nativity scene

Xi Links Importanti


Abraham


Mose'


Isaija


Eżekiel


Ġeremija


San Pawl


Riflessjoni fuq
il-Qari tal-Quddies tal-Ħudd.


23 ta' Settembru 2018.
It-25 Ħadd ta' matul is-Sena.
Il-Problema tat-Tbatija.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb ta' l_Għerf. Għerf 2: 12. 17-20.
Salm Responsorjali: Salm 53(54): 3-4. 5. 6. 8.
It-tieni Qari: Qari mil-Ittra ta' San Ġakbu Appostlu.Ġak 3: 16 - 4: 3.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 9: 30-37.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

a quote from Buddha

Kwotazzjoni ta' Buddha

Daħla
Kemm il-darba tisma' lil min igħidlek " aktar ma tkun twajjeb aktar taqla' fuq rasek". U tassew, għax meta tkun twajjeb id-dinja taħsbek dgħajjef u tabbuża minnek. Din hi x-xorti tal-bniedem tajjeb. Iżda jekk il-bniedem tajjeb jaqla' fuq rasu mill-bnedmin dan mhux l-istess fejn jidħol Alla għax għal Alla għażiża hi l-ħajja tat-tajjeb. Il-bniedem tajjeb ħafna drabi jbagħti fid-dinja iżda għad jiret il-ħajja ta' dejjem. Għal bniedem ta' bla fidi dan il-kliem jidher bluħa iżda għal min jemmen din hi t-tama tiegħu u dan il-kliem u dan il-ħsieb u din it-tama hi balżmu għalih.

Il-Kelma
L-ewwel qari tagħna hu meħud mill-ktieb ta' l-Għerf. Dan il-ktieb inkiteb speċifikament għal Lhud li kienu jgħixu fl' Ixandra u l-Egittu ta' fuq fi żmien meta l-kultura Griega, kultura pagana kienet fl-aqwa tagħha. Dawn il-Lhud kienu mdawrin mill-pagani u għallura dejjem hemm il-possibilita li dawn jiġu nfluwenzati mill-pagani li kienu jdawwruhom. Dejjem kien hemm il-possibilita li dawn jiċħdu l-fidi li għaddewlhom missirijiethom u jduru għal paganiżmu. Għalhekk permezz ta' dan il-ktieb l-awtur qiegħed jinkoraġġixxi lil dawn il-Lhud sabiex jibqgħu sħaħ fil-fidi tagħhom u jħarsu d-drawwiet ta' missirijiethom.

after death

Dan il-ktieb nistgħu nqisuħ bħala ntroduzzjoni għal ħajja wara l-mewt u l-ġudizzju ta' Alla ta' għemil il-bniedem fejn Alla jikkastiga lil ħażin u jippremja lit-tajjeb, tant li l-ktieb jiftaħ billi jitkellem mill-ġustizzja u kif id-dnub iwassal għal mewt.

Fil-qari tagħna naraw kif il-bniedem tajjeb jiġbed għal fuqu l-għadab tal-ħżiena u dan għax il-ħajja tajba tiegħu tikxef il-ħażen tagħhom u għallura jispiċċa mwarrab u mmaqdar u jeħilsu minnhu għax meqjus xkiel u ċanfira għal kuxjenza tagħhom. Il-Lhud kienu jqisu t-tmaqdir u ż-żebliħ li kienu jiġbdu għal fuqhom mill-pagani b'dan l-istess mod, imma dejjem baqgħu sħaħ għax kienu jittamaw f'Alla.

L-Insara sa minn dejjem lemħu lil Ġesu' f'dan il-qari, Ġesu' l-Qaddej Sofferenti li ġibed għal fuqu ż-żebliħ tal-ħżiena sakemm qatluh u tawħ mewta kiefra preċiżament kif għandna f'dan il-qari.

Is-salm imbagħad huwa talba għal ħelsien mill-għedewwa. Is-salmista persważ li Alla ser jilqa' t-talba tiegħu u dan għax Alla jaqbeż u jieħu ħsieb dawk li huma fidili lejħ. Għalhekk b'ringrazzjament is-salmista joffri sagrifiċċju ta' radd il-ħajr lil Alla. Dan għandu jkun l-attaġjament quddiem l-għedewwa tagħna għax Alla huwa l-blata tas-salvazzjoni tagħna - int temmnu dan?

San Ġakbu jinsisti li aħna għandna ngħixu l-fidi tagħna bil-fatti u mhux bil-paroli. L-għemejjel tagħna juru l-fidi tagħna. Bniedem ta' fidi jitma' lil min hu bil-ġuħ, ilibbes lil għarwien u jisqi lil min hu bil-għatx. Min igħix ħajtu skond id-dinja ma hemmx fidi fih u għallura jkun bniedem ta' ġlied u tilwim, supperv u għajjur, giddieb u kollu qerq. Il-bniedem tajjeb ma hemmx qerq fih u ma jħares lejn wiċċ hadd.

Jesus with Saint Peter

Fil-vanġelu Ġesu' jħabbar għat tieni darba l-mewt u l-qawmien tiegħu. Ftit qabel Pietru, Ġwanni u Ġakbu raw lil Ġesu' fuq it-Tabor. Lil Ġesu' ma fehmuhx meta tkellem mill-mewt u t-tbatijiet tiegħu. Kif setgħa Ġesu' jgħaddi minn dan meta huwa kellu l-qawwa li jagħmel mirakli daqstant kbar! L-ideja tagħhom kienet li Ġesu' kien ser ikun xi Sultan kbir u għallura jiġġieldu u jitlewmu bejniethom dwar min minnhom kien l-akbar - sintendi ħalli meta Ġesu' jsir sultan jagħtihom pożizzjonijiet ta' setgħa.

U Ġesu' li ra x'hemm f'qalbhom isejħilhom lejh biex jgħallimhom. Ħdejh għandu tifel ċkejken, jipponta lejħ u jgħidilhom " kull min jilqa' wieħed minn dawn iċ-ċkejknin minħabba f'ismi, jkun jilqa' lili", f'kelma waħda huma kellhom jaraw fl-innoċenza u s-safa tat-tfal lil Ġesu', għax Ġesu' ma ġiex biex jaħkem ( it-tfal ma jaħkmux ) iżda biex jagħti ħajtu b'fidwa għal bnedmin. Hekk ukoll huma, mhux pożizzjonijiet ta' mportanza kellhom ifittxu iżda li jkunu ta' qadi għal xulxin u għall-oħrajn.

Il-Ħsieb
L-Antifona tad-dħul tal-quddiesa tal-llum tgħidilna: " Jiena s-salvazzjoni tal-poplu, kull meta jsejħuli fid-dwejjaq tagħhom jien nismagħhom".

Alla hu mħabba u jinteressah minnha. Min jaf minn kemm il-problema u mumenti ta' nkwiet u tbatija ngħaddu minnhom f'ħajjitna! Dizgrazzjatament il-faraġ tagħna nfittxuh fid-dinja u dinja taqtalna l-għatx bil-perżuta. Quddiem it-tbatija nitħawdu u nistaqsu " għala l-innocenti u t-tfal ibagħtu, għala t-tbatija fid-dinja?" It-twġiba għal din il-mistoqsija issib l-aqwa tagħha fil-passjoni ta' Kristu meta jlissen " Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni?".

Il-problema tat-tbatija ma tistax tiffaċċja waħdek iżda jeħtieġ tintelaq f'idejn Alla bl-umilta u l-fidi. Isaija jgħidilna " Hu refa' fuqu l-mard tagħna, tgħabba bin-niket tagħna". Dawk li jħaddnu t-triq ta' Ġesu', fit-tbatija tagħhom isibu l-faraġ u s-salvazzjoni. Dawk li jieħdu triq oħra jgħotru taħt it-toqol tas-salib u ma jqumux.

Charles Debono
debono.charles@gmail.com

30 ta' Settembru 2018.
It-26 Ħadd ta' matul is-Sena.
Aħna u Min Mhux Magħna.
L-Ispirtu Santu u l-Profeta.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tan-Numri. Num 11: 25-29.
Salm Responsorjali: Salm 18(19): 8. 10. 12-13. 14.
It-tieni Qari: Qari mil-Ittra ta' San ĠaKbu Appostlu.Ġak 5: 1-6.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 9: 38-43. 45. 47.-48.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Il-qari tallum ifakkarna f’dak li irċevejna fil-magħmudija. Fil-magħmudija aħna irċevejna is-saċerdozju ordinarju li għabbina bir-responsabiltà fil-missjoni ta’ parteċipazzjoni fir-rwol ta’ Kristu bħala Saċerdot, Re u Profeta.

L-ewwel qari tallum iġibna konxji li kull min f’isem il-Mulej ixandar dak li jrid Alla minna huwa profeta. Il-profeta huwa dak li jitkellem f’isem Alla. Jista’ jċanfarna, iwiddibna, ifaħħarna u anke kultant jiġbdilna widnejna!! U ma nistgħux nagħmlu distinzjoni bejn nisrani u ieħor għax lkoll kemm aħna għandna din ir-responsabiltà li nkunu xhieda tat-tagħlim sħiħ ta’ Kristu. Mela profeta mhuwiex dak li jagħżel x’jgħallem u jħabbar bħal meta xi ħadd imur f’xi supermarket u jagħżel x’jrid jixtri!!! U għalhekk x’imkien ieħor il-Mulej Ġesù jiftħilna għajnejna biex noqogħdu attenti mill-profeti foloz li għad jiġu f’ismu.

San Ġakbu huwa prattiku ħafna fil-pariri tiegħu. Ftit ilu qalilna li inutli ixxandar lil Kristu lil wieħed bil-ġuħ. Qalilna biex l-ewwel intuh jiekol u mbagħad inxandrulu l-Kelma. Il-qari tallum mill-ittra ta' San Ġakbu taqbel ħafna mal-ittra pastorali li l-isqfijiet Maltin tawna ftit ilu. Fl-appell tiegħu lis-soċjetà fakkarna li ‘Allaħares, li bħala soċjetà, insiru indifferenti għal dawn is sitwazzjonijiet drammati&267;i li qed joħolqu faqar ġdid u qegħdin ixejnu t tama f’ħafna nies, speċjalment fiż żgħażagħ tagħna.’ Kemm taqbel ma dak li naqraw illum meta nlissnu: Il-ħlas li intom żammejtuhulhom bil-qerq - qiegħed jgħajjat kontra tagħkom. San Ġakbu li kiteb fl-ewwel żminijiet tal-Kristjaneżmu donnu kien jaf li l-istorja dejjem tirrepeti ruħha u id-diskrepanza bejn is-sinjur u l-fqir dejjem qed tiżdied.

Fl-stess ittra pastorali l-isqfijiet iwissu li X’jiswa li tkun ksibt id dinja jekk min ser jiġġudikak fil ġustizzja u l verità, meta jasal il mument tiegħek, jgħidlek: ‘Kont f’darek inħallsek b’mod ġust u int keċċejtni barra t triq għar rebgħa ta’ qalbek’ Għax il-profeta f’kull żmien dejjem wassal il-messaġġ ta’ mogħdrija lejn l-oħrajn. U jekk illum l-isqfijiet qalulna biex naħsbu f’dawk inqas ixxurtjati minna hekk ukoll għamel San Ġakbu fit-twissija tiegħu lil dawk li moħħhom fihom infushom u f’ġidhom: Fuq l-art għextu fix-xalar u l-lussu; qgħadtu tissemmnu għall-jum tal-qatla. Intom ikkundannajtu l-ġust, qtiltuh għax ma jistax jiqfilkom!

Mons. Joseph Galea Curmi

L-Isqof Awżiljarju Mons Joseph Galea Curmi f’omelija minn tiegħu għallem: Jidher li diġà kien hemm min irid l-isem ta’ Nisrani imma mbagħad ma jridx li l-għemil tiegħu jkun jaqbel mal-fidi li jistqarr. Qisu l-isem ta’ Nisrani hu tikketta li tqegħedha fejn trid. Dak li jgħid San Ġakbu lin-nies ta’ żmienu hu importanti wkoll għalina llum. Jekk aħna nemmnu, l-għemil tagħna għandu jkun espressjoni ta’ dak li nemmnu.

Ġesù Kristu jgħaqqad kollox meta illum iġibna konxji li hemm ħajja ta’ dejjem. U dik il-ħajja se nakkwistawha skont kif wieħed ikun għex f’din id-dinja fuq il-pariri tal-profeti ta’ żmienu! Disgrazzjatament illum ħafna jiċħdu li hemm l-infern. Illum Ġesù qed ifakkarna li hemm ħajja ta’ tgawdija u ħajja ta’ dannazzjoni. Dan ikun frott ta’ dak li għexna. Anke jekk ikollna insofru u niċċaħdu minn affarijiet li nħobbu jeħtieġ li nisimgħu lil dawk li jwasslulna l-Kelma sħiħa ta’ Alla mingħajr tidwir u alterazzjonijiet!! Il-profeti batew biex wasslu l-Kelma ta’ Alla fi żmienhom. Qalgħu tgħajjir u persekuzzjonijiet! Allura illum ma neħduhiex bi kbira li jkun hawn min irid iwaqqa’ l-Kelma tar-rgħajja spiritwali tagħna għall-iskopijiet ulterjuri.

disciples peforming a miracle

Illum nitolbu lill-Mulej biex jagħmel miraklu magħna u nemmnu li ma hemm ħadd li se jagħmel miraklu f’ismu u mbagħad malajr se jkollu ħila jgħid kontra tiegħU. Nitolbu mhux biss li nemmnu f’Ġesù imma li permezz tal-Knisja li HU ħalla biex tkompli l-missjoni tiegħu nersqu aktar lejh. Nitolbu biex inħarsu lejn l-oħrajn bil-lenti ta’ Kristu. Għax min mhuwiex kontra tagħna, huwa magħna. Inutli nitolbu jekk ma nħallux l-Ispirtu s-Santu jaħdem fina u jonfoh fejn irid HU. Niddixxernu biex nagħmlu dak li jrid Alla minna anke akkost li inġorru salib u nidhru koroh, antikwati jew għadna lura!! Nitolbu biex nindunaw li s-Saltna ta’ Kristu ma fihiex fruntieri bejn dawk ta’ ġewwa u dawk ta’ barra u mhijiex dwar istituzzjonijiet biss. Hija wkoll dwar il-qalb tal-bniedem li dejjem miexi biex isib il-Verità.

Fid-dokument Gaudium et Spes tal-Konċilju Vatikan 2 naqraw“.......billi Kristu miet għal kulħadd, u billi s-sejħa aħħarija tal-bniedem fil-fatt hija waħda biss, jiġifieri dik ta' Alla, għandna nżommu li l-Ispirtu s-Santu joffri lil kulħadd il-possibiltà li, bil-manjiera magħrufa lil Alla, jingħaqad ma' dan il-misteru tal-Għid.”

Jekk inżommu dan quddiem għajnejna ngħarfu iktar li Il-preċetti tal-Mulej dritti u jferrħu l-qalb. U ħlas tajjeb ħandu min iħarishom.

Charles Spiteri
charliespiteri@gmail.com

7 ta' Ottubru 2018.
It-27 Ħadd ta' matul is-Sena.
Iż-Żwieġ Fil-Mulej.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi Ġen 2: 18-24.
Salm Responsorjali: Salm 127(128): 1-2. 3. 4-5. 6.
It-tieni Qari: Qari mil-Ittra Lill-Lhud. Lhud 2: 9-11.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 10: 2-16.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Leli Muscat
lelimuscat@gmail.com

14 ta' Ottubru 2018.
It-28 Ħadd ta' matul is-Sena.
Il-Flus: Periklu jew Għajnuna?
Mur Biegħ dak kollu li Għandek, Imbag&'295;ad Ejja Warajja.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb ta' l_Għerf. Għerf 7: 7-11.
Salm Responsorjali: Salm 89(90): 12-13. 14-15. 16-17.
It-tieni Qari: Qari mil-Ittra lill-Lhud. Lhud 4: 12-13.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 10: 17-30.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

J. Paul Getty

J. Paul Getty

Fis-6 ta’ Ġunju 1976 miet fl-eta ta’ 83 sena l-aktar bniedem għani tad-dinja kien jismu J. Paul Getty li kien jippossiedi bejn tnejn u erbgħa bijun dollari. Kien wasal fil-ħames darba li kien iddivorzja. Jum wieħed kien stqarr ma xi ħadd li għamillu intervista li kien pront li jirrinunzja għall-ġid kollu li kellu li kieku kellu x-xorti li jgħaddi mill-esperjenza ta’ żwieġ feliċi. Tassew nistmerr li mġiebi tkun fjask. Ma dak li għamillu ntervista stqarr miegħu li tkun ħaġa enormi li jġorr dawk l-ammonti ta’ flus miegħu meta jasal li jħalli din id-dinja iżda nistqarr sinċerament li l-ġid materjali u l-ammonti ta’ flus għandhom rabta qawwija man-nuqqas ta’ kuntentizza f’din id-dinja.

L-istorja ta’ dan il-biljunarju b’daqshekk ammonti ta’ flus, iġġibilna quddiem għajnejna r-rakkont tal-Vanġelu ta’ żagħżugħ li għalkemm ma għex ħajja ddisprata u bla kuntentizza, ħass ċerta vojt f’ħajtu u fil-laqgħa tiegħu ma Ġesu’, l-Imgħallem Divin widdbu li biex jikseb il-kuntentizza f’din il-ħajja, jinħtieġlu li jbigħ ġidu kollu u jqassmu lill-foqra u jkollu bħala ħlas teżor kbir fis-sema. Iż-żgħażugħ li kellu tassew bosta ġid materjali, warrab minn quddiem Ġesu’ b’qalbu maqsuma billi ra li hu tassew diffiċli li jinfired mill-ġid li kellu. Pero’ ta min jiftakar sewwa li malli jasal il-waqt li nħallu din id-dinja jkollna ta’ bil-fors li ninqatgħu definitivament minn dak kollu li konna nippossiedu kien x’kien l-ammont ta’ ġidna. Ta’ min jiftakar li fi żmienna bosta bnedmin ta’ kull sess jiċċaħħdu minn kull ġid materjali u jiddedikaw ħajjithom u ġidhom, jekk qatt kellhom u jiddedikaw ħajjithom fil-ħajja reliġjuża bħala sorijiet, saċerdoti, fosthom fl-artijiet tal-Missjoni u magħhom bosta lajċi voluntieri u ġenerużi fl-art tal-missjoni.

creation

L-EWWEL QARI hu dwar l-Għerf, meħud mill-aħħar kotba tal-Bibbja. X’qatt ikun dan il-għerf? Ma hux ħaġ’oħra ħlief il-ħsieb u r-rieda ta’ Alla li tidher fil-ħolqien. Hu wara kollox id-don ta’ Alla li hu ta’ min jippreferih għal kull ġid u għana ieħor kemm deħeb u ġawhar u ta’ min jagħżlu fost l-aqwa saħħa u sbuħija. Hu wkoll sehem mill-għerf ta’ Alla li jissarraf fi qbil bejn ir-rieda tiegħu divina u dak li jagħżel il-bniedem. Il-Griegi sejħulha Filosofija, illum insejħulha Xjenza. Illum tingħata tifsira li hi dak l-għaqal li fl-aħħar mill-aħħar ma għandux ‘l Alla bħala għan aħħari tiegħu, imma dak kollu li l-bniedem tad-dinja jkejjel dak kollu ta’ madwaru. Kif poġġiha il-protagonista tal-Premju Nobel, Monod li l-għerf tal-bniedem, imsawwar fil-Filosofija u Xjenza umana, hu għerf qarrieqi ta’ dak li jippretendi li jsarraf kollox skond dak li jifhem hu. Kif tasal takkwista il-għerf ta’ Alla? Hemm it-Talb. Hemm il-għerf ta’ dak Alla li fil-milja taż-żmien sar bniedem bħalna u għammar fostna (Gw. 1,14).

SALM RESPONSORJALI: Dewwaqna Mulej u imliena b’imħabbtek u għanina biha għal dejjem.

IT-TIENI SILTA li tinqara fil-quddiesa titqies bħala Innu lill-Kelma ta’ Alla kif insibuha fl-aħħar parti ta’ l-ittra lill-Lhud. Kelmet Alla ma waslitilniex biss permezz tal-Profeti tal-qedem jew ta’ l-anġli inkella permezz ta’ Mose'; imma permezz ta’ l-Iben il-waħdieni ta’ Alla li sar bniedem. Minn dan jirriżulta li kull nisrani għandu jintela b’dan il-għerf divin. Dan il-proċess ta’ kif titwassal il-kelma ta’ Alla jixbaħ lil proċess imwassal bil-maqlub. L-ewwel il-kundanna permezz tan-nifda bix-xabla, imbagħad is-sentenza mogħtija mill-Imħallef wara li titqies il-ħtija, li minnha ħadd ma jista jaħrab, u wara kollox l-evalwazzjoni tal-ħtija. Tassew li ħadd ma jista’ jaħrab mill-qilla ta’ min jagħmel il-ħażpen.

HALELUJAH Imbierka l-foqra f’qalbhom għax tagħhom hi s-saltna tas-sema.

Jesus and the rich man

IS-SILTA TAL-VANĠELU li ssemmiet aktar ‘l fuq, dwar il-ġuvni għani li wara s-swied ta’ qalbu lil Ġesu’ minħabba l-għana li kellu, dan kellu tweġiba f’waqtha mill-Imgħallem Divin dwar x’kien jonqsu biex ikun tassew kuntent. Issegwi wkoll dak il-kumment ta’ Pietru dwar sħabu li ħallew kollox biex jimxu warajh. Ġesu' jaċċertah li min iċċaħħad minn kollox minħabba fiħ ikollu bħala ħlas premju bla qies u wkoll persekuzzjonijiet. L-ewwel djalogu ta’ Ġesu’ ma dak iż-żagħżugħ għani. Li wara li fetaħ qalbu ma Ġesu’ dan wiegbu u stiednu biex jimxi warajh. It-tieni djalogu ta’ Ġesu’ kien ma’ l-Appostli’ fejn urihom li dawk li għandhom bosta għana jkollhom tfixkil li jimxu wara Ġesu’. Meta l-appostli tħassbu kif jistgħu qatt huma jsegwuh, Ġesu’ infexx jistqarr li eħfef li ġ.emel jgħaddi minn għajn ta’ labra milli għani marbut ma’ ġidu jidħol fis-saltna ta’ Alla. Din is-sentenza ta’ Ġesu’ tant ħabblet il-moħħ ta’ dawk li jfissru l-kelma ta’ Alla. Wieħed tfajjel għadda din ir-rimarka: mela qatt għadda minn moħħ ta’ ġemel li jipprova jgħaddi minn għajn ta’ labra???. It-tielet djalogu bejn Ġesu’ u Pietru li jistaqsi lill-Imgħallem x’qatt ser ikun il-ħlas tagħhom li mxew warajh. Ġesu’ jaċċertah li dawk li mxew warajh sa l-aħħar ikollhom ħlas abbundanti u bla tarf fis-saltna ta’ Alla.

Mil-Kitba ta Kan Dun Anton Mallia Borg
vinbonnici@gmail.com

21 ta' Ottubru 2018.
It-29 Ħadd ta' matul is-Sena.
L-Awtorita' Qiegħda Biex Taqdi.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija. Is 53: 10-11.
Salm Responsorjali: Salm 32(33): 4-5. 18-19. 20. 22.
It-tieni Qari: Qari mil-Ittra lill-Lhud. Lhud 4: 14-16.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 10: 35-45.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Charles Debono
debono.charles@gmail.com

Painting - San George Preca

San Ġorġ Preca


Talba lil San Ġorġ Preca

O Alla inti sejjaħ, lis-saċerdot tiegħek għall-ministeru ta'
l-Evanġelizzazzjoni, agħtina nitolbuk li mħeġġin bil-interċessjoni tiegħu, aħna wkoll naħdmu bla heda
għas-saħħa tad-dinja u nħabirku biex jitkattar l-għadd ta' dawk li jemmnu. Bi Kristu Sidna. Amen


Saint Matthew

San Mattew


Saint Mark

San Mark


Saint Luke

San Luqa


Saint John

San Ġwann