nativity scene

Xi Links Importanti


Abraham


Mose'


Isaija


Eżekiel


Ġeremija


San Pawl


Riflessjoni fuq
il-Qari tal-Quddies tal-Ħadd.


21 ta' April 2024.
Ir-4 Ħadd ta' l-Għid. Sena B.
Kristu Rxoxt
F'Rabta Personali Magħna Magħna.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb ta' l-Atti tal-Appostli. Atti 9: 26-31.
Salm Responsorjali: Salm 117(118): 1. 8-9. 21-23. 26. 28ċd. 29.
It-tieni Qari: Qari mill-Ewwel Ittra ta'San Ġwann Appostlu. 1 Ġw 3: 1-2.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Ġ:wann. Ġw 10: 11-18.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

The good shepherd

Ir-4 Ħadd ta' l-Għid hu magħruf bħala "Ħadd ir-Ragħaj it-Tajjeb". Kull sena, f'dan il-Ħadd tinqara silta differenti minn kapitlu 10 mill-vanġelu skont San Ġwann. F'kuntrast ma' l-vanġeli sinottiċi (Mk.-Mt.-Lq.), dan l-evanġelista ma ħallilniex parabboli. Minflok huwa jsejħilhom 'tixbiehat'. Minn dawn insibu tnejn:

  • a) it-tixbiha tar-'ragħaj it-tajjeb' li minnha se naqraw llum (Ġw.10:1-18);
  • b) it-tieni dik li tinqara l-Ħadd li ġej (Ġw.15:1-17).

F'dan il-vanġelu, għal diversi drabi, nisimgħu minn fomm Ġesu' nnifsu l-espressjoni, 'JIENA HU'. Din il-frażi lil-Lhud kienet tfakkarhom fir-rivelazzjoni ta' l-Isem ta' Alla lil Mose. (Ezodu 3:14). U hekk fehemuh lil Ġesu' fl-espressjoni, "Jiena Hu, ir-Ragħaj it-Tajjeb". Tant li, qabdu l-ġebel biex iħaġġruh u qalulu, "Mhux għal xi għemil tajjeb irridu nħaġġruk, iżda minħabba d-dagħwa li dgħajt, u għax int, li m'intix ħlief bniedem, qiegħed tagħmel lilek innifsek Alla"(Gw.10:33).

It-Testment il-Qadim huwa miżgħud b'riferenzi li jitkellmu min 'Alla' bħala r-ragħaj tal-poplu tiegħu. (Mik.5:3; Ġer.3:15; Eżek.34:23-24; Żak.13:7-9). Mela, meta Ġesu' qal, "Jiena, ir-ragħaj it-tajjeb" (V11a), u fl-istess ħin iddikkjara li, "Jien u l-Missier aħna ħaġa waħda." (Ġw.10:30) Il-konklużżjoni toħroġ waħedha, tant li, "reġgħu qabdu l-ġebel biex iħaġġruh" (Ġw.10:31). Din is-silta ddaħħalna fil-ġrajja tal-Passjoni, mewt u qawmien tal-Mulej, b’dikjarazzjoni solenni li lest jagħti ħajtu għan-nagħaġ tiegħu, ".....għax jien nagħti ħajti, biex nerġa' neħodha. Ħadd ma jeħodhieli, iżda jien nagħtiha minn rajja. Għandi setgħa li nagħtiha, u għandi s-setgħa li nerġa' neħodha" (V17).

SALVAZZJONI..BL-ISEM TA' ĠESU'..' Fl-1 qari inkomplu naqraw mill-Atti ta’ l-Appostli (4:8-12). Luqa jippreżentalna sintesi mill-ewwel predikazzjoni tal-komunita primittiva nisranija. Il-fejqan tal-magħtub taħt il-portiku ta' Salamun qajjem ferment sħiħ. Bosta minn dawk li kienu preżenti, emmnu l-kelma mxandra mill-appostli u b'hekk, għadd ġmielu ngħaqdu mal-ġemgħa kristjana. Dan qajjem għira sfrenata fost il-kbarat tal-Lhud li kellhom jindaħlu, billi ordnaw l-arrest ta’ Ġwanni u Pietru. Is-silta li se nisimgħu, twieġeb għal mistoqsija mressqa quddiem l-appostli. "Intom b'liema qawwa jew f'isem min għamiltuh dan?" (V7)

peter ans john heal the lame man

Bħala l-kap u l-mexxej ta' l-appostli jwieġeb Pietru. Bid-differenza, li issa 'Pietru mibdul'. L-awtur jindika li din il-bidla seħħet f'Pietru għax, "mimli bl-Ispirtu s-Santu" (V8a). Luqa juża' din l-espressjoni, biex biha jfisser l-ispirtu profetiku u kariżmatiku li rċevew l-ġemgħ'a tad-dixxipli wara l-qawmien ta' Kristu. Bla biża u bla tlaqliq Pietru jistqarr u jafferma li r-riżultat tal-fejqan seħħ permezz ta' l-istess Ġesu'. "....dan ġara bis-saħħa ta' l-isem ta' Ġesu' Kristu ta' Nazaret, li intom sallabtuh u Alla qajjmu mill-imwiet". (10b)

Pietru b’determinazzjoni, jakkuża lil membri tas-sinedriju u jurihom bl-iżball li wettqu meta jikkwota 'salm 118(117):22', u jattribwih għal Kristu. Din hi .... il-ġebla li intom, il-bennejja, warrabtu u li saret il-ġebla tax-xewka (V11). Hawn Pietru jinkonkludi bit-teżi u d-dikjarazzjoni ewlenija,li hi l-qofol tas-silta kollha. "F'ħadd ħliefu ma hemm salvazzjoni, għax imkien taħt is-sema ma hemm isem ieħor mogħti lill-bnedmin li bih aħna għandna nkunu salvi." (V12)

LIL ALLA ....GĦAD NARAWH KIF INHU.....Għat-2 qari nisimgħu silta meħuda mill-1 Ittra ta' San Ġwann (3:1-2). L-awtur jurina l-imħabba u t-tjubija ta' Alla fl-għotja ta' Kristu. "Araw b'liema għożża ħabbna l-Missier; nistgħu nissejjħu wlied Alla, u hekk aħna tassew" (V1). Jkompli jgħidilna li dan ġa seħħ permezz, ta' twelid mill-ilma u l-ispirtu, riferiment għas-sagrament tal-magħmudija. Madanakollu għadna qegħ'din nistennew id-dehra u l-esperjenza sħiħa ta' Alla.

Din hija realta ta' l-għaġeb, li biex wieħed jasal jifimha, irid l-ewwel, jagħraf lil Alla. Hija realta, li tnissel fina t-tama ta' dak li għad inkunu, u t-twettiq sħiħ tas-salvazzjoni tagħna. "......x'se nkunu 'l quddiem m'huwiex irrivelat lilna. Madankollu nafu li meta jidher hu, aħna nkunu bħalu, għax narawh kif inhu" (V2).

Jesus thegood shepher

NAGĦTI ĦAJTI…GĦALL-MERĦLA TIEGĦI.....Dan id-diskors kien ambjentat fil-festa lhudija tat-tined (Sukkoth). Matulha Lhud kienu jfakkru kif Alla, 'Ir-Ragħaj ta' Israel', meta kien mexxa l-poplu fid-deżert fi triqtu lejn l-Art Mwiegħda. Matulha Hu pprovdielhom dak kollu li kienu jinħ'tieġu. Fi żmien Ġesu', ix-xbieha tar-ragħaj kienet waħda familjari fil-kultura lhudija. Barra min hekk, il-mexxejja kemm politiċi kif ukoll religjużi kienet drawwa kulturali li jissejħu rgħajja. Huwa veru, li r-ragħaj bħala mexxej, kien enfasizzat fit-Testment il-Qadim, imma l-kittieb tar-4 vanġelu, aktar jiffoka fuq ir-relazzjoni intima u rabta qawwija bejn ir-ragħaj u n-nagħaġ tiegħu.

"Ir-ragħaj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-nagħaġ tiegħu" (V11). Hawnhekk Ġesu' jagħmel kuntrast bejn ir-'ragħaj it-Tajjeb' u 'r-ragħaj mikri'. Dan ta' l-aħħar ma tantx jinkwieta għal-merħla meta tiltaqa ma xi saram. L-importanti li, jaħseb għal-rasu. Imma, mhux hekk ir-ragħaj it-tajjeb. Hawn f'sens spiritwali, huwa dejjem lest, li jagħti ħajtu għal kull wieħed u waħda minna, biex ħadd ma jintilef.

"Jiena nagħraf in-nagħaġ tiegħi, u n-nagħaġ tiegħi jagħrfu lili" (V14). F'din l-istqarrija tidher l-intimita li teżisti bejn ir-ragħaj u l-merħla. Kull nagħġa jsejħilha b'isimha, u hi titlaq għal warajh. Ġesu' m'huwiex biss, il-mexxej tal-merħla, iżda hu wkoll is-sieħeb, il-ħabib u d-difensur tagħha. Jekk in-nagħġa, tagħraf il-leħen tar-ragħaj, aħna b’intimita wisq aktar qawwija nagħarfu l-Persuna nfisha ta' l-Imgħallem.

Ir-Ragħaj it-Tajjeb 'TA' ħajtu għalina, min jeddu, għax ried Hu, u billi kien Alla, reġa' ħa l-ħajja. Riżultat ta' din il-ħajja, lilna għamilna wlied Alla. Imsaħħin min dan il-ħsieb, qatt ma għandna nieqfu naħdmu u nirsistu, sakemm fid-dinja jkun hawn ....merħla waħda .... f'maqjel wieħed.....taħt ragħaj wieħed...li ...Jmexxina...u... Jħarisna.

KKK

Mill-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika
KKK. 754 Il-Knisja fil-fatt hi dak il-maqjel li tiegħu Kristu waħdu hu l-bieb li wieħed jista' jidħol minnu. (Gw 10,1-10). Hi ukoll il-merħla li Alla nnifsu ħabbar minn qabel li kien se jkun ir-ragħaj tagħha (ara Is 40,11; Ezek 34,11-31), u li n-ngħaġ tagħha, minkejja li għandhom ragħajja bnedmin li jimxu quddiemhom, dejjem titmexxa u titmantna minn Kristu nnifsu, ir-Ragħaj it-tajjeb u r-Ragħaj il-kbir (ara Gw 10,11; 1 Piet 5,4) li jagħti ħajtu għan-ngħaġ tiegħu (Ġw 10,11-15).

Leli Muscat.
lelimuscat@gmail.com

28 ta' April 2024.
Il-5 Ħadd ta; l-Għid. Sena B.
Kristu Rxoxt
Jagħtina Sehem mill-Ħajja Tiegħu.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb ta' l-Atti tal-Appostli. Atti 9: 26-31.
Salm Responsorjali: Salm 21(22): 26b-27. 28. 30. 31-32.
It-tieni Qari: Qari mill-Ewwel Ittra ta'San Ġwann Appostlu. 1 Ġw 3: 18-24.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann Ġw 15: 1-8.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Daħla:
Il-fergħa tibqa' ħajja dment li din tibqa' ħaġa waħda mas-siġra. Aqta' l-fergħa u din tmut. U hekk aħna. Ġesu' hu s-sors tal-ħajja tagħna u jekk aħna ninqatgħu minnhu ninqatgħu mis-sors tal-ħajja tagħna u mmutu. Ġesu' permezz tal-qawmien tiegħu wera li Hu s-sid tal-ħajja u aħna nibqgħu nippartjenu għal din il-ħajja dment li aħna nfittxu li dejjem u f'kollox nagħmlu dak li jitlob minnha Hu u dan għax Ġesu' huwa t-triq, il-verita, id-dawl, il-ħajja.

tieg ta kana

Marija fit-tieġ' ta' Kana kienet ċara daqs il-kristall " għamlu dak li jgħidilkom Hu" u ma ddispjaċihomx għax il-festa tat-tieġ, għax Kristu preżenti, kompliet għaddejja bla ntoppi ta' xejn.

Qari:
Fl-ewwel qari tagħna meħud mill-Atti ta' l-Appostli għandna lil Pawlu f'sitwazzjoni antipatika ħafna. Pawlu jmur Ġerusalemm fejn jipprova jingħaqad mal-Knisja imma l-Insara beżgħu minnhu u ma laqgħuhx. Bir-raġun, għax Pawlu kien il-prenċimeż ta' dawk li jippersegwitaw l-insara u kien biss wara li daħal għalih Barnaba li ġie aċċettat fi ħdan il-knisja. Dan Pawlu m'għadux dak Pawlu li kien jiġri wara l-insara u jippersegwithom imma dan Pawlu huwa Pawlu li ltaqa' ma Kristu fit-triq lejn Damasku. Dan Pawlu huwa Pawlu mibdul li jxandar l-evanġelju bla biża' u għalhekk issa jkun hu li jiġi ppersegwitat. Id-dixxiplu mhux aħjar mill-imgħallem. Dan Pawlu huwa dak li għax issa parti waħda mas siġra qiegħed jagħmel il-frott.

Fis-salm għandna lis-salmista li qed jiġi mżeblaħ mill-għedewwa tiegħu imma fl-istess ħin qalbu qawwija li Alla se jisma' talbu. Mhux biss imma jinsisti li l-ġnus kollha għad ifaħħru lil Alla meta jaraw kif il-Mulej jaqbeż għal dawk kollha li jfittxuh. Is-salmista jesprimi l-fiduċja, i-tama u r-rikonoxximent tiegħu lejn Alla meta jmur igħid "Imma għalih tgħix ir-ruh tiegħi".

Fit-tieni qari Ġwanni jmur igħidilna li n-nisrani ma jgħix il-fidi tiegħu bit-tpaċpiċ iżda bil-fatti. U huma dawn l-għemejjel tagħna li juru tassew xi nsarfu. In-nisrani awtentiku jgħix fil-paċi mal-kuxjenza tiegħu għax ma ċċanfrux iżda n-nisrani tal-paroli biss il-kuxjenza ċċanfru. Għalhekk, ikompli Ġwanni, min jemmen tassew f'Ġesu' joqgħod għal kmandament ta' Ġesu' ' ħobbu lil xulxin '. B'dan il-mod li l-fergħa tibqa' ħaġa waħda maz-zokk u tagħmel il-frott.

praying

Fil-vanġelu Ġesu' jurina kif tassew inkunu dixxipli tiegħu. Inkunu dixxipli awtentiċi ta'Ġesu' billi nwettqu l-kelma ta' Ġesu' fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Ġesu' stess igħidilna li mhux kull min igħidlu Mulej Mulej iżda kull min jagħmel ir-rieda tal-Missier li wara kollox hi r-rieda ta' Ġesu'. Dan hu l-veru dixxiplu ta' Ġesu'. Pawlu twieled mill-ġdid meta ltaqa' ma’ Kristu fit-triq lejn Damasku u qatt aktar ma ħares lura u għalekk minħabba l-kelma ta' Ġesu' sofra l-ġuħ, is-swat, ra l-għarqa u tant tbatijiet oħra. In-nisrani li jemmen ibagħti biex jibqa' magħqud ħaġa waħda mas-sigra li hi Kristu.

Ħsieb:
Aħna msejħa biex nagħmlu ħafna frott, il-frott li joħroġ minn għaqda sħia ma' Kristu – il-frott ta' l-imħabba, tal-ħniena, l-kompassjoni, l-karita, tal-ħlewwa, tas-sinċerita u l-onesta . U tant u tant frott ieħor. Li l-fergħa tkun f'għaqda waħda ma' Kristu jiġifieri li inti tgħix skond l-ispirtu u mhux skond id-dinja jew il-ġisem. Id-dinja titlob vendetta – l-ispirtu maħfra, id-dinja titlob li min hu l-aqwa jħawwel –l-ispirtu jitlob ħniena, id-dinja titlob l-egoiżmu – l-ispirtu jitlob li taqsam ma min hu bil-ġuħ, bil-għatx u ma min hu għeri, id-dinja titlob il-kburija u s-suppervja, - l-ispirtu jitlob l-umilta.

Permezz tal-magħmudija u s-sagramenti Alla jagħtina l-qawwa sabiex nagħmlu ħafna frott u hekk nagħtu xhieda tal-fidi tagħna f'Ġesu' li miet u qam. Għalhekk ħalli nersqu dejjem aktar lejn is-sagramenti.

Talba:
Missier qaddis kun miegħi dejjem u f'kollox
Sabiex dejjem u f'kollox jien nagħmel frott
Li jagħti glorja lilek.

Charles Debono.
debono.charles@gmail.com

3 ta' April 2024.
It-3 Ħadd tar-Randan. Sena B.
.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija. Is 50: 4-7.
Salm Responsorjali: Salm 21(22): 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24.
It-tieni Qari: Qari mit-Ittra ta'San Pawl Appostlu lill-Filistin. Fil 2: 6-11.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mattew. Mt 26: 14-27. 66

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Charles Debono.
debono.charles@gmail.com

Painting - San George Preca

San Ġorġ Preca


Talba lil San Ġorġ Preca

O Alla inti sejjaħ, lis-saċerdot tiegħek għall-ministeru ta'
l-Evanġelizzazzjoni, agħtina nitolbuk li mħeġġin bil-interċessjoni tiegħu, aħna wkoll naħdmu bla heda
għas-saħħa tad-dinja u nħabirku biex jitkattar l-għadd ta'dawk li jemmnu. Bi Kristu Sidna. Amen


Saint Matthew

San Mattew


Saint Mark

San Mark


Saint Luke

San Luqa


Saint John

San Ġwann