nativity scene

Xi Links Importanti


Abraham


Mose'


Isaija


Eżekiel


Ġeremija


San Pawl


Riflessjoni fuq
il-Qari tal-Quddies tal-Ħudd.


16 ta' Dicenbru 2018.
It-3 Ħadd tal-Avvent. Sena Ċ
Ferħ li jaħseb f'Ħaddieħor.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Sofonija. Sof 3: 14-18a.
Salm Responsorjali: Is 12: 2-3. 4bċd. 5-6.
It-tieni Qari: Qari mil-Ittra ta' San Pawl Appostlu lill-Filippin. Fil 4: 4-7.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Luqa. Lq 3: 10-18.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Daħla
pink vestments Illum is-saċerdot jilbes ir-roża u dan għax ir-roża huwa simbolu ta’ ferħ. L-aċċenn illum huwa l-ferħ tant li l-antifona tad-dħul tgħidilna: “ Ifirhu dejjem fil-Mulej, Nerġa’ ngħidilkom, ifirhu. Il-Mulej qorob”.

L-Avvent hu żmien ta’ stennija u tħejjija għal miġja tal-Messija. Ġesu' twieled darba waħda biss, elfejn sena ilu u għalekk it-tħejjija tagħna mħix għall-miġja ta’ Ġesu' tarbija iżda għal Bin il-Bniedem li għad jiġi bis-setgħa u l-glorja biex jagħmel ħaqq mill-bnedmin kollha, jum ta’ ferħ għal dawk li emmnu u għixu skond ir-rieda t’Alla u jum ta’ biża’ għal dawk li ma emmnux u ma għixux skond ir-rieda ta’ Alla.


Il-Qari
L-ewwel qari hu meħud mill-Profeta Sofonija, profeta li kkundanna l-poplu Lhudi ta’ żmienu minħabba l-ħażen li kien iwettaq – idolatrija, serq, inġustizzji u l-kumplament. Għalekk il-profeta jħabbarlu l-kastig, b’danakollu jekk jindem Alla jaħfrilhom għax Alla mhux il-qerda tal-bniedem ħażin irid iżda li dan jindem, jikkonverti u jgħix. Għalek Sofonija jgħidilhom li Alla kien lest li jibni mill-ġdid il-poplu tiegħu. Iżda s-salvazzjoni kienet biss għal dawk li jduru lejn Alla bl-umilta. Għalekk f’din is-silta għandna innu ta’ ferħ li jesprimi t-tama tas-salvazzjoni . Ifraħ Ġerusalem, igħidilha Sofonija, għax Alla ħafirlek: “ Neħħa l-Mulej minn fuqek is-sentenza li kellek kontra tiegħek” u jkompli ifraħ għax Alla jinsab f’nofs il-poplu u għalekk ebda ħsara ma tiġrilu. Daqsekk hija kbira l-imħabba ta’ Alla.

Il-profeta Isaija

Il-Profeta Isaija

Din id-darba s-salm mhux meħud mis-salterju iżda mill-Ewwel Isaija, fejn għandna għanja ta’ radd il-ħajr lil Alla għax Alla huwa dak li jsalvana, għax Alla huwa dak li jagħmel ħwejjeġ kbar magħna u għalekk jistieden sabiex bil-ferħ ngħannu għanja ta’ tifhir lil Alla.

It-tieni qari hu meħud mill-ittra ta’ Pawlu lil Filippin. Filippi kienet belt important ħafna fil-grigal tal-Greċja, fil-Maċedonja. Din il-komunita twaqfet minn Pawlu fit-tieni vjaġġ missjunarju tiegħu. Pawlu kellu mħabba speċjali għal din il-komunita għax kienet komunita li temmen tassew u minħabba li dejjem waqfet ma’ Pawlu fil-bżonnijiet tiegħu, speċjalment meta kien fil-ħabs. Mill-ġdid it-tema ta’ ferħ, tant li din is-silta tibda bil-kelma ferħ. Dawn il-Filippin kienu nies ta’ fidi u kienu ċerti li l-Mulej kien qrib tagħhom. Kienu jemmnu wkoll li t-tieni miġja ta’ Ġesu' kienet fil-qrib. Pawlu jħeġġiġhom biex jifirħu u jiżżu ħajr lil Alla. Igħidilhom sabiex ma jħabblu rashom minn xejnu jkomplu jitolbu lil Alla u juruh il-bżonnijiet tagħhom .

Hekk ukoll għandu jkun it-talb tagħna, talb bil-fidi u bil-ferħ, għax Alla li hu Missierna jaf x’għandna bżonn qabel ma nitolbuh.

Il-vanġelu tagħna meħud minn Luqa jgħidilna li l-poplu kien qiegħed jistenna, jistenna l-miġja tal-Messija. Anke aħna, llum qed nistennew il-miġja tal-Mulej, imma mhux ta’ Ġesu' tarbija iżda ta’ Bin il-Bniedem. Il-poplu Lhudi kien qed jistenna l-Messija meta l-Messija kien f’nofshom bla ma jafu! U Ġwanni jgħidilhom li l-Messija kien ġej, li l-Messija kien aqwa minnhu u li Hu, Ġwanni, ma kienx il-Messija. Igħidilhom “Hu jgħammidkhom bl-Ispirtu u n-nar. Il-midra qiegħda f’idu, biex iderri l-qiegħa tiegħu u jiġbor il-qmuħ mill-imħażen, imma t-tiben jaħarqu b’nar li ma jintefiex”

Immela l-Battista jgħidilhom b’mod ċar li l-Messija ma kienx ġej bħala tarbija imma bħala Bin il-Bniedem biex jagħmel ħaqq mill-bnedmin kollha.

Issa l-qari jiftaħ bin nies jistaqsu lil Ġwanni “ x’għandna nagħmlu?”. U Ġwanni fil-qasir igħidilhom sabiex igħixu bl-imħabba lejn il-proxxmu u bil-ġustizzja. Min igħix b’dan il-mod ikun il-qamħ fl-imħażen imma min jitwarrab minn dan ikun tiben li jaqbad b’nar li ma jintefiex. Imma Ġesu' ma ġiex biex jeqred iżda biex isalva, Ġesu' ma ġiex biex ibeżża’ iżda ġie biex iwiddeb u jferraħ bil-ferħ tas-salvazzjoni.

Il-Ħsieb
the nativity scene It-tema tagħna llum hi l-ferħ. Ninsabu fi żmien ta’ ferħ, il-Milied. Għal ħafna dan iż-żmien hu żmien ta’ rigali, festini u tiżjin u xejn aktar. Għal ħafna dan hu l-ferħ, iżda dan hu biss ftit pjaċir li jgħaddi u miegħu itiru r-rigali, l-festini u t-tiżjin u tberbiq tal-flus. Wara wġieħ ta’ ras għax infaqna aktar milli flaħna. Imma kif igħid l-ingliż: Christ is the reason for the season. Immela l-ferħ tagħna għandu jdur ma’ Ġesu', il-ferħ li għandna nammiraw għalih hu l-ferħ marbut ma’ Ġesu'. Meta Marija marret iżżur lil Elizabetta Ġwanni f’ġuf ommu qabeż bil- ferħ għax għaraf il-preżenza ta’ Ġesu'. Dan hu l-veru ferħ – il-preżenza ta’ Ġesu f’ħajjitna. Il-bniedem mingħajr Ġesu' hu biss trab-il art u xejn aktar. Li jkollok lil Ġesu' f’ħajtek ifisser li, kif qalilhom Ġwanni, int tgħix għall-imħabba ta’ l-oħrajn u bil-ġustizzja. Kemm ikun isbaħ il-Milied ta’ dawk li jagħtu r-rigali, li jżejnu d-dar u li jiċċelebraw dan l-avveniment hekk sabiħ meta għandhom lil Ġesu' f’qalbhom. Kemm jagħmel aktar sens dan it-tip ta’ Milied!

Li kieku l-bniedem igħix b’dan il-mod kieku la hawn gwerer, la hawn inġustizzji soċjali, la hawn faqar,serq, qerq u l-kumplament. Mhux ta’ b’xejn li l-angli għannew “ paċi fl-art lil bnedmin ta’ rieda tajba”.

“ Ifirhu dejjem fil-Mulej. Nerġa’ ngħidilkom ifirħu. Il-Mulej qorob”.

Il-Milied it-tajjeb ħbieb.

Charles Debono
debono.charles@gmail.com

23 ta' Dicenbru 2018.
Ir-4 Ħadd tal-Avvent. Sena Ċ
Ġesu' Jwettaq ir-Rieda ta' Missieru.
Imbierek Frott il-Ġuf tal-Verġni Mbierka.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Mikes. Mikea 57: 1-4a.
Salm Responsorjali: Salm 80: 2-3. 15-16. 18-19.
It-tieni Qari: Qari mil-Ittra lill-Lhud. Lhud 10: 5-10.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Luqa. Lq 1: 39-45.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Birth of Jesus Christ

Matul il-ġranet imsejħa ta’ l-Avvent li tfisser mixja ferrieħa ta’ stennija, il-Liturġija tal-Kelma fil-quddies għażlet siltiet konnessi mal-miġja ta’ l-Iben il-waħdieni ta’ Alla, bis-setgħa ta’ l-Ispirtu s-Santu u mwieled minn Marija Verġni fil-milja taz-żmenijiet. Il-Knisja diġa fl-ewwel Ħadd xtaqet tippreparana sewwa għat-tieni miġja tiegħu għal ġudizzju Universali, lilna li ġejna lkoll mifdija bil-passjoni ħarxa ta’ l-Iben il-waħdieni ta’ Alla. Il-Knisja dejjem fidila għall-kmand ta’ Ġesu’, mogħti lill-Appostli qabel deher tiela’ s-sema, bl-ordni li ma jitbegħdux minn Ġerusalemm qabel il-milja tal-qawwa ta’ l-Ispirtu s-Santu li kien ser jissawwab fihom. F'waħda mil-pastorali ta’ l-isqfijiet maltin tagħmel enfasi fuq l-evanġelizajjoni qadima u taħt ċertu aspetti ġdida li sservi biex issaħħaħ fi-tagħlim veru u ġenwin, tgħallem issabbar u tferraħ is-semmiegħa kollha fit-tagħlim li nstema’ ħiereġ mill-fomm ta’ Ġesu’ ta’ Nażaret.

Il-profeta Mikea

Il-Profeta Mikea

Fl-ewwel lezzjoni ta’ dan ir-raba Ħadd, il-Knisja twasslilna l-messaġġ ta’ Mikea, ir-raħħal li ġej minn Moraset, post in-naħa ta’ nofs inhar ta’ Ġerusalemm u li safa meqrud għal erba darbiet mis-suldati ta’ l-Assirja. Isem Mikea jfisser min hu bħal Alla. Jum wieħed dan Mikea, mifni mid-dwejjaq, tela’ Ġerusalemm (qrib is-sena 700BC) u tenna bla tlaqliq li Alla hu wisq imweġġa’ minn tant korruzzjoni tal-poplu. Il-ħelsien ser iseħħ minn persunaġġ ġej minn nisel David. Il-kelliemi minn Moreseth jixhet ħarstu fuq ix-xbejba omm li ġġib fid-dinja li Ġesu’ rabbietu u ratu jikber fil-għerf, fis-snin u fil-grazzja quddiem Alla u l-bnedmin.

Is-salm responsorjali, jistedinna biex flimkien mas-salmista nitolbu ‘l Alla idawwar ħarstu lejna biex niksbu s-salvazzjoni.

It-tieni silta, miktuba minn saċerdoti lhud li għaddew mill-esperjenza ta’ l-eżilju, minħabba li aċċettaw lil Kristu insibu tlett affermazzjonijiet importanti li Kristu, l-Iben il-waħdieni ta’ Alla, hu dak li kien il-bieraħ, illum u għal dejjem. Hu ma jonqosx li jagħmel affermazzjoni mportanti u ta’ valur kbir li l-miġja fid-dinja ta’ l-Iben ta’ Alla kienet biex iwettaq ir-rieda ta’ missieru tas-sema.

The Blessed virgin visits Elizabeth

Is-silta meħuda mill-evanġelista Luqa, donnu jpinġi ritratt tax-xbejba ta madwar 16 il-sena, mimlija bl-Ispirtu s-Santu sejra b’għaġġla u b’impenn qalb l-għoljiet lejn Ain Karem, għand kuġinitha Elizabbetta li kienet fis-sitt xahar tat-tqala ta’ binha Ġwanni l-Battista. Kuġinitha ferħitilha bil-kliem : Imbierka inti li emmint, għax fik twettqu l-kliem li l-ħabbar Gabriel tennielek fit-tislima speċjali tiegħu. Hi stagħġbet li omm il-Mulej ser tgħaddi tlett xhur magħha sserviha u taqdiha.

Din l-attitudni tal-Verġni mbierka tnissel fina xewqa sinċiera biex aħna wkoll f’dawn il-ġranet ta’ tħejjija nkunu ta’ servizz għall-proxxmu fil-bżonn, dawk li huma weħidhom jew abbanbunati minn uliedhom, il-morda, dawk li ma humiex igawdu l-liberta’ minħabba xi ħtija tagħhom, dawk li birdu fil-prattika tar-Reliġjon, jew mogħmija mill-ġid ta’ din id-dinja, ittraskuraw ‘l Alla u għamlu l-pjaċiri, it-tiżjin u t-tbaħrid u ħajja bierda ‘l bogħod minn Alla, l-ideal u l-gosti u l-ambizzjonijiet tagħhom. Il-messaġġ tal-Battista għadu urġenti għalina lkoll viz il-konverżjoni għal ħajja aħjar, ukoll meta dan l-istil ta’ ħajja jitlob minna spirtu ta’ sagrifiċċju.

X’hemm aktar prezzjus mill-paċi tal-qalb?

Mil-Kitba tal-mejjed Kan Dun Anton Mallia Borg
vinbonnici@gmail.com

30 ta' Dicenbru 2018.
Il-Familja Mqaddsa ta' Ġesu', Marija u Ġużeppi. Sena Ċ
.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ewwel Ktieb tal-Profeta Samuel. 1 Sam 1: 20-22. 24-28.
Salm Responsorjali: Salm 84: 2-10.
It-tieni Qari: Qari mil-Ewwel Ittra ta' Ġwanni. 1 Ġan 3: 1-2. 21-24
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Luqa. Lq 2: 41-52.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Charles Debono
debono.charles@gmail.com

6 ta' Jannar 2019.
L-Epifanija. Sena Ċ
Epifanija al-Mulej - Is-Sejħa tal-Mulej lill-Ġnus.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija. Is 40: 1-5. 9-11
Salm Responsorjali: Salm 104: .
It-tieni Qari: Qari mil-Ittra ta' San Pawl Appostlu lill-Efesin. Ef 3: 2-3a. 5-6.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mattew. Matt 2: 1-12.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

L-Epifanija tal-Mulej.- Is-Sejha tal-Mulej lill-Gnus. L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija. Is 60, 1-6. Salm Responsorjali: Salm 71(72), 1-2.7-8.10-11.12-13.. It-tieni Qari: Qari mill-Ittra ta' San Pawl Appostlu lill-Efisin. Ef 3, 2-3a.5-6. Vangelu: Qari mill-Evangelju skond San Luqa. Lq 2, 1-12. Fil-portiku ta’ dhul id-dar ta’ Lansing go Michigan USA, bozza tad-dawl elettriku kienet ilha tixghel sa mis-sena 1937. Din hi d-dar tal-familja tas-sinjura Frances Basel. Din il-bozza ssuktat tixghel sas-sena 1972, meta l-manager ta’ l-ilma u d-dawl bi staghgib stqarr li dik il-bozza bilfors li kienet wahda mill-bozoz qodma, billi fi zmienna ma ghadhomx jinhadmu b’dak il-mod u b’dak il-wattage. Illum il-filaments huma ehxen u ta’ qawwa akbar u dawk ta’ qabel kienu jaghtu anqas dawl u jdumu aktar. Hu sostna li bozza ta’ zmienna l-aktar li sservi tkun ghal perijodu ta’ 1,350 siegha.

Charles Debono
debono.charles@gmail.com

13 ta' Jannar 2019.
Il-Magħmudija tal_Mulej. Sena Ċ
.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija. Is 40: 1-5. 9-11.
Salm Responsorjali: Salm 104:.
It-tieni Qari: Qari mil-Ittra ta' San Pawl Appostlu lill-Titu. Titu 2: 11-14: 3: 4-7.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Luqa. Lq 3: 15-16. 21-22.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Charles Debono
debono.charles@gmail.com

Painting - San George Preca

San Ġorġ Preca


Talba lil San Ġorġ Preca

O Alla inti sejjaħ, lis-saċerdot tiegħek għall-ministeru ta'
l-Evanġelizzazzjoni, agħtina nitolbuk li mħeġġin bil-interċessjoni tiegħu, aħna wkoll naħdmu bla heda
għas-saħħa tad-dinja u nħabirku biex jitkattar l-għadd ta' dawk li jemmnu. Bi Kristu Sidna. Amen


Saint Matthew

San Mattew


Saint Mark

San Mark


Saint Luke

San Luqa


Saint John

San Ġwann