nativity scene

Xi Links Importanti


Abraham


Mose'


Isaija


Eżekiel


Ġeremija


San Pawl


Riflessjoni fuq
il-Qari tal-Quddies tal-Ħudd.


21 ta' Ottubru 2018.
It-29 Ħadd ta' matul is-Sena.
L-Awtorita' Qiegħda Biex Taqdi.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija. Is 53: 10-11.
Salm Responsorjali: Salm 32(33): 4-5. 18-19. 20. 22.
It-tieni Qari: Qari mil-Ittra lill-Lhud. Lhud 4: 14-16.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 10: 35-45.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Jesus the servant

Daħla
Ġesu', Alla kollu setgħa, ma ġiex biex ikun moqdi, iżda biex jaqdi. L-atitudni ta’ min għandu l-awtorita mgħandhiex tkun misjuqa mis-suppervja u għalekk nikkmanda jien u nagħmel jien. Le. L-awtorita trid tkun imsejsa fuq is-sens ta’ qadi u l-umilta.

Il-Qari L-ewwel qari hu meħud minn Isaija u meħud minn waħda mill-Għanjiet tal-Qaddej Sofferenti. Għal min qed jirreferi l-awtur meta jitkellem mill-Qaddej Sofferenti. Dwar dan hemm diversi teoriji. Hemm min igħid li l-Qaddej Sofferenti kien xi wieħed mill-profeti bħal ngħidu aħna Ġeremija, li bagħta ħafna minħabba l-missjoni profetika tiegħu, hemm min igħid li kien l-istess awtur li qed jikteb u hemm min igħid li kien il-poplu Lhudi li qed ibagħti fl-eżilju ġewwa Babel. Il-poplu Lhudi fl-eżilju kellu jkun dawl għal pagani li kien igħix fosthom u dan bil-ħajja eżemplara tagħhom. Il-liġi tal-poplu Lhudi kienet liġi ta’ moralita għolja msejsa fuq il-ħniena, l-ġustizzja u l-qdusija, liġi li ssejjaħ lil bniedem għal qdusija. “ Kunu qaddisin għax jien qaddis” – din kienet l-ordni ta’ Alla, u hekk għadha għalina llum.

Iżda l-insara, sa mill-bidu nett, fil-Qaddej Sofferenti dejjem lemħu lil Ġesu', li b’ubbidjenza assoluta għar-rieda tal-Missier sofra u bagħta sal-mewt tas-salib.

thorns,nails of crusifiction

Fil-qari tagħna llum, li jaqa’ taħt it-titlu “ Is-sofferenzi tal-Qaddej tal-Mulej’, dan il-Qaddej joffri ruħu għas-servizz ta’ ħutu l-bnedmin biex iġib il-paċi u l-ġustizzja. Iżda l-bnedmin flok ma laqgħuh daru għalih, sawtuh u qatluh. Iżda l-mewt tiegħu ma kinitx għalxejn, sagrifiċċju bla sens, għax il-mewt tiegħu tfisser il-ħelsien ta’ dawk li jemmnu fiħ. Dawk li jaċċettawh jaslu għal premju tal-glorja li jingħata lil istess qaddej ta’ Alla u dan għax il-Qaddej Sofferenti jerfa’ fuqu l-ħażen tagħhom biex hekk id-dnub tagħhom ma jkunx aktar quddiem Alla.

Fis-salm imbagħad is-salmista jsejjaħ lin-nies il-ġusti sabiex ifaħħru lil Alla u dan għax jixraqlu. Igħidilhom, faħħru lil Alla għax kull ma sar sar bil-qawwa tal-kelma setgħana tiegħu, faħħruh għax Alla huwa mħallef li jaf u jara kollox, għax hu jipprovdi lil dawk li jittamaw fih, għax hu jeħlisna mill-għawġ kollu, għax Alla jħares lil dawk li jibżgħu minnhu , u għalekk lil dawk li jżommu l-liġi tiegħu. U għalekk is-salmista jitlob “ Ħa tkun it-tjieba tiegħek fuqna Mulej”, u dan għax jagħraf id-dipendenza tiegħu fuq Alla, għax jagħraf il-ħtieġa ta’ Alla f’ħajtu.

Fit-tieni qari, l-awtur ta’ l-Ittra lil-Lhud igħidilna li Kristu, l-veru Qassis il-Kbir, kontinwament jinterviedi għalina quddiem il-Missier. Ġesu' jgħadirna, jaf x’igifieri tkun bniedem. Jaf kemm aħna dgħajfin. Ġesu' dejjem lest igħin lil dawk li jersqu lejħ għal għajnuna, Ġesu' jgħadirna. Għalekk ħadd mgħandu jaqta’ qalbu mill-ħniena ta’ Ġesu' u jitlef it-tama.

Fil-vanġelu Ġesu' jurina biċ-ċar x’għanda tkun it-triq tad-dixxiplu – il-qadi. Qalilna hu stess li hu ma ġiex biex ikun moqdi iżda biex jaqdi, wara kollox id-dixxiplu mhux aħjar mill-imgħallem. L-appostli lil Ġesu' kienu għadhom ma fehmuhx. Fl-ideja tagħhom Ġesu' kellu jirristawra l-poplu Lhudi għaż-żmien glorjuż ta’ David u Salamun u għalekk riedu li meta jasal il-waqt huma jieħdu l-aqwa pozizzjonijiet. Riedu jikkmandaw. Dan hu l-bniedem li jgħix ħajtu skond id-dinja. Iżda n-nisrani hu msejjaħ biex igħix ħajtu skond l-Ispirtu, skond ir-rieda ta’ Alla. Ir-rieda ta’ Ġesu' hi li aħna nservu u naqdu lil xulxin bl-umilta u bl-imħabba.

St Francis of Assisi

Il-Ħsieb
“Min irid ikun l-ewwel fostkom, għandu joqgħod ilsir ta’ kulħadd”.
F’kelma waħda min irid jikkmanda, min irid ikun il-kbir irid ikun il-qaddej ta’ kulħadd. Għalekk Mother Theresa kienet kbira. Għalekk San Franġisk kien kbir.

X’kuntrast bejn kif tirraġuna d-dinja u kif jirraġuna Ġesu'! Alla jrid li aħna nkunu ta’ sevizz għall-oħrajn. Il-veru mħabba hi dik li int tagħti l-kollox tiegħek għall-ġid ta’ l-oħrajn. Mhux faċli ħbieb. Imma hekk tagħmel l-omm għall-ulieda u hekk jagħmel il-Missier għal familja tiegħu.

Mother Theresa with Child

Il-mexxejja jridu jkunu, inkella kaos, għax kulhadd jagħmel li jfettillu. Iżda dawn iridu jifhmu li l-awtorita tagħhom iridu jeżerċitawa skond ir-rieda t’Alla. Ta’ taħthom imbagħad iridu jirrispettaw din l-awtorita. Fil-verita min imexxi bil-ġustizzja u s-sewwa jiġbed l-ammirazzjoni fil-waqt li min imexxi bl-arroganza jiġbed l-istmerrija.

Ħabib, l-awtorita tiegħek kif qed tuża? Qed nitkellem mill-awtorita tiegħek fil-familja u fuq ix-xogħol ħabib.

L-awtorita tiegħek qed tkun ta’ tfixkil jew ta’ għajnuna għall-oħrajn?

Ħabib, qed tikkopera ma dawk ta’ fuqek biex tirrenja l-paċi u l-ġustzzja? U hawn qed nirreferi kemm għall-awtorita ċivili kif ukoll dik ekleżjastika.

Charles Debono
debono.charles@gmail.com

28 ta' Ottubru 2018.
It-30 Ħadd ta' matul is-Sena.
Li Nara, Mgħallem.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija. Ġer 31: 7-9.
Salm Responsorjali: Salm 125(126): 1-2ab. 2ċd-3. 4-5. 6.
It-tieni Qari: Qari mil-Ittra lill-Lhud. Lhud 5. 1-6.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 10: 46-53.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Charles Spiteri
charliespiteri@gmail.com

4 ta' Novembru 2018.
Il-31 Ħadd ta' matul is-Sena.
L-Imħabba: Il-Qalba ta' l-Imġiba Nisranija.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tad-Dewteronomju. Dewt 6: 2-6.
Salm Responsorjali: Salm 17: 2-3a. 3b-4. 47. 51ab.
It-tieni Qari: Qari mil-Ittra lill-Lhud. Lhud 7: 23-28.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 12: 28b -34.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Leli Muscat
lelimuscat@gmail.com

11 ta' Novembru 2018.
It-32 Ħadd ta' matul is-Sena.
Alla Jara l-Qalb.
Armla Fqira Użat Dak Kollu li Kellha Biex Isir u Jitwettaq il-Ġid.

L-ewwel Qari: Qari mill-ewwel Ktieb tas-Slaten. 1Slat 17: 10-16
Salm Responsorjali: Salm 155(146): 7. 8-9a. 9bċ-10.
It-tieni Qari: Qari mil-Ittra lill-Lhud. Lhud 9: 24-28.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 12: 38-44.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

L-istorja ta’ llum hija dwar ċerta armla li twieldet ġo New York City fl-1774. Fl-eta ta’ 20 sena iżżewġet lil ġuvni minn New York li fl-eta’ żgħażugħa rikeb il-marda tat-tuberkulożi. Fiż-żwieġ kellhom 5 ulied. Bit-tama li jsibu arja aħjar tajba għal missierhom, siefru l-Italja. Iżda l-mewt ma ħafritx lil missierhom, li issa sfaw iltiema. Fil-qrib tagனhom kien hemm familja twajba li waqfet magħhom u għenithom li jerġgħu lura l-Amerka. Dan l-att ta’ tjieba ta’ din il-familja kienu l-okkażjoni li l-omm allura armla, tirrifletti fil-fond dan l-att ta’ tjieba tagħhom. Dan kien li wassal l-armla u uliedha li jħaddnu r-Reliġjon Nisranija fl-1805. Meta qrabat din l-armla saru jafu bid-deċiżjoni ta’ l-armla, huma ma riedux jafu aktar bihom, billi kienu ta’ reliġjon episkopali. Din l-armla omm irnexxielha tikseb l-għejxien tagħha u ta’ uliedha billi bdiet tgħallem fi skola.

Mil-Kitba tal-mejjed Kan Dun Anton Mallia Borg
vinbonnici@gmail.com

18 ta' Novembru 2018.
It-33 Ħadd ta' matul is-Sena.
Qudddiem il-Mewt u l-Ġudizzju Tagħna.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Danjel. Dan 12: 1-3.
Salm Responsorjali: Salm 15(16): 5. 8. 9-10. 11.
It-tieni Qari: Qari mil-Ittra lill-Lhud. Lhud 10: 11-14. 18.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 13: 24-32.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Charles Debono
debono.charles@gmail.com

Painting - San George Preca

San Ġorġ Preca


Talba lil San Ġorġ Preca

O Alla inti sejjaħ, lis-saċerdot tiegħek għall-ministeru ta'
l-Evanġelizzazzjoni, agħtina nitolbuk li mħeġġin bil-interċessjoni tiegħu, aħna wkoll naħdmu bla heda
għas-saħħa tad-dinja u nħabirku biex jitkattar l-għadd ta' dawk li jemmnu. Bi Kristu Sidna. Amen


Saint Matthew

San Mattew


Saint Mark

San Mark


Saint Luke

San Luqa


Saint John

San Ġwann