nativity scene

Xi Links Importanti


Abraham


Mose'


Isaija


Eżekiel


Ġeremija


San Pawl


Riflessjoni fuq
il-Qari tal-Quddies tal-Ħadd.


26 ta' Mejju 2024.
It-Trinita' Qaddisa. Sena B.
.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tad-Dewteronomju. Dewt 4: 32-34. 39-40.
Salm Responsorjali: Salm 32(33): 4. 5. 6. 6. 18-19. 20. 22.
It-tieni Qari: Qari mit-Ittra ta'San Pawl Appostlu lir-Rumani. Rum 8: 14-17.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mattew. Mt 28: 16-20.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

KKK

Daħla:
Il-katekiżmu tal-Knisja kattolika jgħallimna li :
" Il-misteru tat-Trinita Qaddisa hu l-misteru ewlieni tal-fidi u l-ħ:ajja nisranija.Hu l-misteru ta' Alla fiħ innifsu. Hu għalhekk l-bidu tal-misteri l-oħra kollha tal-fidi, hu d-dawl li jdawwalhom. Il-ġrajja kollha tas-salvazzjoni m'hijiex ħlief il-ġrajja tat-triq u tal-mezzi li bihom Alla waħdu veru – il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu wera lilu nnifsu lil bnedmin, u wara li reġgħu lura minn dnubiethom, ħabbibhom mill-ġdid u għaqqadhom miegħu" . Alla Trinita huwa l-imħabba fiha nfisha, l-għajn ta' kull imħabba. Il-Missier huwa dik l-imħabba li ġgħabitna fl-eżistenza, l-Iben huwa dik l-imħabba li ssalvana u l-Ispirtu s-Santu huwa dik l-imħabba li tqaddisna, ddawwalna u tmexxina fit-triq li twassalna lura fi ħdan il-Missier. Meta Alla ħoloq lil bniedem Hu ħalaqna għalih u għall imħabba tiegħu.

Qari:
Fl-ewwel qari tagħna nisimgħu lil Mose' jagħmel stqarrija ta' fidi " Il-Mulej hu tassew Alla" u " ma hawnx ieħor għajru". Alla wera ruħu lil bniedem kemm bil-għemil kif ukoll bil-kelma. Alla wera lilu nnifsu kbir u setgħan meta ħeles lil poplu Lhudi mill-iskjavita ta' l-Egittu. Kien Alla li għażel lil poplu Lhudi biex ikun il-poplu tiegħu u mhux bil-kontra. Alla wera lilhu nnifsu lil poplu Lhudi u ħa ħsieb jeħilsu kemm mill-iskjavitu ta' l-Egittu kif ukoll mill-iskjavitu tad-dlam li kien fiħ u dan għamlu meta taħ il-liġi. Il-liġi ta' Alla mhix liġi li xxekkel, anżi hija liġi li tgħin lil bniedem ikun ħieles minn dak kollu li jikkalzrah – mid-dnub. Meta Alla jagħti l-liġi lil poplu Lhudi jgħidilhom " kunu qaddisin għax jien qaddis" . Hawnhekk Alla qiegħed iħejji l-pedament tal-ġrajja l-kbira tal-bniedem – l-istorja tas-salvazzjoni permezz ta' Ibnu Ġesu'.

Fis-salm is-salmista jistieden lin-nies twajba sabiex ifaħħru 'l Alla. U jmur igħidilhom għalfejn – għax il-Mulej ħalaq kollox bil-kelma setgħana tiegħu, għax Hu s-sid ta' l-istorja tal-bniedem, Hu biss jista' jeħlisna mill-għawġ, Hu waħdu mħallef ġust u jieħu ħsieb jipprovdi għal dawk li jittamaw fiħ. U għallura ħbieb, kemm aktar għandna għalfejn infaħħruh aħna meta nafu bl-imħabba qawwija li ħabbna biha Alla meta tagħna lil Ibnu bħala feddej u salvatur.

Ninnotaw kif fit-tieni qari tagħna llum l-awtur jitkellem mill-Missier,l-Iben u l-Ispirtu s-Santu u s-servizz li t-Trinita Qaddisa wettqet u twettaq favur il-bniedem. Għax il-Missier tant ħabbna li tagħna lil Ibnu mhux biex jikkundannana iżda biex jifdina fil-waqt li l-Ispirtu s-Santu jmexxina biex inkomplu ngħixu ħajja ta' wlied denji billi nkomplu l-missjoni ta' Ġesu' bħala dak li jħabbeb lil bniedem mill-ġdid mal-Missier.

Fil-vanġelu għandna s-silta li tagħlaq l-Evanġelju skond San Mattew u mill-ġdid Ġesu' jitkellem mit-Trinita Qaddisa meta Ġesu' jordna lill-appostli sabiex imorru jgħallmu lil ġnus kollha u jgħammduhom fl-isem tal-Missier u ta' l-Iben u ta' l-Ispirtu s-Santu. Mhux biss imma jgħallmuhom iħarsu dak kollu li ordnalhom Ġesu', u dawk kollha li jemmnu jkunu magħquda mal-poplu ta' Alla.

Ħsieb:
Nagħmlu żball kbir jekk inħarsu lejn it-Trinita Qaddisa bħala misteru u niefqu hemm għax ma nistgħux nifhmuh donnu Alla tant hu l-fuq minnha li ma nistgħux nersqu lejh. Alla tant ħabb id-dinja li sar bniedem bħalna għax ried li nsiru nafuh aħjar, għax ried ikun dejjem aktar qrib tagħna. Tant, li Ġesu' ħalla lilhu nnifsu fostna fl-ewkaristija. Forsi l-ewkaristija mhix mister ieħor kbir tal-fidi tagħna! Fit-Trinita Qaddisa Alla juri li Hu mħabba, anżi l-bidu u l-għajn ta' kull imħabba. Alla fl-imħabba tiegħu ġab mix-xejn l-eżistenza tal-bniedem, il-bniedem li tah ix-xbieħa tiegħu u sa wasal biex ta lil Ibnu bħala Feddej u Salvatur u hekk kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem, ħajja f'għaqda sħiħa ta' mħabba mat-Trinita Qaddisa. L-Ispirtu S-Santu li ġej mill-imħabba tal-Missier u L-Iben jissiġilla din l-imħabba ta' Alla għal bniedem . L-imħabba ta' Alla għalina hi misteru wkoll għax il-bniedem ma jistħoqqlhux din l-imħabba ta' Alla. Imma Alla jagħżel li jħobbna fit-tlett persuna tat Trinita Qaddisa. U din l-imħabba ta' Alla għalina ngħixuha ma kull nifs li nieħdu. U għalhekk ħbieb ejjew b'mod kontinwu minn sbieħ il-jum sa nżul ix-xemx infaħħru u nirringrazjaw lil Alla għal din l-imħabba kbira tiegħu għalina. Araw xi mħabba qawwija għandu għalina Alla l-Missier li hu lilna jżommna bħala wlied.

Talba:
Glorja lil Missier, lil-Iben u lil Ispirtu s-Santu
Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen

Charles Debono.
debono.charles@gmail.com

2 ta' Ġunju 2024.
It-Tifkira Solenni tal-Ġisem u d-Demm ta' Kristu. Sena B.
Il-Ferħ Qaddis.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Eżodu. Eż 24: 3-8.
Salm Responsorjali: Salm 115(116): 12-13. 19. 16bċ. 17-18.
It-tieni Qari: Qari mill-Ittra lill-Lhud. Lhud9: 11-15.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 14: 12-16. 22-26.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

St Massimillianu Kolbe

L-ewwel parti tal-evanġelju illum tkellimna dwar il-prepazzjoni tagħna għall-ewkaristija. Ġesu' bagħat lid-dixxipli biex jippreparaw il-mejda għall-ikla tal-Għid li illum tissarraf fl-Ikla Ewkaristika li nagħmlu aħna l-insara. Ġesu' jħeġġiġna biex nippreparaw irwieħna sew għaċ-ċelebrazzjoni tal-Ġisem u d-Demm tiegħu. Kultant tant ma napprezzawx il-kobor ta' dan is-sagrament hekk kbir li saħansitra anke ftit qabel ma nitqarbnu tara wħud iwieġbu xi messaġġ fuq il-mowbajl jew jibqgħu f'xi diskursata!! Kemm hu sabiħ li nkunu preżenti fil-Knisja qabel ma tibda il-quddiesa! L-appostli dakinhar żgur ma fehmux dak li kien qiegħed jipproponi u jwettaq Ġesu'! Dik l-Ikla tal-Agape' li l-ewwel insara baqgħu konsistentement jiċċelebraw minkejja l-presekuzzjonijiet, kienet tfisser il-laqgħa tal-imħabba ta' Alla f'Ibnu Ġesu'. Illum aħna wkoll għaddejjin minn persekuzzjoni siekta fejn xi wħud jarawna nies li għadhom lura jew nies antikwati jew nies tradizzjonalisti!! F'xi partijiet tad-dinja, saħansitra f'dawn iż-żminijiet, il-quddiesa qed tiġi iċċelebrata fl-apert f'xi ġnien jew bitħa għax il-binjiet tal-knejjes qed jinqerdu mill-għedewwa ta' Kristu!! Aħna f'dawk il-mumenti ħsibijietna rridu ndawruhom lejn dak li se niċċelebraw bħala komunita' konvinta li temmen kif kienet dejjem temmen il-Knisja matul is-sekli u nippreparaw id-dar ta' qalbna biex nieħdu sehem attiv fl-Ikla tal-Mulej. Xi wħud jaħsbu, b'mod żbaljat, li l-Kattoliċi jgħidu li Ġesu' jerġa' jiġi ssagrifikat f'kull quddiesa. Dan mhux minnu. Is-sagrifiċċju ewlieni u uniku ta' Kristu twettaq fuq il-Kalvarju u jitkompla f'kull quddiesa.

Ġesu' jibgħat lid-dixxipli tiegħu jippreparaw lilhom infushom għall-ikla tal-Għid. Illum ukoll Ġesu' jistedinna biex nippreparaw irwieħna għall-ewkaristija u anke fl-ewkaristija. Għal-lhud ta' dak iż-żmien kienet xi ħaġa skandaluża u orribbli li tisma' lil xi ħadd jitkellem dwar l-ikel ta' ġisem-il bniedem u x-xorb ta' demmu!! Imbagħad li tisma' lil Ġesu', Lhudi f'kultura lhudija jgħid: 'Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih' (Ġw 6:56) kienet xi ħaġa kompletament inkompredibbli! Tant li fil-Levitiku, it-tielet ktieb tal-Bibbja, insibu liġijiet bħal: 'Ebda demm ma tieklu kull fejn tgħammru, ikun xi jkun, tat-tajr jew tal-bhejjem.' (Levitiku 7;26) Jew "La tiklux laħam bid-demm.. (Levitiku 19;26) Min kien imur kontra dawn il-liġijiet kien ikun skumnikat mill-komunita' lhudija! (Lev 17;10,14) Jiġifieri ma kienx jibqa' jagħmel parti mill-komunita'. Kos, Ġesu' jaqleb kollox ta' taħt fuq!! Id-demm li xerred Hu hu għall-maħfra tad-dnubiet!! Mhux ta' b'xejn li qaddisin bħal Santa Angela ta' Foligno, missjunarja mistika, tirrifletti:'Jekk nieqfu ftit u naħsbu u nimmeditaw x'jiġri verament f'dan is-Sagrament tal-Ewkaristija, jiena ċerta li l-imħabba ta' Ġesu' għalina tbiddel il-kesħa ta' qlubna f'nar iħeġġeġ b'imħabba.'

St Pope Paul

Huwa Ġesu' Kristu li jagħti lilu innifsu frott imħabbtu pura u safja f'mod verament sempliċi li jsir it-teżor tagħna. Mhux iktar il-ħaruf li qed ikun issagrifikat imma huwa Hu innifsu li fl-ispeċi l-aktar sempliċi tal-ħobż u l-inbid sar l-iskop ta' ħajjitna. Irridu napprezzaw dan it-teżor hekk kbir. Huwa Hu innifsu li jqawwina u jistedinna biex nirċevuh u naduraw f'dan il-misteru tal-fidi. L-ewkaristija tqarribna iktar lejn Ġesu' Kristu biex mhux biss inkabbru l-ħbiberija tagħna miegħu imma wkoll insiru ħaġa waħda miegħu. L-ewkaristija mhux qegħda hemm għat-tajbin imma għall-maħfra tad-dnubiet tal-midinbin. Ġesu' hawnhekk stabilixxa l-kunċett ta' komunjoni f'elementi l-aktar sempliċi u komuni. Ġesu' ta lilu innifsu lilna lkoll! "Ħudu, dan hu Ġismi". Fl-Eżortazzjoni Appostolika Evangelii Gaudium tal-papa Franġisku insibu li 'L-Ewkaristija .... mhijiex ir-rigal għall-perfetti imma duwa qawwija u għixien għad-dgħajfin'. Il-ferħ tal-Kelma ta' Alla għandu jsib il-milja tiegħu fil-ferħ divin tal-ewkaristija! San Massimiljanu Kolbe isostni dan hekk: "Kieku l-anġli kellhom jgħiru għall-bnedmin, dan jagħmluh għal raġuni waħda: it-Tqarbin Mqaddes"

Fit-tieni qari illum insibu 'Jekk id-demm tal-mogħoż u tal-gniedes u l-irmied tal-għoġla mraxxax fuq dawk li huma mniġġsa jista' jqaddishom billi jagħtihom l-indafa tal-ġisem, kemm aktar id-demm ta' Kristu, li bl-Ispirtu ta' dejjem offra lilu nnifsu vittma safja lil Alla, jista' jnaddaf il-kuxjenza tagħkom mill-għemil mejjet biex taqdu lil Alla ħaj!' U biex nagħmlu dan irridu nżommu quddiem għajnejna li Ġesu' Ewkaristija huwa kif isejjaħlu l-qaddis papa San Pawlu VI l-'qalb ħajja tal-knejjes tagħna'. U jkompli jsebbaħ dan il-ħsieb qaddis l-arċisqof Ġużeppi Mercieca meta fl-2005 fakkarna li 'Kristu ried jibqa' magħna sal-aħħar taż-żminijiet fis-sagrament ta' mħabbtu, sabiex l-insara jżuruh, jadurawh u jiftħu qalbhom miegħu, kif wieħed jitkellem ma' ħabib tal-qalb u b'hekk jagħtu widen għall-istedina tiegħu.' (Pastorali tar-Randan 2005)

Pope Francis

Kemm hi ħaġa sabiħa li mhux biss nieħdu sehem fis-sagrifiċċju tal-quddiesa imma wkoll inżuru xi kappella tal-adorazzjoni li pajjiżna huwa nżejjen bihom. Inżommu f'moħħna kliem il-Papa San Pawlu VI: 'Huwa dmir tassew ħelu għalina li nagħtu ġieħ u nqimu fl-Ostja Mqaddsa li jaraw għajnejna, il-Verb inkarnat innifsu li l-għajnejn ma jistgħux jaraw u li bla ma jħalli s-sema, sar preżenti quddiemna'.

Aħna l-fqar fil-valuri quddiemu insiru qawwijin fl-għaqda. Aħna mimlijin bina nfusna insiru umli fir-rispett lejn l-oħrajn. Minn nies imnawwrin b'allat foloz insiru qaddejja ta' Alla veru u ħaj. Aħna li naħsbu biss fuq is-suċċessi materjali nindunaw quddiemu li l-aqwa suċċess huwa s-salvazzjoni tagħna! Aħna li ħafna drabi ngħixu b'maskra ma' wiċċna insiru konxji verament aħna min aħna u niskopru tassew lilna nfusna! U Hu jfakkarna li ma jiswa' xejn li tħobb lil min iħobbok; anke l-pagani jagħmlu dan. L-imħabba hija Alla u tikber fis-skiet fejn tisma' kontinwament x'irid minnek.

archbishop Mercieca

L-ewkaristija trawwimna fil-paċi interna tal-qalb li imbagħad turi ruħha fl-imħabba ta' bejn il-miżżewġin u bejnietna. Tħeġġiġna fil-paċenzja li trid turi ruħha f'kull stat u ċirkustanza ta' ħajjitna. Is-skiet tal-ewkaristija jqanqalna għat-tjubija bejn studenti u għalliema. Il-qawwa tal-presenza fl-ewkaristija tħeġġiġna biex naslu verament li naħfru lilna nfusna u lill-għedewwa tagħna. L-ewkaristija issostnina fil-ħniena ta' Alla biex din nuruha mal-proxxmu tagħna speċjalment dawk l-aktar fil-bżonn. Mill-ewkaristija inħossu l-akbar imħabba ħierġa mill-Qalb Mqaddsa ta' Ġesu' għall-bnedmin kollha biex f'kull ċirkustanza tal-ħajja tagħna jkollna l-kapaċita' li nħossu l-ferħ qaddis fil-fond tal-qalb tagħna.

Hekk biss nistgħu imbagħad ngħixu li: "Kulma qalilna l-Mulej nagħmluh, u nisimgħu minnu".

Charles Spiteri.
charliespiteri@gmail.com

9 ta' Ġunju 2024.
Il-10 Ħadd ta' matul is-Sens. Sena B.
Kristu Jaħkem fuq ix-Xitan.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi. Ġen 3: 9-15.
Salm Responsorjali: Salm 129(130): 1-2. 3-4ab. 4ċ-6. 7-8.
It-tieni Qari: Qari mit-Tieni Ittra ta'San Pawl Appostlu lill-Korintin. 2Kor 4: 13 - 5: 1.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Leli Muscat.
lelimuscat@gmail.com

16 ta' Ġunju 2024.
Il-11 il-Ħadd ta' matul is-Sena. Sena B.
Il-Qawwa Moħbija tas-Saltna.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel. Eż 17: 22-24.
Salm Responsorjali: Salm 91(92): 2-3. 13-14. 15-16.
It-tieni Qari: Qari mit-Tieni Ittra ta'San Pawl Appostlu lill-Korintin. 2Kor 5: 6-10.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 4: 26-34.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

It-tiġdid spiritwali huwa don ta' Alla. Imma dan ma jiġix waħdu. Għandna bżonn l-għajnuna tal-Ispirtu s-Santu u t-talb kontinwu fil-ħajja tagħna. Il-profeta Eżekjel, li hu stess kien ġardinar, jagħmilhielna ċara. Huwa Alla li jiżra' r-rimja żgħira u jxettilha fuq muntanja għolja u kbira. Huwa Alla li żergħa permezz ta' Ibnu l-għażiż Ġesu' Kristu, l-Knisja; u taħtha jistkenn kull tajr bil-ġwienaħ. Hija l-Knisja Kattolika li tagħti l-merbħa lil kull bniedem ta' kull kulur u razza.

Ġesu' Kristu wkoll jirreferi għall-ġardinar li ż-żerriegħa li jkun żera' fl-għalqa tiegħu tikber anke jekk hu jkun rieqed jew imqajjem, bil-lejl jew bin-nhar, bla ma jkun jaf. Ġesu' kien jemmen u jħeġġeġ it-tiġdid, kemm fuq livell personali kif ukoll fuq strutturi u prioritajiet tar-reliġjon li HU twieled fiha; il-Ġudaiżmu.

Fil-parabbola Ġesu' jkompli jiġbed l-attenzjoni għat-tkabbir u l-frott li l-Knisja li waqqaf HU se tgħaddi minnu; u għadha għaddejja. Altru li għandha dritt titkellem dwar id-dinjita' tal-bniedem, dwar l-abort, dwar iż-żwieġ kif ħalqu Alla, dwar l-ambjent u dwar dawk il-ħwejjeġ kollha li jkomplu jgħinu lill-bniedem ikun dak li kien maħluq li jkun; iben Alla fi ħdan soċjeta'.

Charles Spiteri.
charliespiteri@gmail.com

23 ta' Ġunju 2024.
1t-12 il-Ħadd ta' matul is-Sena. Sena B.
Kristu Jaħkem fuq il-Ħolqien.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb ta' Ġob. Ġob 38: 1. 8-11.
Salm Responsorjali: Salm 106(107): 23-24. 25-26. 28-29. 30-31.
It-tieni Qari: Qari mit-Tieni Ittra ta'San Pawl Appostlu lill-Korintin. 2Kor 5: 14-17.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 4: 35-41.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Charles Debono.
debono.charles@gmail.com

3 ta' Ġunju 2024.
It-3 Ħadd tar-Randan. Sena B.
.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija. Is 50: 4-7.
Salm Responsorjali: Salm 21(22): 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24.
It-tieni Qari: Qari mit-Tieni Ittra ta'San Pawl Appostlu lill-Korintin.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Charles Debono.
debono.charles@gmail.com

Painting - San George Preca

San Ġorġ Preca


Talba lil San Ġorġ Preca

O Alla inti sejjaħ, lis-saċerdot tiegħek għall-ministeru ta'
l-Evanġelizzazzjoni, agħtina nitolbuk li mħeġġin bil-interċessjoni tiegħu, aħna wkoll naħdmu bla heda
għas-saħħa tad-dinja u nħabirku biex jitkattar l-għadd ta'dawk li jemmnu. Bi Kristu Sidna. Amen


Saint Matthew

San Mattew


Saint Mark

San Mark


Saint Luke

San Luqa


Saint John

San Ġwann