħandhom ebda valur f’għajnejn Alla?

Ħabib ħalli dan il-jum ikun il-jum li fiħ int tidħol f’qoxortok u tmur tħabbat fuq il-bieb tal-Ħniena Divina.

Charles Debono
debono.charles@gmail.com

25 ta' Novembru 2018.
Sidna Ġesu' Kristu,
Sultan tal-Ħolqien Kollu.
Is-Saltna ta' Kristu jew Tagħna.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Danjel. Dan 7: 13-14.
Salm Responsorjali: Salm 92(93): 1ab. 14ċ-2. 5.
It-tieni Qari: Qari mil-Ktieb ta' l-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. Apok 1: 5-8.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann. Ġw 18: 33b-37.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Christ the King

Wasalna fi tmiem ta’ mixja liturġika oħra. Mixja wara mixja fiċ-ċikli liturġiċi diversi dejjem nersqu iktar qrib lejn id-dehra awtentika tas-Sultan vera tal-ħajja tagħna. Kif naqraw fl-ewwel qari imbagħad jaħkimna għal dejjem u s-Saltna tiegħu ma tinqeridx.

Fit-tieni qari jindikalna li Ġesù ġej jagħmel ħaqq minn dawk li ħabbewh f’ħajjithom u dawk li warrbuh. Kulħadd irid jgħaddi mill-ġudizzju tiegħu; temmen jew ma temminx. Arawh, ġej fis-sħab, u l-għajnejn kollha jarawh, ukoll dawk li kienu nifduh; u r-razez kollha tal-art jibdew iħabbtu fuq sidirhom minħabba fih.

Fil-vanġelu tallum naraw li Pilatu jagħmel ħiltu kollha biex jeħles lil Ġesù. Imma meta Ġesù jgħidlu li Hu Sultan jibda joqmos għax il-mentalità tiegħu ta’ sultan kienet differenti minn dik ta’ Kristu. Pilatu narawh fuq tron tad-deheb; lil Ġesù narawh fuq is-salib. Pilatu bix-xettru f’idu imma x-xettru ta’ Ġesù hija l-lanza li nifdet lil qalbu. Kif naqraw fil-liturġija tas-siegħat: Għax għalhekk fuq l-għuda mqaddsa ftaħt dirgħajk u xerridt demmek; u ma ftaħx lil ġenbek b’lanza ħlief biex turi n-nar ta’ qalbek. Lil Pilatu narawh b’kuruna tar-rand jew tad-deheb; lil Ġesù narawh b’kuruna tax-xewk. Lil Pilatu narawh bħala sid jordna lill-qaddejja tiegħu; lil Ġesù narawh bħala Qaddej bil-fardal. Lil Pilatu narawh imur mal-kurrent u jordna dak li jridu n-nies; lil Ġesù narawh dejjem fidil lejn il-verità anke meta ta’ madwaru bdew jitilquh. Lil Pilatu narawh ma jagħtix każ anke tal-persuna l-aktar qrib tiegħu, martu; lil Ġesù narawh jagħti każ tal-midinbin u l-imwarrbin u jiekol magħhom.

 Pilate questions Jesus

Ġesù jiċħad is-saltna dinjija kif kienet dik ta’ Pilatu. Hu jgħidilna li Hu jsaltan f’saltna li ebda bniedem ma jista’ jeqred minkejja l-persekuzzjoni li ġġarrab. “Is-saltna tiegħi mhijiex ta’ din id-dinja”. Permezz tal-magħmudija aħna parti minn din is-Saltna ta’ Kristu....imma....x’qed nagħmlu biex insaħħu din is-Saltna ta’ Kristu?

Kif nużaw il-ħin tagħna? Nużaw ħin biżżejjed biex nitolbu u nfaħħru lil Alla jew meta jkollna bżonn xi ħaġa biss? Kif inħarsu lejn il-quddiesa tal-Ħadd; bħala kmandament u rutina jew b’atteġġjament ta’ ringrazzjament u tifħir? Id-don ta’ lsienna nużawh bħala xhieda tas-Saltna ta’ Kristu u biex nevanġelizzaw jew nużawh biex intaqtqu u nitkixfu fuq dak u fuq l-ieħor? Fidili lejn id-dover tagħna li nagħtu lil Ĉesare dak li hu ta’ Ĉesare u lil Alla dak li hu ta’ Alla? Kif naħsbuha dwar dawk il-barranin li qed jippruvaw isibu kenn f’pajjiżna jew addio l-opra tal-ħniena biex nilqgħu lill-barrani? Napprezzaw il-ħajja kemm tagħna u tal-oħrajn, anke jekk vulnerabbli? Kif qed nużaw il-mass media? Konxji dwar il-malafama u l-kalunja dwar dak li niktbu u ngħidu?

Mons Fulton Sheen

Mons Fulton Sheen

Wara dan id-djalogu ma’ Pilatu, Ġesù kien mislub bejn żewġ ħallelin. Qatt irrealizzajna li aħna wkoll ħallelin? Mons. Fulton Sheen li għamel ħafna ġid bil-preżentazzjonijiet tiegħu fuq il-media, jgħid li aħna lkoll ‘ħallelin’dwar Is-Saltna ta’ Kristu. Ikompli jispjega li l-fatt li aħna lkoll midinbin u l-fatt li aħna nużaw id-doni u t-talenti li tana Alla biex noffenduh u mmorru kontra r-rieda tiegħu huwa użu ħażin ta’ dak li jappartjieni lil Alla. Allura aħna ‘ħallelin’. Imbagħad isemmi xi affarijiet li aħna nisħqu li huma tagħna u tant nużawhom ħażin!! Jirreferi għall-ġisimna, flusna, id-don tal-kelma f’ilsienna, id-don tal-libertà u ħafna aktar. Aħna ngħidu li dawn tagħna! Imma fir-realtà dawn kollha jappartjienu lil Alla. U jekk nużawhom kuntrarjament mill-intenzjoni tas-Sid tagħhom, allura aħna ħatja ta’ serq. Kemm hu sabiħ li bħal dak il-ħalliel it-tajjeb nammettu li aħna ‘ħallelin’ u għandna bżonn lil Kristu biex nibqgħu u nidħlu fis-Saltna tiegħu.

Jekk irridu inkunu parteċipi f’din is-Saltna ta’ Kristu, mhux biss irridu nistqarru li Ġesù hu s-Sultan tagħna imma irridu wkoll naċċettaw il-veritajiet li Hu ħalla fil-Knisja li waqqaf Hu. Hekk verament mhux biss ngħidu imma nwettqu dak li Alla jrid minna u nistqarru: Il-Mulej isaltan.

Charles Spiteri
spitericharlie@gmail.com

2 ta' Diċembru 2018.
L-Ewwel Ħadd tal-Avvent. Sena Ċ
It-Tama Nisranija.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija. Ġer 33: 14-16
Salm Responsorjali: Salm 24(25): 4bċ-5ab. 8-9. 10. 14.
It-tieni Qari: Qari mil-Ewwel Ittra ta' San Pawl Appostlu lit-Tessolonkin. 1Tess3: 12 -4: 2.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Luqa Lq 21: 25-28. 34-36.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Leli Muscat.
lelimuscat@gmail.com

9 ta' Diċembru 2018.
It-2 Ħadd tal-Avvent. Sena Ċ.
Inħejju t-Triq għall-Mulej.
Kull Bniedem jista' jara s-Salvazzjoni.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Baruk. Baruk 5: 1-9.
Salm Responsorjali: Salm 125(126): 1-2ab. 2ċd-3. 4-5. 6.
It-tieni Qari: Qari mil-Ittra ta' San Pawl Appostlu lill-Filippin. Fil 1: 4-6. 8-11.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Luqa. Lq 3: 1-6.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

bishop during homely

Il-Liturġija tal-Kelma li tiġi moqrija u mxandra minn fuq l-ambone, fil-quddies tal-Ħdud u festi, tħejjina biex nirriflettu fuq il-Kelma ta’ Alla, li tiġi spjegata aħjar mic-Ċelebrant fl-omelija. Bdejna ċ-ċiklu ta’ l-Avvent u hawn, il-Knisja tħejjina biex nidħlu aktar fil-fond dwar il-misteru ta’ l-Inkarnazzjoni ta’ l-Iben il-waħdieni ta’ Alla li sar bniedem bħalna minn omm verġni, fil-milja taż-żmien.

Qed ngħixu fi żmien meta hawn bosta ħwejjeġ li jaljenawna mill-vera tifsira tal-Milied. Hemm bżonn li Kristu jerġa jiġi mdaħħal b’kull mod fil-familji, fid-djar, fit-triqat tagħna fil-postijiet tax-xogħol, fil-laqgħat ferrieħa li jsiru fost il-familji. Mhux biss bid-dwal kuluriti jteptpu, iżda bid-dawl tassew li hu Kristu li sejjaħ lilu n-nifsu d-Dawl tad-dinja. Kemm kienet tassew feliċi d-drawwa li daħħal fi gżiritna San Ġorġ Preca, li l-membri tas-soċjeta mwaqqfa minnu u emigraw, daħħlu din id-drawwa tal-purċissjoni bix-xbiha u l-kant tat-twelid tal-Messija mwiegħed, fil-pajjiż ġdid li laqagħhom.

Christmas procession

L-ewwel silta tal-qari meħuda minn ktieb Baruk, ( li hu meqjus bħala s-segretarju tal-profeta Ġeremija) jistieden lil Ġerusalemm li tneħħi minn fuqha l-ilbies ta’ luttu, (wara li waqqgħu ġieħha l-Babiloniżi) u tilbes ilbies ta’ ferħ u ġieħ. Din hi twissija . .tfakkarna fi stat ġdid ta’ ħniena u mħabba għal poplu ta Iżrael u għalina jekk nirriflettu sewwa fuqha, turina l-kruha meta bid-dnub tbegħdna minn Alla. Il-Mulej jimliena bit-tjieba u glorja. Kelmet il-Mulej tgħaqqadna u tnessina l-għajb ta’ meta tbegħna minnu. L-indħil ta’ Alla iħaffef il-konverżjoni tal-bniedem li tbiegħed minnu permezz tad-dnub.

Tassew huma f’lokhom il-kliem tas-Salm responsorjali li hu radd ta’ ħajr ‘l Alla għar-ritorn lura ta’ dawk eżiljati, meħlusa mill-Eġittu.

Il-Vanġelu skont San Luqa evanġelista li kien attent wisq f’dak li kiteb, isemmi sitt indikazzjonijiet dwar nies li jagħtu ħjiel dwar iż-żmien ta’ meta l-Battista beda l-ħidma tiegħu. Ġwanni xandar b’kuraġġ kbir fl-inħawi tal-Ġordan, l-urġenza tal-konverżjoni jew bidla ta’ l-istil ta’ ħajja, biex togħġob ‘l Alla. Kellu quddiem għajnejh it-twissija ta’ Iżaija: “ħejju t-triq għall-Mulej, iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu.” Din kienet id-drawwa fl-Orjent meta kellha ssir xi żjara ta’ persunaġġ kbir. Għahekk jintlew il-ħofor, jitwittew il-għoljiet, jiddrittaw toroq mgħawwġa, biex ikun hemm rotta xierqa. Dan juri li għalina l-kelma ta’ Alla twissina biex b’rieda tajba u b’fehma sħiħa nħaddnu t-tagħlim tal-Vanġelu. Is-sustanza tat-twissijiet tal-Battista jistieden lis-semmiegħa biex fil-persuna ta’ Gesu’ aħna wkoll insibu triqitna lejn il-Missier.

John the Baptist

Dawn il-ħsibijiet ifakkruni fil-kliem taċ-ċelebrant li spiss nisimgħu waqt il-quddiesa: “dan hu l-ħaruf ta’ Alla li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-Mulej” Normalment min ikollu stedina, li turi apprezzament lil min ikun stiednek, u dawn il-mistiedna jagħmlu ħilithom li jippreżentaw ruħhom b’ilbies deċenti u jkollhom u juru imġieba tajba lejn min stedinhom. Dan jindika li nersaq lejn is-sagrament ta’ l-Ewkaristija b’qalb niedma u fi stil ta’ ħajja li ma jistunax għal sagrament hekk nobbli. Jintħieġ li jkollna katekeżi soda lejn is-sagrament tar-Rikonċiljazzjoni, li fih tispikka l-ħniena u t-tjubija ta’ Alla, li tnissel fina dak il-ferħ qaddis li tkellem dwaru l-Appostlu Pawlu fl-ittra lill-Filippin, meta stqarr il-ferħ li ħass fosthom imqar meta kien marbut bil-ktajjen. Dan ifakkarni fi kliem Papa Wojtyla fir-Redemptor hominis: “l--Knisja tgħix il-misteru ta’ Kristu”. L-insara tassew huma dawk li qed jistennew bil-ħerqa ilmiġja tal-Mulej fil-glorja; kemm hu f’loku r-ritornell; ‘Inħabbru l-mewt tieħek Mulej, inkunu kburin bil-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja”

Mil-Kitba tal-mejjed Kan Dun Anton Mallia Borg
vinbonnici@gmail.com

16 ta' Dicenbru 2018.
It-3 Ħadd tal-Avvent. Sena Ċ
Ferħ li jaħseb f'Ħaddieħor.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Sofonija. Sof 3: 14-18a.
Salm Responsorjali: Is 12: 2-3. 4bċd. 5-6.
It-tieni Qari: Qari mil-Ittra ta' San Pawl Appostlu lill-Filippin. Fil 4: 4-7.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Luqa. Lq 3: 10-18.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Charles Debono
debono.charles@gmail.com

Painting - San George Preca

San Ġorġ Preca


Talba lil San Ġorġ Preca

O Alla inti sejjaħ, lis-saċerdot tiegħek għall-ministeru ta'
l-Evanġelizzazzjoni, agħtina nitolbuk li mħeġġin bil-interċessjoni tiegħu, aħna wkoll naħdmu bla heda
għas-saħħa tad-dinja u nħabirku biex jitkattar l-għadd ta' dawk li jemmnu. Bi Kristu Sidna. Amen


Saint Matthew

San Mattew


Saint Mark

San Mark


Saint Luke

San Luqa


Saint John

San Ġwann