nativity scene

Xi Links Importanti


Abraham


Mose'


Isaija


Eżekiel


Ġeremija


San Pawl


Riflessjoni fuq
il-Qari tal-Quddies tal-Ħudd.


22 ta' Lulju 2018.
Is-16 il-Ħadd ta' matul is-Sena.
L-Isqfijiet: Ir-Ragħajja tal-Knisja.

L-ewwel Qari: Qari mill- Ktieb tal-Profeta Ġeremija. Ġer 23: 1-6.
Salm Responsorjali: Salm 22(23): 1-3a. 3b-4. 5. 6.
It-tieni Qari: Qari mil-Ittra ta' San Pawl Appostlu lill-Efesin. Efes 2: 13-18.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 6: 30-34.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Saċerdot Amerikan kien qed jivvjaġġa bit-tren fl-Irlanda u kien qed ipejjep sigarru. Meta kellu jieqaf fi stage, jinduna li kien qed jistenna biex jirkeb l-isqof ODywer ta Limmerick bla ma nduna min qatt kien. Malli dan ra lill-qassis bis-sigarru fħalqu dlonk tennielu li qassis ipejjep ikun ta tfixkil għall-poplu Irlandiż. Dan il-qassis Amerikan dlonk wieġbu li hu ma jarahx skandlu li jpejjep fil-pubbliku waqt vjaġġ bit-tren. Bil-ġentilezza kollha staqsih minn qatt kien dak li rrimarkarlu hekk! L-ieħor wieġbu li hu l-isqof ODywer ta Limmerick. Malli t-tren issuktat il-ġirja tagħha il-qassis irrimarkalu li ma min tkellem l-Isqof kellu missjoni nobbli xjaqdi.

Pope Francis with archbishop

Bħala isqof din il-persuna hu s-suċċessur ta l-appostli fil-post fejn jeżerċita l-ministeru tiegħu. L-isqof għandu l-obbligu li kull tant żmien jgħarraf lill-Papa dwar il-problemi tad-dijoċesi tiegħu. Bħala eżempju għandna dak li qrajna fil-vanġelu ta llum meta l-appostli ta żmiennu kellhom jgħarrfu lil Ġesu dwar il-ħidma tagħhom. L-Isqof ukoll kull ħames snin joħroġ rapport dettaljat dwar id-dijoċesi tiegħu, dwar l-imġieba tiegħu ma l-awtoritajiet ċivili tal-post. Kull għaxar snin ikollu kuntatt personali mal-Qdusija tiegħu il-papa. Fdin il-laqgħa ikun ittrattata s-sitwazzjoni tad-dijoċesi tiegħu, in-numru ta parroċċi li hemm fiha, it-tagħlim tar-Reliġjon fl-iskejjel statali u dawk tal-knisja, iż-żwiġiiet li jiġu ċelebtati fil-knejjes kattoliċi u bnadi oħra, it-tagħlim tal-katekżmu, l-imwiet ta dawk li jisqarru l-fidi nisranija u oħrajn. Fi ftit kliem dan ifisser li tiġi ppreżentata lill-Papa, l-amministrazzjoni kollha tad-dijoċesi, bmod speċali s-sitwazzjoni taż-żagħżagħ, il-pubblikazzjoni ta gazzetti kattoliċi, dawk li jkollhom relazzjoni mal-kurja dijoċesana, il-propagazzjoni tal-fidi eċċ eċċ. L-isqof dijoċesan jippreżenta lill-papa rapport finanzjarju u spiritwali tad-dijoċesi li fiha jinħatar u li tagħha hu responsabbli.

Bdan il-mod, il-Papa Franġisku, jkollu stampa ċara ta kif qed taħdem id-dijoċesi fdik il-parti tad-dinja u bħala Missier iħoss il-weġgħat ta' dak li qed ibatu biex jisqarru dak li fih jemmnu. Mux ta bxejn dak li kien president ta l-amerika Franklin Roosvelt kien jinsisti li jkollu osservatur tiegħu personali ġewwa l-Vatikan.

Fil-Vanġelu ta llum qrajna li meta l-appostli tagħhom ma Ġesu rrakontawlu dwar il-ħidma tagħhom mal-poplu, bagħathom lura jissuktaw il-ħidma tagħhom. Hekk jagħmel il-Qdusija tiegħu papa Franġisku wara li jkun analizza r-rapport ta kull ma qalulu r-rgħajja tiegħu fi-dijoċesitajiet tagħhom. Min jisma lil Papa Franġisku jitkellem kuljum mill-kappella ta Santa Martha dlonk jinduna kemm dan il-papa jħoss il-weġgħat ta dak li fid-dinja ta żmienna qegħdin għaddejja minn mumenti ta tbatija.

Jesus overlooking the world

Tassew fiha tifsira t-talba li tingħad fkull quddiesa li titqaddes matul id-dinja kattolika. " Mulej ftakar fil-knisja tiegħek mifruxa madwar il-globu; ġagħla tikber fl-imħabba mal-papa Franġisku u ma l-Isqof tagħna Charles u l-kleru kollu li jirsisti biex ismek ikun magħruf minn kulhadd u ma kullimkien."

Late Dun Anton Mallia Borg.
vinbonnici@gmail.com

29 ta' Lulju 2018.
Is-17 il-Ħadd ta' matul is-Sena.
Ħobż tas-Sema u Ħobż ta' l-Art.

L-ewwel Qari: Qari mit-tieni Ktieb tas-Slaten: 2Slat4: 42-44.
Salm Responsorjali: Salm 144(145): 10-11. 15-16. 17-18.
It-tieni Qari: Qari mil-Ittra ta' San Pawl Appostlu lill-Efesin. Efes 4: 1-6.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann. Ġw 6: 1-15.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Daħla
man as body and soul Alla meta ħoloq lil bniedem għamlu ġisem u ruħ u Alla jrid li l-bniedem ikun b'saħħtu fit-totalita tiegħu, fil-ġisem u fir-ruħ. Meta l-bniedem jitraskura, sew ruħu sew ġismu, jimrad u jbagħti. U huwa għalekk li Ġesu' kien ifejjaq kemm il mard tar-ruħ kif ukoll il-mard fil-ġisem. Il-mard spiritwali Ġesu' kien ifejqu permezz tal-maħfra tad-dnubiet u hekk jagħmel is-sagrament tal-qrar - ifejjaqna mill-mard tar-ruħ. Issa biex wieħed ma jimradx jeħtieġ li jsostni ruħu, lil ġismu permezz ta l-ikel u r-ruħ permezz ta' l-ewkaristija.

Il-Kelma
Fl-ewwel qari r-rakkont tagħna hu meħud mit-tieni ktieb tas-Slaten. Oriġinarjament, l-ewwel u t-tieni kotba tas-Slaten kienu ktieb wieħed sakemm infirdu mill-Lhud. F'dawn il-kotba għandna r-rakkont ta' dak li għamlu s-slaten Lhud minn żmien Salamun sa ma l-poplu ġie mkaxkar fl-eżilju f'Babel. L-iskop tagħom huwa li juru x'kienet ir-raġuni vera li wasslet biex il-poplu Lhudi jitkaxkar fl-eżilju fl-Assirja u aktar tard f'Babel. L-iskop prinċipali ta'dawn il-kotba mmela mhux dak li jagħtina rakkont storiku iżda li jurina ir-raġuni prinċipali l'għala l-poplu spiċċa fl-eżilju, u din kienet l-infedelta tal-poplu lejn Alla billi bidel lil Alla veru ma' l-idoli, speċjalment dawk tal-fertilita, l-Allat tal-Bagħlim.

Elizew and the dead child

Ir-rakkont tagħna jitratta lil profeta Eliżew. Profeta mimli bil-qawwa t'Alla u għalekk bil-qawwa li jagħmel il-mirakli. Għandna per eżempju l-miraklu li jagħmel ma waħda armla fqira li kellha xi dejn u ġew biex ikaxkrulha liż-żewġt ulieda fl-iskjavitu sakemm tħallas dejna. Ma kellha xejn ħlief kus żejt. Eliżew igħidilha biex tmur tbigħ dan iż-żejt. Iż-żejt ma spiċċax, baqa' ġej u hekk setgħet tħallas dejna.

Għandna l-miraklu ta' meta qajjem iben ta' waħda mara li kienet iġġiblu rispett kbir, tant li kull meta kien jgħaddi mill-inħawi kienet tilqgħu f'darha, tagħtih kenn u l-ikel meħtieġ. U issa għandna dan il-miraklu. Kien żmien ta' għaks u ġuħ u naraw kif b'għoxrin ħobża tal-bikri, tax-xgħir, irnexxielu jitma mitt raġel, u kien fadal. Il-ħobż tal-bikri kien meqjus bħala frott ix-xogħol tal-bniedem u frott il-barka ta' Alla u għallura dan il-qari jintagħżel b'rabta mal-vanġelu fejn Ġesu' jitma folla kbira ta' nies b'ħames ħobżiet tax-xgħir u żewġ ħutiet, u kien fadal.

Fis-salm, is-salmista jfaħħar lil Alla għat tjieba u l-ħniena tiegħu. Din hi għanja lil Alla għax fil-ġenerożita tiegħu jagħti l-ġid lil bniedem. Għalekk għajnejn il-bniedem huma msawrin fuq Alla, jistennew li fit-tjieba tiegħu jiprovdilhom, l-istess bħal ulied li miġburin mal-mejda jistennew lil ġenituri tagħhom jipprovdulhom l-ikel.

Fit-tieni qari, mill-ittra ta' Pawlu lil Efesin, Pawlu jitkellem mill-għaqda li għandu jkun hemm fost l-insara, għaqda li tinkiseb bl-umilta, l-ħlewwa u s-sabar. L-insara huma ġisem wieħed, ulied l-istess Missier. Aħna nsiru wlied Alla permezz tal-magħmudija u bħala aħwa aħna mitluba li nkunu ta' spalla għall oħrajn, għal ħutna l-batuti, l-foqra, l-morda u l-imwarbin.

Jesus and the miracle of he bread and fishes.

Fil-vanġelu nsibu l-Ġesu' jinkwieta għal folla li kienet tiġri warajh. Permezz ta' żewġ ħutiet u ħames ħobżiet tax-xgħir Ġesu' jitma ġemgħa kbira ta' nies u jifdal.. Ninnotaw li Ġesu' jwettaq dan il-miraklu qrib l-Għid u lejn l-għoljiet, żewġ sinjali li jfakkruna fl-istorja tas-salvazzjoni.

Ninnotaw lil Ġesu' jittestja l-fidi ta' l-appostli. " Mnejn nixtru l-ħobż biex dawn jieklu?" jistaqsi Ġesu'. It-twegiba turi nuqqas ta' fidi minn naħa ta' l-Appostli. " mitejn dinar ħobż ma jkunux biżżejjed", kienet it-tweġiba. L-appostli diġa kienu raw is-setgħa ta' Ġesu' u safrattant ma qalulux ngħidu ahna: kattar il-ħobż u l-ħut bħal ma bdilt l-ilma f'inbid f'Kana. Il-kliem tal-fidi f'Ġesu' narawh mill-folla meta qalu " dan hu tassew il-profeta li għandu jiġi fid-dinja", u riedu jaghmluh sultan. Iżda dan il-kliem u dan l-attaġjament qaluh u wrewh wara li Ġesu' għamel il-miraklu. Il-bniedem biex jemmen irid jara u Ġesu' lil Tumas qallu " mberkin dawk li jemmnu bla ma jaraw".

Il-ħsieb
Alla jħobbna u jħobbna tassew. Alla mhux bħal bniedem - paroli si, fatti no. Alla jħobbna bla tmiem u b'mod abbundanti. Il-miraklu ta' Ġesu' jfakkarna f'miraklu ieħor ta' l-għaġeb - il-miraklu ewkaristiku, fejn Ġesu' jitmana ġismu u jisqina demmu. Daqsekk hi abbundanti l-imħabba ta' Alla għalina.

The eucharist

Ġesu' ma jagħtinhiex b'kemm nitrejqu iżda jagħtina l-kollox tiegħu - ġismu u demmu. Ġesu' ewkaristija qiegħed hemm għalina kuljum. Wieħed mis-sinjali tal-Messija kellu jkun ikel bix-xaba għal kulhadd u huwa għalekk li n-nies riedu jagħmlu lil Ġesu' sultan. Ġesu' jagħtina ikel bix-xaba.

U jien ħabib nistaqsik: Ġesu' hu s-sultan tiegħek? Qiegħed tapprezza l-abbundanza tal-providenza t'Alla?. Lil Alla qed nirreċiprokawlu l-imħabba tiegħu għalina? Qed infittex ta' spiss lil Ġesu' ewkaristija?.

Min ifittex ta' spiss lil Ġesu' ewkaristija juri l-aprezzament tiegħu lejn l-imħabba ta' Alla għalih u juri mħabba lejn dak li ħabbu l-ewwel.

ħabib, qis li Ġesu' ewkaristija jkun l-aqwa ħabib tiegħek u l-ikel tal-ħajja ta' dejjem tiegħek. Għalekk lil Ġesu' fittxu kuljum - fittxu fit-talb, fittxu fl-imħabba lejn il-proxxmu u fuq kollox fl-ewkaristija.

Il-paċi miegħek.

Charles Debono
debono.charles@gmail.com

5 ta' Awwissu 2018.
It-18 il-Ħadd ta' matul is-Sena.
F'Ġesu' x'Qegħdin Infittxu?

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel. Eż 16: 2-4. 12-15.
Salm Responsorjali: Salm 77(78): 3. 4bc. 23-24. 25.54.
It-tieni Qari: Qari mil-Ittra ta' San Pawl Appostlu lill-Efesin. Efes 4: 17. 230-24.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann. Ġw 6: 24-35.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Charles Spiteri
charliespiteri@gmail.com

12 ta' Awwissu 2018.
Is-17 il-Ħadd ta' matul is-Sena.
Ħobż tas-Sema u Ħobż ta' l-Art.

L-ewwel Qari: Qari mit-tieni Ktieb tas-Slaten: 2Slat4: 42-44.
Salm Responsorjali: Salm 144(145): 10-11. 15-16. 17-18.
It-tieni Qari: Qari mil-Ittra ta' San Pawl Appostlu lill-Efesin. Efes 4: 1-6.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann. Ġw 6: 1-15.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Charles Debono
debono.charles@gmail.com

19 ta' Awwissu 2018.
Is-17 il-Ħadd ta' matul is-Sena.
Ħobż tas-Sema u Ħobż ta' l-Art.

L-ewwel Qari: Qari mit-tieni Ktieb tas-Slaten: 2Slat4: 42-44.
Salm Responsorjali: Salm 144(145): 10-11. 15-16. 17-18.
It-tieni Qari: Qari mil-Ittra ta' San Pawl Appostlu lill-Efesin. Efes 4: 1-6.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann. Ġw 6: 1-15.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Charles Debono
debono.charles@gmail.com

26 ta' Awwissu 2018.
Is-17 il-Ħadd ta' matul is-Sena.
Ħobż tas-Sema u Ħobż ta' l-Art.

L-ewwel Qari: Qari mit-tieni Ktieb tas-Slaten: 2Slat4: 42-44.
Salm Responsorjali: Salm 144(145): 10-11. 15-16. 17-18.
It-tieni Qari: Qari mil-Ittra ta' San Pawl Appostlu lill-Efesin. Efes 4: 1-6.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann. Ġw 6: 1-15.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Charles Debono
debono.charles@gmail.com

Painting - San George Preca

San Ġorġ Preca


Talba lil San Ġorġ Preca

O Alla inti sejjaħ, lis-saċerdot tiegħek għall-ministeru ta'
l-Evanġelizzazzjoni, agħtina nitolbuk li mħeġġin bil-interċessjoni tiegħu, aħna wkoll naħdmu bla heda
għas-saħħa tad-dinja u nħabirku biex jitkattar l-għadd ta' dawk li jemmnu. Bi Kristu Sidna. Amen


Saint Matthew

San Mattew


Saint Mark

San Mark


Saint Luke

San Luqa


Saint John

San Ġwann