nativity scene

Xi Links Importanti


Abraham


Mose'


Isaija


Eżekiel


Ġeremija


San Pawl


Riflessjoni fuq
il-Qari tal-Quddies tal-Ħudd.


25 ta' Marzu 2018.
Ħadd il-Palm.
Id-Daħla solenni tal-Mulej F'Ġerusalem.

L-ewwel Qari: Qari mill-ktieb tal-Profeta Isaija. Is 50: 4-7.
Salm Responsorjali: Salm 21(22). 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24.
It-tieni Qari: Qari mill-Ittra ta' San Pawl Appostlu lill-Fillipin. Fil 2: 6-11.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 14: 1-15: 47.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

picture from boxer revolution

L-hekk imsejha Boxer Revolution tant magħrufa fiċ-Ċina ġrat madwar is-sena 1900 A.D. Dawk milquta minn din il-ġrajja kienu l-barranin u l-insara Ċiniżi. Darba minnhom ħatfu skola mmexxija minn missjunarji kattoliċi. Dawn dlonk imblukkaw bil-magħluq il-bibien ta’ din l-iskola barra wieħed biss. Quddiem dan il-bieb poġġew xbiha ta’ salib bi Kristu msallab. Kull min kien igħaddi min fuqu u jirfsu kien joħrog bla ebda xkiel. Min min-naħa l-oħra kien idur madwaru flok jirfsu kien jispiċċa maqtul.

L-ewwel seba’ studenti għaddew madwar ix-xbiha ta’ Kristu msallab u sfaw meħlusa. It-tmien waħda niżlet għarkuptejha, għaddiet madwaru u sfat maqtula. Sħabha li kienu madwar mija, għamlu bħal dik l-istudenta u sfaw ilkoll maqtula. F’dik is-sena madwar tletin elf insara ċiniżi għażlu li jmutu milli jiċħdu lil Kristu. Fi żmienna qed nisimgħu b’bosta nsara fl-artijiet tal-missjoni qegħdin jiġu maħqura u mhedda bit-tkeċċija minn pajjiżhom u jisfaw maqtula hekk brutalment bil-qtugħ tar-ras. Ilkoll smajna b’dawk il 21 Egizzjan maqtula b’mod brutali ta’ qtugħ ir-ras li l-Papa nnifsu, wara li qal kelma ta’ faraġ lill-familji tagħhom, talab lill-Mulej li jgħoddhom bħala martri. Waqt il-qtugħ tar-ras tagħhom minn 21 manigoldi mewta hekk kiefra il-vittmi kantaw “Viva Ġesu'”. Naqraw dwar il-ħidma li qed twettaq fi żmienna l-assocjazzjoni mondjali magħrufa bħala “aid to the church in need” , fejn tirrikmanda, talb, għajnuna ta’ flus u sagrifiċċi oħra għal dawk milquta.

Illum qed nagħtu bidu għall-Ġimgħa Mqaddsa u fil-waqt li ngħaddu mit-toroq bil-friegħi tal-Palm f’idejna bil-kant tal-kelma Hosanna infakkru matul din il-ġimgħa l-misteri ewlenin tal-fidi tagħna ċioe’ it-twaqqif ta’ l-Ewkaristija, Passjoni li twettqet bil-mewt tassew kiefra tal-Mulej fuq il-Kalvarju u qawmien glorjuż ta’ Ġesu’ mill-mewt fit-tielet jum, skond kelmtu jiem qabel.

picture depicting the suffering servant

L-EWWEL QARI jagħti tagħrif dwar persuna li tant issofri li ssejjaħlu l-Qaddej Sofferenti li tant igħaddi minn tbatijiet biex iwassal il-kelma tal-Mulej, tbatijiet li niesu stess jagħmlulu, minkejja t-tjubija u l-fedelta’ tiegħu, u dan kollu minkejja t-theddid ta’ sħabu. Il-Mulej bħala dixxiplu tiegħu tah għerf li jista’ jsabbar lil min tilef il-fiduċja f’Alla. Leħen il-Mulej kull filgħodu kien jiftaħlu widintu biex jisma’ leħnu u matul il-jum kien jagħtih għajnuna biex iwettaqha. Spiss Ġesu’ kien jirreferi għall-qaddej li jbati, tassew ubbidjenti lejn Missieru u jsofri umiljazzjonijiet, swat bla ħniena fil-flaġellazzjoni u sahansitra bżieq fuq wiċċu.

IS-SALM RESPONSORJALI isemmi fid-dettall uħud mit-tbatijiet li għadda minnhom fil-passjoni, l-Imgħallem Divin.

IT-TIENI SILTA mill-ittra lill-Filippin. Innu kristoloġiku, li jibda mill-glorja li fiha kien jinsab l-Iben ta’ Alla, sa l-umiljazzjonijiet li kellu jgħaddi minnhom fil-Passjoni tiegħu. Dak li f’ħajtu wettaq bosta għegġbijiet, wasal li temm ħajtu wara 3 sigħat agunija msammar fuq l-eħrex salib. Hemm 5 verbi li jiddeskrivu dik li tissejjah kenożi ċioe’ ċekken lilu nnifsu, ħa sura ta’ lsir, deher bħala bniedem miżerabbli sar ubbidjenti sal-mewt u dik tat-tislib, waqt li xejjen lilu nnifsu. Din is-silta ssemmi r-rebħa glorjuża tiegħu, mogħtija lilu mill-Missier, wara li tassew xejjen lilu nnifsu sad-difna tiegħu fil-qabar. It-titlu mogħti lilu juri regalita’ u dinjita’ mill-akbar li turi l-kobor tassew għoli tiegħu, il-glorja u s-sebħ ta’ Alla nnifsu.

KANT QABEL IL-VANĠELU : Glorja u tifhir lilek Kristu: għalina bnedmin Kristu sar ubbidjenti sal-mewt u sal-mewt tas-salib; għalhekk il-Mulej għollih u tah isem li hu fuq kull isem.

 Jesus before pilot

ISEGWI ISSA R-RAKKONT TAL-PASSJONI kif kitibulna San Mark, fejn l-Evanġelista jurina l-eqqel ta’ l-umiljazzjoni ta’ Ġesu’ li tixhed l-eqqel imħabba ta’ din il-Persuna Divina. Iċ-Ċenturjun li kien għassa mal-katavru quddiem ġrajja hekk kbira jasal li jibdel ħajtu u jistqarr il-kliem : Tassew li dan kien l-Iben ta’ Alla. Quddiem din il-ġrajja aħna wkoll nistqarru l-istess kliem taċ-Ċenturjun u b’fidi kbira nistqarru li Ġesu’ hu tassew il-Mulej.

( Nassistu għall-proċessjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa u waqt li nħarsu lejn l-istatwi li juruna t-tbatijiet ta’ Ġesu’ nirriflettu tbatijietu biex jifdina. Nassistu għall-purċissjoni tad-Duluri li ssir fil-parroċੲi nhar il-Ġimgħa ta’ Ħadd il-Palm. Ma tantx hi drawwa edifikanti li waqt il-proċessjonijiet tal-Ġimgħa l-Kbira ikun hemm adulti li jidhru jieklu u jixorbu waqt li tkun għaddejja l-isfilata tal-purċissjoni)

Riflessjoni li għamel il-mejjed Dun. Anton Mallia Borg tlett snin illu.
vinbonnici@gmail.com

01 ta' April 2018.
Ħadd il-Għid.
Il-Jum Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb ta' Atti ta' l-Appostl. Atti 10: 34a. 37-43.
Salm Responsorjali: Salm 117(118): 1-2. 16ab-17. 22-23.
It-tieni Qari: Qari mill-Ittra ta' San Pawl Appostlu lill-Kolossin. Kol 3: 1-4.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann. Ġw 20: 1-9.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

X’Jgħallimna l-Katekizmu tal-Knisja Kattolila dwar il-Qawmien ta’ Kristu .

Fit-Tielet Jum Qam mill-Imwiet

the risen Christ

638 “Nagħtukom il-Bxara t-tajba; il-wegħda li Alla kien għamel lil missirijietna, temmha għalina, li aħna wliedhom, billi qajjem lil Ġesù mill-imwiet” (Atti 13,32-33). Il-Qawmien ta’ Kristu mill-imwiet huwa l-qofol tal-fidi taħna fi Kristu; l-ewwel komunitajiet insara emmnuha u għexuha bħala verità fiċ-ċentru ta’ twemminhom, it-Tradizzjoni għaddietha tul iż-żminijiet bħala verità fundamentali, id-dokumenti tat-Testment il-Ġdid iffissawha; u ġiet imxandra bħala parti essenzjali tal-Misteru ta’ l-Għid flimkien mas-Salib:

Kristu qam mill-imwiet. Bil-mewt tiegħu rebaħ il-mewt u ta l-ħajja lill-mejtin.

Ġrajja storika u traxxendenti

639 Il-Misteru tal-Qawmien ta’ Kristu mill-imwiet hu fatt reali għax Kristu rxoxt deher u d-dehriet tiegħu ġew magħrufa storikament kif jixhed it-Testment il-Ġdid. San Pawl ġa seta’ jikteb lill-Korintin qrib is-sena 56; “Qabel xejn jien għallimtkom dak li tg&295;allimt jien, jiġifieri li Kristu miet minħabba dnubietna skond l-Iskrittura, difnuh u qam mill-imwiet fit-tielet jum skond l-Iskrittura. U deher lil Kefa, imbagħad lit-Tnax” (1 Kor 15,3-4). L-Appostlu hawn jitkellem dwar it-Tradizzjoni ħajja tal-Qawmien mill-imwiet li kien tgħallem wara l-konversjoni tiegħu qrib Damasku (ara Atti 9,3-18).

Il-Qabar Vojt

the empty tomb

640 “Il-għala qegħdin tfittxuh qalb il-mejtin dak li hu ħaj? Mhux hawn,irxoxta?” (Lq 24,5-6). Fil-kwadru tal-ġrajja ta’ l-Għid l-ewwel fatt li niltaqgħu miegħu hu l-qabar vojt. Waħdu m’huwiex prova diretta. Il-fatt li l-ġisem ta’ Kristu ma kienx fil-qabar jista’ jiġi mfisser mod ieħor (ara Ġw 20,13; Mt 28,11-15); minkejja dan, il-qabar vojt hu sinjal essenzjali għal kulħadd. Is-sejba tal-qabar vojt kien l-ewwel pass għad-dixxipli biex jagħrfu l-fatt tal-Qawmien mill-imwiet. L-ewwel kienu xi nisa (ara Lq 24,3. 22-23) imbagħad San Pietru (ara Lq 24,12). “Id-dixxiplu li kien iħobb Ġesù” (Ġw 20.2) jgħid li meta daħal fil-qabar vojt u sab “il-faxex ta’ l-għażel imqiegħda hemm” (Ġw 20,6), “ra u emmen” ( Ġw 20,8). Dan iġegħelna naħsbu li San Ġwann minn kif sab il-qabar vojt (ara Ġw 20,5-7) fehem li l-fatt li l-ġisem ta’ Ġesù ma kienx fil-qabar ma seħħx b’xi għemil ta’ bniedem, u fehem ukoll li Ġesù ma reġax lura għall-ħajja ta’ qabel fuq l-art kif kien ġara fil-każ ta’ Lazzru (ara Gw 11,44)

Id-Dehriet Ta’ L-Irxoxt

Jesus meet Mary Magdalen

641 Marija ta’ Magdala u n-nisa l-oħra li marru bil-fwejjaħ biex jidilku Ġisem Ġesù (ara Mk 16,1; Lq 24,1) midfun bl-għaġla l-Ġimgħa filgħaxija għax kien wasal jum is-Sibt (ara Ġw 19,31.42); kienu l-ewwel nies li ltaqgħu ma’ l-Irxoxt (ara Mt 28,9-10; Ġw 20,11-18). B’hekk kienu n-nisa l-ewwel ħabbara tal-Qawmien ta’ Ġesù mill-imwiet lill-Appostli stess (Lq 24,9-10). Lil dawn imbagħad deher Ġesù; l-ewwel lil San Pietru, imbagħad lit-Tnax (ara 1 Kor 15,5). San Pietru msejjaħ biex iwettaq fil-fidi lil ħutu (ara Lq 22,31-34) ra ‘l Kristu rxoxt qabel l-oħrajn u hi fuq ix-xhieda tiegħ li l-ġemgħa qalet: “Il-Mulej qam tassew, u deher lil Xmun” (Lq 24,34-36).

642 Kull ma ġara f’dawk il-jiem ta’ l-Għid impenja kull wieħed mill-Appostli – b’mod partikulari lil San Pietru – fil-bini taż-żmien il-ġdid li beda nhar l-Għid filgħodu. Bħala xhieda ta’ Kristu Rxoxt huma jibqgħu l-pedament tal-Knisja tiegħu. Il-fidi ta’ l-ewwel komunità ta’ dawk li emmnu hi mibnija fuq ix-xhieda ta’ bnedmin veri, li l-insara kienu jafuhom, u li ħafna minnhom kienu għadhom jgħixu fosthom. Dawn “ix-xhieda tal-Qawmien ta’ Kristu mill-imwiet” (Atti 1,22) huma t-tnax u San Pietru qabel kulħadd; iżda mhux huma biss. San Pawl isemmi għadd ta’ aktar minn ħames mitt aħwa li Kristu dehrilhom flimkien darba biss,imbagħad deher lil Ġakbu u lill-Appostli kollha (1Kor15,4-8).

643 Quddiem dawn ix-xhieda ma jistax ikun li l-Qawmien ta’ Kristu mill-imwiet jiġi mfisser bħala fatt ‘il fuq mill-ordni fiżiku u ma jingħarafx bħala fatt storiku. Dan jiġi mill-fatt lid-dixxipli għaddew mill-prova radikali tal-Passjoni u tal-Mewt fuq is-salib ta’ l-Imgħallem tagħhom imħabbrin lilhom minn qabel (ara Lq 22,31-32). L-iskossa li ħadu d-dixxipli kienet hekk kbira li almenu xi wħud minnhom ma emmnux minnufih il-bxara tal-Qawmien mill-imwiet. L-Evanġelji, aktar milli juruna komunità milquta minn eżaltazzjoni mistika, jippreżentawlna lid-dixxipli bħala nies qalbhom maqtugħa b’ħarsa ta’ niket (Lq 24,17) u mbżl7#380;għin (Ġw 20,19). Hu għalhekk li ma emmnux lin-nisa meta dawn reġgħu lura mill-qabar u kliemhom “stħajluh thewdin” (Lq 24,11; ara Mk 16,11-13). Meta Ġesù deher lill-ħdax nhar l-Għid filgħaxija, “ċanfarhom talli kienu nieqsa mill-fidi u hekk rashom iebsa li ma emmnux lil dawk li kienu rawh wara li qam mill-mewt” (Mk 16,14).

644 U wkoll bir-realtà ta’ Kristu Rxoxt quddiemhom, id-dixxipli baqgħu jiddubitaw (ara Lq 24,38): tant kienu jaraw li l-ħaġa ma setgħetx tkun, ħasbu li qed jaraw xi spirtu (ara Lq 24,39). “Fil-feħ tagħhom kienu għadhom ma jridux jemmnu u baqgħu mistagħġba” (Lq 24,41). San Tumas għadda mill-istess prova tad-dubju (Ġw 20,24-27) u wara l-aħħar dehra ta’ Ġesù fil-Galilija li jsemmilna Mattew, “xi wħud baqgħu jiddubitaw” (Mt 28,17). Għalhekk hi bla bażi l-ipotesi li l-ġrajja tal-qawmien mill-imwiet hi “prodott” tal-fidi (jew tal-kredulità ta’ l-Appostli), anzi, għall-kuntrarju, l-fidi tagħhom fil-qawmien ta’ Kristu mill-imwiet ġiethom mill-esperjenza diretta li kellhom tar-realtà ta’ Kristu Rxoxt, bil-ħidma tal-grazzja ta’ Alla.

L-Istat ta’ l-Umanita' ta’ Kristu Mqajjem mill-Mewt.

breaking bread at emmaus

645 Ġesù rxoxt kellu għadd ta’ rapporti diretti mad-dixxipli: messewh (Lq 24,39; Ġw 20,27) u kiel magħhom (Lq 24,30.41-43; Ġw 21,9.13-15). Stedinhom biex jaraw li ma kienx xi spirtu (Lq 24,39), anzi stedinhom l-aktar biex jaraw li l-ġisem irxoxtat li bih deher quddiemhom kien l-istess ġisem li ġie msawwat u msallab, għax kien għad kellu l-marki tal-passjoni (ara Lq 24,40; Ġw 20,20-27). Dan il-ġisem veru u reali, fl-istess waqt għandu l-kwalitajiet ġodda ta’ ġisem glorjuż: ma jinsabx fl-ispazju u fiż-żmien imma jista’ jidher kif inhu fejn u kif irid (ara Mt 28,9-16-17; Lq 24,15-36; Ġw 20,14.19.26; 21,4) għax l-umanità tiegħu ma tistax tinżamm aktar fuq l-art u hi biss taħt is-setgħa divina tal-Missier (ara Ġw 20,17). Għalhekk ukoll Ġesù Rxoxt għandu s-setgħa kollha li jidher kif irid, bħala l-ġardinar (Ġw 20,14) jew “taħt sura oħra” (Mk 16,12) li m’hijiex bħal dik li biha kienu mdorrijin id-dixxipli, u dan biex iqanqlilhom il-fidi tagħhom (ara Ġw 20,14. 16:21,4-7).

646 Bil-qawmien mill-imwiet Ġesù ma reġġax lura għas-sura tal-ħajja fuq l-art, kif kienu l-qawmien mill-imwiet li seħħu qabel l-Għid: bint Ġajru, iż-żagħżugħ ta’ Najm, Lazzru. Dawn kienu mirakli u dawk, imqajmin mill-mewt, bil-qawwa ta’ Ġesù, reġgħu lura għall-ħajja “ordinarja” fid-dinja. F’xi mument kellhom jerġgħu jmutu. Il-qawmien ta’ Kristu mill-imwiet hi ħaġa essenzjalment differenti. Fil-Ġisem irxuxtat tiegħu, Ġesù, bil-Qawmien mill-imwiet, jgħaddi minn stat ta’ mewt għal stat ta’ ħajja ‘l hemm mill-ispazju u ż-żmien. Il-Ġisem ta’ Ġesù fil-Qawmien mill-imwiet hu mimli bil-qawwa ta’ l-Ispirtu s-Santu, hu msieħeb fil-ħajja ta’ Alla fi stat ta’ glorja hekk li San Pawl jista’ jgħid għal Kristu li hu “bniedem tas-sema” (1 Kor 15,35-50).

Leli Muscat
lelimuscat@gmail.com

08 ta' April 2018.
2 Ħadd tal-Għid.
Il-Fidi fi Kristu Tirbaħ lid-Dinja.

L-ewwel Qari: Qari Ktaeb ta' l-Atti ta' l-Appostli. Atti 4: 32-35.
Salm Responsorjali: Salm 117(118): 2-4. 16ab-18. 22-24.
It-tieni Qari: Qari mill-Ewwel Ittra ta' San Ġwann. 1Ġw 5: 1-6
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann. Ġw 20: 19-31.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Il-Kelma
Żmien il-għid huwa ż-żmien li fih jinqraw siltiet mill-ktieb ta' l-Atti ta' l-Appostli. Luqa, permezz ta' dan il-ktieb jagħtina stampa aktar kompleta ta' l-istorja ta' l-ewwel knisja, l-istorja tat-twaqqif tal-knisja bis-saħħa tal-ħidma u l-kelma mxandra mill-appostli speċjalment Pietru u Pawlu.

Saint Luke

Permezz ta' l-Atta Luqa jurina kif xterdet il-Knisja u 'l għala xterdet.

Il-Knisja sa mill-bidu nett għalmet l-għaqda, l-imħabba u l-ħniena, tliet kwalitajiet sbieħ li d-dinja pagana tant kienet nieqsa minnhom. Dan wassal biex il-pagani, meta raw l-għaqda u l-imħabba fost l-insara, nġibdu lejn il-Knisja għax l-eżempju jkaxkar. L-ewwel qari li l-knisja tpoġġi quddiemna għal dan iż-żmien ta' l-Għid iġib it-titlu "Kellhom kollox flimkien". Luqa jgħidilna li l-appostli kienu jagħtu xhieda tal-qawmien tal-Mulej mhux biss bil-kelma iżda bil-għamil ukoll għax ħadd minn fost dawk li kienu jiffurmaw l-ewwel knisja ma kien jonqsu xejn, kulhadd kien jaħseb f'kulħadd. Din hi l-għaqda u l-imħabba, li taqsam ħobżok ma min mgħandux. Min kien ikollu xi daqxejn ta propjeta kien jagħmilha flus u jpoġġi dawn il-flus f'riġlejn l-appostli biex imbagħad dawn jużawhom għal ġid tal-komunita. Hekk għamel Barnaba, is-sieħeb ta' Pawlu. Din l-imħabba ġibdet l-attenzjoni tal-pagani u ta' xi Lhud u dawn wasslu biex ħaddnu l-fidi nisranija.

Il-fidi tagħna hi mibnija fuq l-imħabba għax Alla stess huwa mħabba, Ġesu' hu r-rigal ta l-imħabba ta' Alla għal bniedem imwaqqa'.

Is-salm imbagħad insibu għanja ta' tifħir lit-tjieba ta' Alla, liema tjieba ddum għal dejjem. Dan is-salm inkiteb biex jitkanta għal waqt purċissjoni li saret b'ringrazzjament mill poplu Lhudi lil Alla għal xi ġrajja mportanti li mliet lil poplu bil-ferħ u l-kuraġġ. Fil-każ tagħna mmela jkun appropju ħafna li nroddu ħajr lil Alla għall avveniment kbir tas-salvazzjoni tagħna li seħħ bil-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu' Kristu.

Fit-tieni qari San Ġwann igħidilna li l-fidi tagħna f'Ġesu' tagħmilna wlied Alla u tgħaqqadna miegħu. Din il-fidi tagħna twassalna biex nagħmlu r-rieda tiegħu, liema rieda hi l-mħabba. Alla huwa mħabba u għalekk il-fidi tagħna nuruwha permezz ta' l-imħabba, liema mħabba tant kienet evidenti fost l-ewwel insara.

jesus commands us to love

Alla jitlob minnha l-imħabba - ħobb lil Alla b'qalbek kollha u lil għajrek bħalek innifsek. Min igħix l-imħabba jirbaħ lid-dinja, id-dinja hi għatxana għall-imħabba u trid tesperjenza l-imħabba. Meta d-dinja twarrab lil Alla tiċċaħħad mill-imħabba.

Il-vanġelu jitratta l-ewwel dehra ta' Ġesu' lil appostli beżgħana maqfulin ġewwa. M'hemmx ċanfir u kliem iebes minn Ġesu' lid-dixxipli għax abbandunawh jew ċaħduh iżda għall darba darbtejn l-għoti tal-paċi. U Ġesu' jibgħathom ixandru l-bxara t-tajba u jaħfru d-dnubiet u għalekk jagħtihom il-qawwa ta' l-Ispirtu s-Santu għax bil-qawwa tiegħu li kellhom jagħmlu dan kollu. Il-maħfra hi espressjoni ta' mħabba u ħniena u għalekk mill-ġdid tispikka l-imħabba u l-ħniena t'Alla għalija u għalik midinbin.

U jitfaċċa Tumas. Biex jemmen irid imiss, bniedem ta' fidi żgħira. Tmint ijiem wara jitfaċċa Ġesu' mill-ġdid u Tumas jinsab magħhom. Ejja u miss igħidlu Ġesu'. Tumas jemmen u jesperjenza l-imħabba ta' Ġesu' għax Ġesu' jħobb lil kulhadd anke lil dawk ta' ftit jew xejn fidi. U r-rispons ta' Tumas meta jduq l-imħabba ta' Ġesu' huwa stupend " Mulej tiegħi u Alla tiegħi".

Il-Ħsieb
Saint Thomas Aħna ma tantx aħna differenti mill-appostli - nibżgħu bħalhom u bħal Tumas niddubitaw għax aħna nies ta' fidi ċkejkna. Iżda ma naqtgħux qalbna. Dan ir-rakkont għandu jimlina bil-kuraġġ. Ġesu' ma qatax qalbu mill-appostli għalkemm abbandunawh u bħal Tumas nies ta' fidi żgħira, tant li bagħthom iwasslu l-bxara t-tajba u jaħfru d-dnubiet. B'danakolluĠesu' ma bagħtomx idhom f'idhom għax wettaqhom bil-qawwa ta' l-Ispirtu s-Santu biex iwettqu din il-missjoni.

U għax l-appostli emmnu f'Ġesu', wettqu din il-missjoni, tant li l-fidi nisranija xterdet mad-dinja magħrufa ta' dawk iż-żminijiet fi żmien pjuttost qasir.

Għalekk ħalli dawn il-jiem ikuna għalina jiem ta' ferħ u kuraġġ għax Ġesu' qam. Ġesu' jimlina b'dik il-qawwa li tant neħtieġu biex inxandru l-fidi tagħna lil oħrajn bil-qawwa ta' l-imħabba, bil-maħfra, bl-opri ta' karita u ħniena u mbagħad bil-qawwa tal-kelma wkoll.

  • Ħuti, qed infittxu li nkunu qalb u ruħ waħda mal-proxxmu tagƋna?
  • HĦuti, kemm hi kbira l-fidi tagħna, jaqaw aħna Tumas ta' fidi żgħira?
  • Ejjew ma nħallux lil Ġesu' jgħidilna: emmintu għax rajtu.
  • Dan hu żmien idejali biex induru lejn Ġesu' u nagħmlu tagħna l-istqarrija ta' Tumas: " Mulej tiegħi u Alla tiegħi ".

Charles Debono
debono.charles@gmail.com

Painting - San George Preca

San Ġorġ Preca


Talba lil San Ġorġ Preca

O Alla inti sejjaħ, lis-saċerdot tiegħek għall-ministeru ta'
l-Evanġelizzazzjoni, agħtina nitolbuk li mħeġġin bil-interċessjoni tiegħu, aħna wkoll naħdmu bla heda
għas-saħħa tad-dinja u nħabirku biex jitkattar l-għadd ta' dawk li jemmnu. Bi Kristu Sidna. Amen


Saint Matthew

San Mattew


Saint Mark

San Mark


Saint Luke

San Luqa


Saint John

San Ġwann