nativity scene

Xi Links Importanti


Abraham


Mose'


Isaija


Eżekiel


Ġeremija


San Pawl


Riflessjoni fuq
il-Qari tal-Quddies tal-Ħudd.


24 ta' Ġunju 2018.
It-Twelid ta' San Ġwann Battista..

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija. Is 49: 1-6.
Salm Responsorjali: Salm 138:.
It-tieni Qari: Qari mill-Atti ta' l-Appostli. Atti13: 22-26.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Luqa. Lq 1: 57-66. 80.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Meta naqbdu f’idejna l-Kotba tat-Testment il-Ġdid insibu diversi personaġġi li jġibu l-isem ta’ Ġwanni. L-aktar 3 ta’ mportanza u li għandna noqgħodu attenti biex ma nħawdux il-ħidma tal-wieħed ma ta’ l-ieħor huma;

  • Ġwanni l-Evanġelista li, mil-kommunita tiegħu tnissel ir-4 Vanġelu, u t-3 ittri qosra li jġibu l-istess isem.

  • Ġwanni l-Appostlu, Bin Żebedew u ħu Ġakbu li, t-tnejn kienu magħżula u mibgħuta minn Kristu nnifsu bħala Appostli.

  • Ġwanni l-Battista, bin żakkarija u Eliżabetta li, ħalla impatt qawwi fil-Palestina, qabel id-dehra pubblika tal-Messija.

John the Baptist preaching

Il-ħarsa tagħna sejra tkun, lejn dan ta’ l-aħħar…..IL-BATTISTA..

Fil-qalba tax-xahar ta’ Ġunju, niċċelebraw it-twelid ta’ dan il-persunaġġ. Fil-knisja Kattolika Rumana, barra l-Madonna u San Ġużepp, huma biss, San Pietru u San Pawl, u magħhom San Ġwann il-Battista li jiġu ċċelebrati bi grad ta’ Solennita. Imma dan (Ġwanni), huwa l-uniku persunaġġ li l-knisja tiċċelebra wkoll it-twelid tiegħu, flimkien mat-twelid tal-Madonna u naturalment, dak ta’ Ġesu. Dan iwassal biex nammettu, l-importanza li l-knisja min dejjem tat lil dan il-personaġġ hekk kbir.

Minkejja li l-kitbiet u t-tagħrif li għandna dwaru nsibuhom fil-Kotba tat-Testment il-Ġdid, madankollu Ġwanni, huwa l-aħħar profeta tar-Rabta’ l-Qadima. Dan, flimkien mal-missjoni mogħtija lilu, moqdija u mxandra bl-akbar eżempju u onesta’, Kristu stess ssokta jfaħħru meta qal, “ Ngħidilkom, li fost ulied in-nisa ma hemm ħadd akbar minn Ġwanni”. (Lq.7 :28a). Jekk f’dan nilmħu l-kobor ta’ dan il-persunaġġ, tajjeb li ntennu l-kumplament tal-istess vers, biex nindunaw bis-superjorita ta’ Ġesu’ u l-kobor ta’ Saltnatu. “ U b'danakollu l-iżgħar wieħed fis-Saltna ta' Alla hu akbar minnu” (Lq.7 :28b). Minbarra fl-erba’ Vanġeli li, fihom insibu tagħrif ġmielu dwar ħajtu, sors ieħor ta’ nformazzjoni, huma l-kitbiet ta’ l-istoriku magħruf Lhudi, l-kittieb li għex u kiteb fi tmiem l-1 seklu ta’ l-era Kristjana, Ġużeppi Flavju .

Ġwanni l-Battista (jiġifieri l-Għammiedi) hu magħruf l-aktar bit-titlu li, marbut mal-missjoni tiegħu dak ta’ Prekursur. Jiġifieri, li jħejji bi preparazzjoni xierqa għal-miġja tal-Messija mwiegħed u mistenni. Joqgħodu sew il-kelmiet tal-Profeta Malakija li, l-knisja min dejjem attribwit lilu, “Ara , jiena nibgħat qablek il-ħabbar tiegħi, biex iħejji triqtek quddiemek”:.

Nagħmel minnek ....Dawl għall-Ġnus.....fl-ewwel qari (Isaija 49:1-6), l-profeta jitkellem fuq l-esperjenza tiegħu bħala messaġġier tal-Mulej, li kienet l-istess esperjenza ta’ Ġwanni. Isaija kien imsejjaħ minn Alla, biex ikun il-qaddej tiegħu, “Jien nagħmel minnek dawl għall-ġnus, biex is-salvazzjoni tiegħi sa truf l-art tinfirex.” (v6b) . Il-knisja bir-raġun tapplika dawn il-kelmiet ta’ Isaija għal Ġwanni l-Battista. Ġwanni, l-aħħar u l-aqwa profeta, kien maħtur biex ikun il-qaddej ta’ Alla li kellu jħabbar il-miġja tas-salvatur, Dak li kien tabilhaqq id-‘Dawl tal-Gnus kollha’.

Bħala Prekursur tal-Messija ħabbar messaġġ qawwi ta “Indiema”:: "Indmu, għax is-Saltna tas-Smewwiet waslet." [Mt:3:2]. Dan il-messaġġ qanqal lil bosta, tant li ħafna kienu jmorru jisimgħuh, jistqarru ħtijiethom u jitgħammdu, billi aċċettaw li jimxu fuq it-tagħlim ta’ Ġwanni. Dan is-suċċess kien ġej mill-fatt li, ...l-Battista .....kien jgħix dak li jippriedka ....u ma kienx qasba tixxejjer mar-riħ....

John the Baptist with Jesus in background.

Jumilja ruħu....minkejja l-popolarita... Fit-2 qari (Atti 13: 22-26), nisimgħu dwar l-umilta ta’ Ġwanni. Għalkemm kellu suċċess u ammirazzjoni kbira mill-poplu, ma beżgħax li jitlef il-popolarita u lid-dixxipli tiegħu. ‘Jien miniex dak li intom taħsbu li jien. Dan ġej warajja, u jien anqas jistħoqqli nħoll il-qorq ta’ riġlejh.’ (V25). Ma ddejjaq xejn jipponta lejn il-vera Messija, saħansitra bagħat għandu lil istess dixxipli tiegħu (Gw.1:37).

Kristu huwa l-aqwa u l-unika mediċina għal-fejqan komplet u Ġwanni jibagħtna għandu. Huwa Kristu biss li jista’ jfejjaqna. Il-Battista xehed, wera, u ipponta lejn Ġesu’, "Araw il-Ħaruf ta' Alla, li jneħħi d-dnub tad-dinja” (Gw.1:29). Bħal Ħaruf tas-sagrifiċċju, Hu jieħu fuqu ...d-dejn tagħna, ....l-kastig tad-dnub tagħna ... din hi l-vera Imħabba...

Insegwu min kien Ġwanni skont il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika:

copies of KKK

KKK. 717-720 - SAN ĠWANN PREKURSUR, PROFETA U GĦAMMIED

717. “Kien hemm raġel mibgħut minn Alla, jismu Ġwanni” (Ġw 1,6); kien “mimli bl-Ispirtu s-Santu sa minn ġuf ommu” (Lq 1,15.41) permezz ta’ Kristu stess li l-Verġni Marija kienet nisslet fil-ġuf tagħha bil-qawwa ta’ l-Ispirtu s-Santu. Iż-“żjara” ta’ Marija lil Eliżabetta saret hekk “żjara ta’ Alla lill-poplu tiegħu” (Lq 1,68).
718. Ġwanni hu “Elija li għandu jiġi” (Mt 17,10-13). In-nar ta’ l-Ispirtu jgħammar fih u jġiegħlu “jiġri (bħala “prekursur”) quddiem il-Mulej li ġej”. B’San Ġwann, il-Prekursur, l-Ispirtu s-Santu, “ilesti għall-Mulej poplu mħejji sewwa” (Lq 1,17).
719. Ġwanni hu “iżjed minn profeta” (Lq 7,26). Fih l-Ispirtu s-Santu ma jkomplix “jitkellem b’fomm il-profeti”. Ġwanni jagħlaq iċ-ċiklu tal-profeti mibdi minn Elija (ara Mt 11,13-14). Iħabbar li kien qorob sewwa l-Faraġ ta’ Israel, hu “leħen” il-Faraġ ta’ Israel li għandu jiġi (Ġw 1,23; ara Is 40,1-3). Kif kellu jagħmel l-Ispirtu tal-Verità, Ġwanni ġie “bħala xhud biex jixhed għad-dawl” (Ġw 1,7; ara Gw 15,26; 5,33). F’San Ġwann, l-Ispirtu jwassal għat-tmiem “dak li kienu jfittxu l-profeti” u dak li l-anġli stess “xtaqu jifhmu sewwa” (1 Piet 1,10-12): “Fuq min tara l-Ispirtu nieżel u joqgħod, dak hu li jgħammed bl-Ispirtu s-Santu.....Dan rajtu b’għajnejja, għalhekk xhedt: ‘Dan hu l-Iben ta’ Alla......Araw il-Ħaruf ta’ Alla’” (Ġw 1,33-36).
720. Fl-aħħar, f’San Ġwann Battista, l-Ispirtu s-Santu, ta bidu, billi ħabbru minn qabel, għal dak kollu li għamel ma’ Kristu u fi Kristu: jagħti mill-ġdid lill-bniedem ix-“xebħ” ma’ Alla. Il-magħmudija ta’ Ġwanni kienet magħmudija ta’ ndiema, il-Magħmudija bl-ilma u l-Ispirtu s-Santu tkun il-Magħmudija tat-twelid ġdid (ara Ġw 3,5).

Leli Muscat
lelimuscat@gmail.com

01 ta' Lulju 2018.
It-13 il-Ħadd ta' matul is-Sena.
Kristu Jaħkem fuq il-Mewt.

L-ewwel Qari: Qari mill- Ktieb ta' l-GĦerf. Għerf 1: 13-15. 2: 23-24.
Salm Responsorjali: Salm 29(30): 2. 4. 5-6. 11.12a. 13b.
It-tieni Qari: Qari mit-Tieni Ittra ta' San Pawl Appostlu lill-Korintin. 2Kor8: 7. 9. 13-15.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 5: 21-43.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Daħla
Permezz tad-diżubbidjenza ta' Adam daħal id-dnub u d-dnub iwassal għall-mewt. Permezz ta' l-ubbidjenza ta' Kristu daħlet il-grazzja u l-grazzja twassal għal ħajja. Iva, Ġesu' rebaħ fuq il-mewt u miegħu joħorġu rebbieha dawk kollha li jemmnu fiħ għax kif insibu fi Ġwanni 3:16 " Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni sabiex kull min jemmen fiħ ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem ".

Il-Kelma
L-ewwel qari, hu meħud mill-ktieb ta' l-Għerf, ktieb li nkiteb fl-aħħar seklu qabel Kristu. Inkiteb fil lingwa griega gġwwa Lixandra minn awtur anonimu u ndiriz,zat lil Lhud ta' Lixandra li biż-żmien kienu nsew il-lngwa ta' missirijiethom - il-Lhudi. L-iskop prinċipali ta' dan il-ktieb kien li jsaħħaħ lil dawn il-Lhud, li kienu jgħixu qalb il-pagani, fil-fidi tagħhom u d-drawwiet ta' missirijiethom u ma jiddakrux mill-paganiżmu agressiv ta' madwarhom. Dan il-ktieb għandu valur għalina l-Insara tal-llum għax l-istess bħal Lhud ta' Lixandra ta' dak iż-żmien aħna ninsabu ngħixu f'soċjeta li aktar ma jgħaddi ż-żmien qed issir dejjem aktar pagana, soċjeta li qed dejjem tagħti aktar importanza lil flus u lil poter milli lil Alla.

Permezz ta' dan il-qari, l-awtur sagru qed jipprova jwieġeb għal żewġ mistoqsijiet. L-ewwel - Għalfejn ħalaqna Alla? Il-bniedem hu frott l-imħabba t'Alla. Alla ħoloq kollox għal bniedem iżda l-bniedem ħalqu għalih u għall-imħabba tiegħu. Il-bniedem hu l-quċċata tal-ħolqien u dan għax Alla ħoloq lil bniedem fuq ix-xbiha tiegħu, tah ruħ u ntellett sabiex jagħraf jiddistingwi u jagħżel bejn it-tajjeb u l-ħażin. Alla ħoloq lil bniedem liberu. It-tieni mistoqsija hi : kif ġiet il-mewt? Il-mewt qatt ma kienet parti mill-pjan ta' Alla, il-mewt hi frott id-dnub u Alla huwa qdusija u tjieba nfinita. Il-mewt hi frott id-diżubbidjenza tal-bniedem, f'kelma oħra frott id-dnub, għax id-dnub hu diżubbidjenza għar rieda t'Alla. Alla ma ħoloqx il-mewt għax Alla huwa Alla tal-ħajjin.

Fis-Salm imbagħad, is-salmista jitkellem minn kif Alla kien fejqu minn marda li twassal għal mewt, Saħansitra għamel wiegħda li jekk ifiq imur it-tempju u joffri sagrifiċċju ta' radd il-ħajr. U issa jinsab fit-tempju biex iwettaq din il-wiegħda. Fl-istess &295;in iħeġġeġ lil dawk ta' madwaru sabiex ifaħħru lil Alla għat tjieba tiegħu waqt li jxandar dak li Alla kien għamel miegħu.

Fit-tieni qari Pawlu jħeġġeġ lil Insara ta' Korintu biex ikunu ġenerużi u jagħmlu ġabra għall-insara foqra ta' Ġerusalemm. Bħala nsara huma kellhom jimitaw lil Ġesu' li għall imħabba tal-bniedem midneb u f'ubbidjenza sħiħa għar rieda ta' Missieru ftaqar tant li tneżża mill-glorja tiegħu u libes is-sura fqira tal-bnedmin biex jistagħnew huma. Għalekk Pawlu jħeġġiġhom igħinu lil insara ta' Ġerusalemm u b'dan il-mod iġibu ruħhom ta' aħwa fi ħdan familja waħda. Wara kollox ir-rieda ta' Alla hi ċara - aqsam ħobżok ma' min hu bil-guħ, libbes lil għarwien u isqi lil min hu bil-għatx.

Fil-vanġelu Marku jippreżentalna żewġ mirakli kbar ta' Ġesu., il-fejqan ta' mara li kienet ilha tbagħti bit-tnixxija tad-demm għal tnax-il sena u l-qawmien mill-mewt tat-tifla ta' Ġajru.

Fiż-żewġ każi Ġesu' juri lilu nnifsu bħala dak li jsalva, juri lilu nnifsu bħala t-tabib li jfejjaq u jagħti l-ħajja. Issa t-tnejn li huma, huma ħielsa minn dak li kien itaqqalhom u jxekkilhom. Ġesu' hu dak li jeħles lil bniedem minn dak kollu li jorbtu u jxekklu. Iżda biex aħna ninħelsu minn dak li jtaqqalna, sew jekk hu toqol fiżiku jew spiritwali, jeħtieġ li nkunu nies ta' fidi. Kemm il-fejqan tal-mara kif ukoll il-qawmien tat-tfajla kienu xi ħaġa mpossibli f'għajnejn in-nies, iżda għal Ġesu' xejn mhu mpossibli. Ġesu' hu l-awtur u s-sid tal-ħajja. Kemm il-mara kif ukoll Ġajru wrew fidi kbira f'Ġesu'.

Il-Hsieb Min hu Gesu ghalik? Temmen li Gesu huwa s-sid tal-hajja? Il-mard jumiljana u l-mewt twerwirna u tkissirna, izda mhux jekk naghrfu min hu tassew Gesu. Mhux jekk naghrfu u nzommu lil Gesu bhala t-tama taghna ghax Hu s-sid tal-hajja. Ghal dawk li ghandhom il-fidi, l-mard isir mezz li permezz tieghu nissiehbu fit-tbatijiet ta' Kristu u l-mewt il-bieb li jwassalna fi hdan Kristu. L-ahhar kelma mhix tal-mewt izda ta' Kristu. Int temmen habib? Jekk ma temminx tiddispra fil-mard u quddiem il-mewt.Izda jekk temmen int tghix bit-tama ta' hajja ohra ahjar minn din, hajja hielsa mill-mard u l-biza' tal-mewt. Gesu jiena nafda fik.

Charles Debono
debono.charles@gmail.com

Painting - San George Preca

San Ġorġ Preca


Talba lil San Ġorġ Preca

O Alla inti sejjaħ, lis-saċerdot tiegħek għall-ministeru ta'
l-Evanġelizzazzjoni, agħtina nitolbuk li mħeġġin bil-interċessjoni tiegħu, aħna wkoll naħdmu bla heda
għas-saħħa tad-dinja u nħabirku biex jitkattar l-għadd ta' dawk li jemmnu. Bi Kristu Sidna. Amen


Saint Matthew

San Mattew


Saint Mark

San Mark


Saint Luke

San Luqa


Saint John

San Ġwann