nativity scene

Xi Links Importanti


Abraham


Mose'


Isaija


Eżekiel


Ġeremija


San Pawl


Riflessjoni fuq
il-Qari tal-Quddies tal-Ħadd.


20 ta' Jannar 2019.
It-2 Ħadd taż-Żmien ta' matul is-Sena. Sena Ċ
Iż-Żwieġ Sagrament.
Kulħadd l-Istess.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija. Is 62: 1-5.
Salm Responsorjali: Salm 96: 1-2. 2-3. 7-8. 9-10.
It-tieni Qari: Qari mill-Ewwel Ktieb ta' l-Apostlu San Pawl lill-Korintin. 1Kor 12: 4-11.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann. Ġw 2: 1-11.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Fl-ewwel qari tallum naraw eloġju ta’ Isaija għal Ġerusalemm. Minkejja t-tfixkil, l-eżilju u t-taqbid li l-profeta jaraha għaddejja minnhom, xorta jara t-tama tal-ħelsien. Kif ngħidu bil-malti Wara l-maltemp jiġi l-bnazzi.

the Holy Spirit

Fit-tieni qari San Pawl jenfasizza li l-istess Spirtu huwa li jaħdem f’kulhadd. Għalkemm f’kull bniedem naraw diversi doni u ministeri bħal ma huma l-għerf, il-fidi, id-don tal-fejqan, is-setgħa tal-mirakli, id-don tal-profezija u iktar, huwa wiehed l-Ispirtu ta’ Alla li jkompli jgħaqqad lil kulħadd biex bħal biċċiet tal-jigsaw puzzle insiru stampa waħda vera tal-Knisja ta’ Kristu.

Fl-evanġelju ta’ San Ġwann illum naraw li bħal Ġerusalemm l-għarajjes kienu għaddejjin minn diffikultajiet dwar iċ-ċelebrazzjoni tat-tieġ tagħhom. Minkejja li s-siegħa tiegħu kienet għadha ma waslitx, xorta tinterveni Marija li hija Omm il-Knisja biex fejn hemm id-diffikultajiet, titlob lil Alla biex jagħder u jħenn għal dawk li jkunu għaddejjin minn saram mhux żgħir! Ġesù kien għadu kemm sejjaħ l-ewwel dixxipli u malajr kienu mistednin flimkien għall-festa ta’ tieġ. U hawn naraw l-ewwel manifestazzjoni tad-divinità ta’ Ġesù. Hawn mal-ewwel beda juri li hu aqwa minn bniedem! Hu differenti minna. Aħna li aħna l-istess. Jiġifieri midinba ikkonvertiti bil-passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħu mill-imwiet!

Bil-malti ngħidu Mitt bniedem mitt fehma. Fil-kuntest tal-liturġija tallum nistgħu ngħidu Mitt bniedem mitt don jew ministeru! Imma kulħadd huwa maħluq biex jasal fl-istess post li Alla ħejjielna biex immorru ingawduh għal dejjem. Kulħadd huwa msejjaħ biex jaħdem mhux biss għalih innifsu imma wkoll għal ta’ madwaru. Mela kulħadd huwa imsejjaħ għall-istess ideal għax dan kollu jaħdem l-istess Spirtu wieħed li jqassam lil kull wieħed kif jogħġbu.

The  wedding at Cana

Fil-vanġelu ta’ San Ġwann insibu l-użu tal-kelma sinjali u mhux mirakli. Dan l-awtur jagħmlu għax iktar ried jenfasizza l-identità ta’ Ġesù Kristu milli fuq l-azzjoni tal-miraklu fiha nfisha. Min hu verament Ġesù Kristu? Huwa differenti minna; aħna li aħna l-istess! Aħna lkoll mgħammdin; ilkoll ulied Alla; ilkoll membri tal-Knisja ta’ Ġesù Kristu; ilkoll niffurmaw il-Ġisem Mistiku ta’ Kristu li hu l-Knisja. Mela aħna lkoll niffurmaw parti mill-Istess Ġisem ta’ Kristu. Id-diversi toroq li nagħżlu f’ħajjitna bħal dawn l-għarajjes ta’ Kana tallum huma biss il-mezz biex naslu fejn Ġesù jridna naslu fl-aħar ta’ ħajjitna. Bħalma Marija talbet lil Ġesù biex jidħol għall-għarajjes f’mument daqshekk diffiċli, hekk ukoll Marija tidħol għalina fil-bżonnijiet tagħna għax aħna lkoll l-istess. Itlob għalina midinbin nitolbuha. Kulħadd għandu l-istess bżonn; lil Ġesù Kristu li bħalma wieġeb bl-abbundanza għall-bżonnijiet tal-għarajjes f’Kana, hekk irridu nemmnu li Huwa jweġibna għal dak li aħna jkollna bżonn. Imma mhux għal dak kollu li nkunu irridu!!

Pope Francis's general audience

F’waħda mill-Udjenza ta’ kull nhar ta’ Erbgħa dwar il-Pjetà li hi waħda mid-doni tal-Ispirtu s-Santu il-papa jgħid: Irridu niċċaraw minnufih li dan id-don ma norbtuhx ma’ li tiġik ħniena minn xi ħadd, titħassar lill-proxxmu, imma juri li aħna ta’ Alla u r-rabta qawwija tagħna miegħU, rabta li tagħti sens lill-ħajja kollha tagħna u żżommna sħaħ, f’għaqda miegħU, anki fil-waqtiet l-iżjed iebsin u ta’ prova.

Imbagħad kulħadd ikun jista’ jifraħ u jiċċelebra d-doni u l-ministeri li l-Ispirtu ta’ Alla jkun ta lil dak li jkun. Kulħadd ikun jista’ jkanta s-salvazzjoni tiegħu u Inxandru fost il-popli kollha l-għeġubijiet tal-Mulej. Għax verament il-Mulej isaltan.

Aħna lkoll inqimu u għandna l-istess Mulej li jiġġudika l-popli bis-sewwa.

Charles Spiteri
charliespiteri@gmail.com

27 ta' Jannar 2019.
It-3 Ħadd taż-Żmien ta' matul is-Sena. Sen Ċ
Nibqgħu Nitgħallmu.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Neħemija. Neħ 8: 2-4a. 5-6. 8-10.
Salm Responsorjali: Salm 19: 8-10. 15.
It-tieni Qari: Qari mill-Ewwel Ktieb ta' l-Apostlu San Pawl lill-Korintin. 1Kor 12: 12-30.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Luqa. Lq 1: 1-4; 4: 14-21.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Leli Muscat.
lelimuscat@gmail.com

3 ta' Frar 2019.
Ir-4 Ħadd taż-Żmien ta' matul is-Sena. Sena Ċ
It-Tfixkil tan-Nisrani - Profeta.
L-Imħabba hi ħanina.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija. Ġer 1: 4-5. 17-19.
Salm Responsorjali: Salm 71: 1-6. 15-17.
It-tieni Qari: Qari mill-Ewwel Ittra ta' l-Apostlu San Pawl lill-Korintin. 1Kor 12: 31 - 13: 13.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Luqa. Lq 4: 21-30.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Juan de Padilla

L-ewwel qaddis martri fl-Istati Uniti kien Father Juan de Padilla, missjunarju Franġiskan. Hu kien fi triqtu minn Kansas għal Mexico flimkien ma’ Coronado fl-1541. Dan ġara 80 sena qabel ma xi pellegrini żbarkaw fi Plymouth Rock. Kienu saru bosta konverżjonijiet ta’ xi Indjani, għalkemm bosta ma tawx widen. Kien żmien meta Coronado rritorna f’dan il-post biex ixandar il-bxara t-tajba, jgħammed u joffri s-sagrifiċċju tal-quddiesa. Meta dan il-missjunarju kiex qed iwassal il-bxara t-tajba lil xi gruppi lil xi wħud grupp ta’ Indjani attakkawh. Padre Padilla bla ebda biża’ ta ordni biex dawk li kienu miegħu idabbru rashom f’post żgur, il-Padre niżel għarkuptejh ħalli jsofri l-martirju u jkun l-ewwel qaddis martri li jxerred demmu għal twemminu.

Din hi l-istorja tar-reliġjon nisranija f’dak il-post li b’xorti ħażina ssuktat tkun l-istorja, ukoll fi żmienna, ta’ bosta li għadhom jistqarru bi kliemhom u b’fommhom it-twemmin nisrani. L-istorja tirrepeti ruħha f’bosta nħawi fejn ir-reliġjon nisranija qed tkun miċħuda fil-beraħ.

Jesus Christ teaching

Meta Ġesu’ Kristu kien fostna f’din id-dinja, bosta semmiegħa laqgħu it-tagħlim tiegħu u emmnu fih; waqt li oħrajn warrbu kliemu u tagħlimu, ukoll wara li raw b’għajnejhom l-għeġubijiet li għamel quddiemhom u fosthom. Uħud minnhom waslu li jiddeċiedu li jwaddbuh minn fuq l-għolja għal isfel, minkejja dak kollu li Ġesu’ wettaq fil-preżenza tagħhom. Saħansitra waslu li jikkundannawh għall-mewt u jsammru ġismu fost l-eħrex tbatija fuq salib. Wara kollox Ġesu’ nnifsu qal ċar u tond li din l-imġieba kerha kellha tkun ix-xorti ta’ bosta li jaċċettaw u jsegwu t-tagħlim tiegħu. Hu stess kien qal bla ebda tlaqliq li kif ippersegwitaw lilu, hekk jagħmlu lilkom. Bosta u bosta martri batew u sa fi żmienna għadhom ibatu għax ħabbew u ppreferew lil Kristu. Jekk forsi dan jiġri fost dawk li ma aċċettawx lil Kristu u strmerrewh, xi ngħidu għal dawk li bla mistħija jsejħu lilhom infushom bl-isem ta’ Insara???

Tassew jeżistu wħud li sa fi żmienna stess minkejja li jsejħu lilhom infushom bħala segwaċi tan-Nazzarenu jimxu ħażin ma sħabhom li jkunu magħhom u jgħixu magħhom. L-imġieba tagħhom tidher mal-foqra mal-batuti, u ma dawk li tant jinħtieġu għajnuna u simpatija. Bosta arahom imaqdru u jtellfu l-paċi tal-qalb lill-proxxmu tagħhom, billi xi kultant jinzertaw li jkunu inferjuri għalihom, minħabba razza jew kulur tal-ġilda. Qishom dawn qatt ma semgħu kliem il-Mulej: Ħobb lil għajrek bħalek innifsek.

people praying

Bosta minnkom li tisimgħu jew taqraw dawn il-kliem ukoll b’ċertu sagrifiċċju qegħdin jistinkaw, ukoll jekk imorru kontra dak li jħossu, dak li jikkmandana l-Mulej għall-ġid tal-komunita’ nfisha. Ukoll jekk ninzertaw vittma ta' xi kalunnja jew trattament ħażin, għandna ntennu ; Fit-tjieba tiegħek Mulej fittex għenni; eħlisni minn idejn il-ħżiena. Offri din it-talba għal dak li jinsabu maħqura fi żmienna stess.

Jekk qatt għlamilt ħsara jew wettaqt inġustizzja lejn xi ħadd, ħu paċenza u aqra b’riflessjoni il-kitba ta’ San Pawl Appostlu fit-tieni qari ta’ din il-quddiesa. J'Alla ma nkunux nixbħu lil dawk li riedu jimbuttaw lil Ġesu’ minn fuq il-għolja, iżda li f’kull ma nagħmlu nistqarru bl-għemil twemmina.

Nersqu b’fiduċja lejn is-sagrament tal-maħfra waqt li ntennu dak li ngħidu fil-Missierna: Aħfrilna dnubietna bħal ma naħfru lil min hu ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib.

Mil-Kitba tal-mejjet Kan Dun Anton Mallia Borg
vinbonnici@gmail.com

10 ta' Frar 2019.
L-Appostalu Missierna San Pawl.
Patrun ta' Malta. Sena Ċ.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Għerf. Għerf 14: 3-7.
Salm Responsorjali: Salm 107.
It-tieni Qari: Qari mit-Tieni Ktieb ta' l-Apostlu San Pawl lill-Korintin. 2Kor11: 18. 24-31. jew Atti27: 16-28: 6.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark 16: 15-20.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Charles Debono
debono.charles@gmail.com

Painting - San George Preca

San Ġorġ Preca


Talba lil San Ġorġ Preca

O Alla inti sejjaħ, lis-saċerdot tiegħek għall-ministeru ta'
l-Evanġelizzazzjoni, agħtina nitolbuk li mħeġġin bil-interċessjoni tiegħu, aħna wkoll naħdmu bla heda
għas-saħħa tad-dinja u nħabirku biex jitkattar l-għadd ta' dawk li jemmnu. Bi Kristu Sidna. Amen


Saint Matthew

San Mattew


Saint Mark

San Mark


Saint Luke

San Luqa


Saint John

San Ġwann