nativity scene

Xi Links Importanti


Abraham


Mose'


Isaija


Eżekiel


Ġeremija


San Pawl


Riflessjoni fuq
il-Qari tal-Quddies tal-Ħadd.


28 ta' Lulju 2024.
Is-17-il Ħadd ta' matul is-Sena. Sena B.
Ħobż tas-Sema u Ħobż ta' l-Art.

L-ewwel Qari: Qari mit-Tieni Ktieb tas-Slaten. 2Slat 4: 42-45.
Salm Responsorjali: Salm 144(145): 10-11. 15-16. 17-18.
It-tieni Qari: Qari mill-Ittra ta'San Pawl Appostlu lill-Efesin. Efes 4: 1-6.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann. Ġw 6: 1-15.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Daħla:
" ninqdew tajjeb bil-ġid li jgħaddi
Hekk li nagħarfu norbtu ruhna minn issa
Mal-ġid li jibqa' għal dejjem"

Jesus feeds the crowd

Il-vanġelu tal-llum jitkellem minn miraklu li nsibu fl-evanġelji kollha – it-tkattir tal-ħobż fejn Ġesu' b'ħames ħobżiet tama ħamest elef raġel barra nisa u tfal. Ħuti Alla lil bniedem iħobbu b'mod sħiħ, kemm fir-ruħ' kif ukoll fil-ġisem. U Alla mhux xħiħ magħna. Għaltru minn hekk. Bħal ma għal id ta' ruħna Alla tagħna l-kollox tiegħu fil-persuna ta' ibnu Alla jieħu ħsieb jipprovdilna għal ħajja tagħna ta' kuljum. Il-ġuħ u l-faqar mhumiex opra ta' Alla iżda opra ta' l-egoiżmu u l-inġustizzji tal bniedem. Ninnutaw kif il-parti l-kbira tal-ġid li hawn fid-dinja jinsab f'idejn ta' ftit nies. U stmat, biex nieħdu eżempju, li l' fuq minn disgħajn fil-mija tal-ġid fil Brazil jinsab f'idejn ta' wieħed fil-mija biss.

Qari:
Fl-ewwel qari tagħna għandna l-profeta Eliżew li fi żmien diffiċli ħafna għal poplu Lhudi, żmien ta' għaks u ġuħ, imur jagħmel miraklu simili għal dak li għamel Ġesu' fil-qari tal-vanġelu tal-llum u minn għoxrin ħobża tama mal mitt raġel. L-abbundanza kienet tfakkar lil poplu Lhudi fi żmien il-Messija li kellu jiġi, żmien ta' paċi, ġid u prosperita.

Fis-salm is-salmista jfaħħar lil Alla għas setgħa u l-ħniena tiegħu. Imur igħidilna li Alla huwa qrib ta' dawk li jsejħulu. Dawk li jsejjħu lil Alla jagħmlu dan għax għandom il-fidi u Alla dejjem jippremja l-fidi tagħna. Għalhekk huwa xieraq li nfaħħru lil Alla. Fit-tieni qari mill-ittra ta' Pawlu lil Efesin huwa jħeġġeġ sabiex ikun hemm l-umilta, il-ħniena u s-sabar. U dawn iwasslu għall għaqda ta' bejniethom. Preċiżament qabel dan il-qari Pawlu juri kif Ġesu' ġabar lil Insara f'ġisem wieħed, għaqda waħda. Meta jkun hemm l-għaqda jfisser li hemm l-imħabba, s-sapport għal xulxin u hekk ħadd ma jibqa' lura u jkun imċaħħad. Dan li jfisser lit kun nisrani – li taqsam ħobżok ma' min mgħandux.

Fil-vanġelu għandna lil Ġesu' li jagħmel miraklu ta' l-għageb meta b'ħames ħobżiet tama eluf ta' nies. U dan il-miraklu tant ħalla mpatt qawwi fuq in-nies li riedu jaqbduh biex jagħmluh sultan. Ninnutaw il-kuntrast bejn Ġesu' u s-slaten l-oħra. Fil-waqt li s-slaten jintaxxaw lil poplu biex jitpaxxew huma Kristu Sultan jagħtu l-kollox tiegħu lil bniedem – sa l-aħħar qatra ta' demmu. Ninnutaw kif Ġesu' bħal Eliżew jittestja l-fidi ta' dawk ta' madwaru. Dawn weħlu mill-eżami. Ftit qabel dan il-miraklu Ġesu' għamel żewġ mirakli oħra kbar – il-fejqan ta' iben ta' ufficjal tas-sultan u l-fejqan tal-marid ta' Betzata. U għallura m'għaddilhomx minn moħhom li Ġesu' anke issa setgħa jagħmel xi miraklu! Filippu wera d-dubju u nuqqas ta' fidi. Ġesu' jitlob il-fidi.

Saint George Preca

Ħsieb:
Id-diżgrazzja tal-bniedem modern hi li mgħadux iħoss il-ħtieġa ta' Alla fil-ħajja tiegħu. Jaħseb li jista' jgħaddi mingħajr Alla għax ix-xjenza u l-mediċina tagħtina dak li Alla ma jistax jagħtina. Hekk jirraġuna l-bniedem ta' bla fidi. San Ġorg Preca kien jgħallimna talba qasira u sabiha " sinjur Alla jiena għandi bzonnok". U kif! Il-bniedem tal-llum qed jara kbir u safrattant nitfa' ta' mikrobu poġġiena f'postna. Is-suppervja twarrabna minn Alla għax is-supperv qatt ma jara l-ħtieġa ta' Alla fil-ħajja tiegħu.

Alla huwa ġeneruż, qatt ma xxaħħaħ magħna, tant li meta tana lil Ibnu tana 'l kollox tiegħu u Ġesu' tana 'l kollox tiegħu meta saħansitra ħallielna lilhu nnifsu fl-ewkaristija l-ikel tal-ħajja ta' dejjem. Alla jrid li aħna jkollna ħajja bil-kotra billi ningħaqdu miegħu għall eternita, imma mhux biss. Alla jrid li tul il-ħajja tagħna fuq din l-art ma jkun jonqosna xejn għax Alla jħobbna fir-ruħ u fil-ġisem.

Charles Debono.
debono.charles@gmail.com

4 ta' Awwissu 2024.
It-18-il Ħadd ta' matul is-Sena. Sena B.
F'Ġesu' X'Qegħdin Infittxu.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb ta' l-Eżodu. Eż 16: 2-4. 12-15.
Salm Responsorjali: Salm 77(78): 3. 4bċ. 23-24. 25 54.
It-tieni Qari: Qari mill-Ittra ta'San Pawl Appostlu lill-Efesin. Efes 4: 17. 20-24.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann. Ġw 6: 24-35.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Charles Spiteri.
charliespiteri@gmail.com

11 ta' Awwissu 2024.
Id-19-il Ħadd ta' matul is-Sena. Sena B.
Il-Ħobż tal-Ħajja.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ewwel Ktieb tas-Slaten. 1Slat 19: 4-8.
Salm Responsorjali: Salm 33(34): 2-3. 4-5. 6-7. 8-9.
It-tieni Qari: Qari mill-Ittra ta'San Pawl Appostlu lill-Efesin. Efes 4: 30. 5: 2.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann. Ġw 6: 41-51.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Leli Muscat.
lelimuscat@gmail.com

18 ta' Awwissu 2024.
Il-20 Ħadd ta' matul is-Sena. Sena B.
L-Ikla ta' l-Aħwa.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Proverbji. Prov 9: 1-6.
Salm Responsorjali: Salm 33(34): 2-3. 10-11. 12-13. 14-15.
It-tieni Qari: Qari mill-Ittra ta'San Pawl Appostlu lill-Efesin. Efes 5: 15-20.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann. Ġw 6: 51-58.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Illum nisimgħu l-qalba tad-diskors ewkaristiku minn Kap.6 skont San Ġwann. Fih, insibu riferiment dirett għas-'Sagrament ta' l-għaġeb' li ġie mwaqqaf fl-'aħħar ċena'. Il-versi li se jinqraw (V51-58), huma meqjusa bħala l-aktar importanti f'dan id-diskors twil fuq fomm Ġesu'. Fihom, nisimgħu riferenzi diretti u aktar speċifiċi fuq l-'Ewkaristija'. Is-silta' tiftaħ' billi tirrepeti l-vers li bih temmejna l-qari tal-Ħadd l-ieħor. żgur vers ta' ċerta mportanza, li l-liturġija ħasset l-ħtieġa li jiġi ripetut. "Jiena hu l-ħobż il-ħaj, li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem. U l-ħobż li jiena nagħti huwa ġismi għall-ħajja tad-dinja." (V51)

the last supper

Għawnhekk Ġesu', qiegħed iwiegħed mhux biss il-'ħajja', imma l-'vera ħajja', il-ħajja ta' dejjem. Din il-ħajja, l-bniedem jiksibha billi jiekol dan il-Ħobż li niżel mis-sema (V51a). L-awtur ma jħallilna l-ebda dubbju ta, x'qiegħed ifisser Ġesu' bi kliemu. Jindikalna li, l-ġemgħa ta' Lhud preżenti, tant fehmet sew dan id-diskors, li saħansitra tlewmu bejniethom. "Fuq hekk il-Lhud tlewwmu bejniethom, u bdew jgħidu: "Kif jista' dan jagħtina ġismu biex nikluh?"" (V52).

F'din is-silta m'għħdx għandna tifsir, imma għaddejna għal djalogu li jitlob konferma. Issa s-suġġett huwa, l-'Ikla Ewkaristika'. Dawn il-versi jitkellmu waħedhom. "Tassew tassew ngħidilkom, jekk ma tiklux il-ġisem ta' Bin il-bniedem u ma tixorbux demmu, ma jkollkomx il-ħajja fikom. Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta' dejjem, u jiena nqajjmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Għax ġismi huwa tassew ikel, u demmi hu tassew xorb". (V53-55).

Dan kien kliem iebes ħafna għas-semmiegħa diretti ta' Ġesu', u 'aktarx' anke għall xi wħud mill-komunita ta' l-awtur. Irridu niftakru, li għall-Lhud, id-'demm', huwa simbolu tal-ħajja, u l-ħajja tippartjeni lil Alla. Minħabba f'hekk ma kienx permess li wieħed 'jixrob' id-demm. Imma,.... din hija l-Ewkaristija, għotja sħiħa tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. L-awtur b'insistenza jerġa' jsemmalna leħen Ġesu'. " Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. Bħalma bagħatni l-Missier, li hu ħaj, u jiena ngħix b'Missieri, hekk ukoll min jiekol lili, hu wkoll jgħix bija. " (V56-57).

Saint Paul

STEDINA...GĦAL MEJDA BNINA...Il-vera 'għerf' huwa s-suġġett prinċipali fl-1 qari mill-Ktieb tal-Proverbji (Prov.9:1-6). Alla joffrilna l-vera ħajja. Biex jikseb din il-ħajja, l-bniedem irid iwarrab il-bluhat u n-nuqqas ta' għaqal. Din il-ħajja hija mxebbħa ma mejda. Mejda mżejna b'kull xorta ta' 'ikel u xorb' bnin. Din il-mejda tirrappreżenta l-Għerf ta' Alla, li jingħata lill-bnedmin, biex dawn jgħixu ħajjithom fl-għaqal u s-sliem. Is-silta tippreżentalna l-personifikazzjoni ta' l-'għerf', li jagħmel stedina, l-għaqlin, biex dawn jiġu, u jkunu mitmugħa l-istess għerf u prudenza, li twassal għall-ħajja ħienja (V 1-2). Għal din il-mejda, mistiedna b'mod speċ'jali 'ċ-ċkejknin' (V4a). Jekk dawk, li huma bil-'għaqal ' jagħrfu u jilqgħu din l-istedina minn jeddhom, ....dawk 'bla moħħ', għandhom bżonn imbuttatura. Imma l-għażla tibqa' libera (V4-6). Huwa dan, l-għerf mogħti minn Alla, li jwassal għall-ħajja sħiħa, miftuħa kompletament għal Alla.

INFITTXU....R-RIEDA TAL-MULEJ...fit-2 qari, silta mill-Ittra lill-Efesin (5:15-20), tgħina u tfissrilna, x'għandha tkun il-ħidma tan-nisrani li jrid jixbah lil Alla. L-awtur jistedinna biex inġibu ruħna bħala nies 'għorrief', jiġifieri bħala dixxipli tal-Mulej, li kontinwament inrawwmu ħajja, li biha, nixxiebħu ma' Alla u ma' Kristu. Fuq kollox, din il-ħajja ġdida, titlob minnha l-insara, li nrażżnu l-ġibdiet ħżiena.

Nistgħu niġbru t-tagħlim tas-silta, biex nagħmlu ħilitna u npoġġuħ fil-prattika:

  • a) Ngħożżu ż-żmien f'din il-ħajja;
  • b) Infittxu x'hini r-rieda ta' Alla;
  • c) Nitrżżnu mil-vizzjijiet, l-aktar ix-xorb żejjed;
  • d) Nimtlew bl-Ispirtu;
  • e) Nagħtu qima lil Mulej, billi nieħdu sehem attiv fil-liturġija;
  • f) Fuq kollox, irroddu ħajr u nirringrazzjaw lil Alla tal-grazzji u d-doni li għoġbu jirregalalna.

NITWAĦĦDU...MA' KRISTU....Il-ħajja ta' dejjem hija r-riżultat ta' l-Ewkaristija , li aħna mistednin sabiex 'nieklu u nixorbu', biex insiru ħaġa waħda miegħu. L-Ewkaristija hija l-intimita tagħna ma' Ġesu' l-Mulej. Mela l-oġġett ta' l-ikla li tagħti l-ħajja vera hi l-'Persuna ħajja' ta' Kristu.

Aħna nistgħu nibqgħu fiH u Huwa fina, permezz tal-'Ġisem u d-Demm' tiegħU, li aħna mistedna biex 'niekluh u nixorbuh'. "Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih". (V 56) . Kieku tassew nemmnu dan (?), ħajjitna tinbidel radikalment. Għax ma jistax ikun li aħna nersqu biex nirċievu l-Ewkaristija u ħajjitna tibqa l-istess.... Mulej.... iċċaħħadna qatt..... minn dan l-Ikel.....fil-mixja tagħna..... lejn is-sema pajjiżna.....

KKK

Mill-Katekizmu tal-Knisja Kattolika....
KKK 2837 .
Hu minħabba f'dan li hu xieraq li l-Liturġija ewkaristika tkun iċċelebrata "kull jum". L-Ewkaristija hija l-ħobża tagħna ta' kull jum. Il-qawwa proprja ta' dan l-ikel tas-sema hi qawwa ta' għaqda: tgħaqqadna mal-Ġisem tal-Mulej u tagħmilna membri tiegħu biex insiru dak li nirċievu ... Dan il-ħobż ta' kull jum insibuh ukoll fil-qari li nisimgħu kull jum fil-Knisja, fl-innijiet li jitkantaw u li intom tkantaw. Dan kollu hu meħtieġ għall-mixi tagħna lejn is-sema.

Il-Missier tas-sema jħeġġiġna nitolbu l-Ħobż tas-sema bħala ulied is-sema, (ara Ġw 6,51). Kristu "nnifsu hu l-Ħobż, miżrugħ fil-Verġni, meħmuz fil-laħam, magħġun fil-passjoni, moħmi fil-forn tal-qabar, maħżun fil-Knisja, miġjub fuq l-artali, joffri kull jum lill-insara l-ikel tas-sema".

Leli Muscat (2018).
lelimuscat@gmail.com

3 ta' Awwissu 2024.
It-3 Ħadd ta' matul is-Sena. Sena B.
.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija. Is 50: 4-7.
Salm Responsorjali: Salm 21(22): 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24.
It-tieni Qari: Qari mill-Ittra ta'San Pawl Appostlu lill-Efesin.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann. Ġw

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Charles Debono.
debono.charles@gmail.com

Painting - San George Preca

San Ġorġ Preca


Talba lil San Ġorġ Preca

O Alla inti sejjaħ, lis-saċerdot tiegħek għall-ministeru ta'
l-Evanġelizzazzjoni, agħtina nitolbuk li mħeġġin bil-interċessjoni tiegħu, aħna wkoll naħdmu bla heda
għas-saħħa tad-dinja u nħabirku biex jitkattar l-għadd ta'dawk li jemmnu. Bi Kristu Sidna. Amen


Saint Matthew

San Mattew


Saint Mark

San Mark


Saint Luke

San Luqa


Saint John

San Ġwann