nativity scene


Xi Links Importanti

Riflessjoni fuq
il-Qari tal-Quddies tal-Ħudd.


25 ta' Frar 2018
2 Ħadd tar-Randan.
Fejn Iwassal il-Ħarsien tal-Patt.

L-ewwel Qari: Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Ġen 22: 1-2. 9a. 10-13. 15-18.
Salm Responsorjali: Salm 115(116): 10. 15-19.
It-tieni Qari: Qari mill-Ittra ta' San Pawl Appostlu lir-Rumani. Rum 8: 31b -34.

Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 9: 2-10.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

white coat for men

Ġewwa s-sular ta’ taħt ġewwa Budapest fl-Ungarija fi żmien it-tieni gwerra dinjija nisa żgħażagħ kienu qegħdin iħitu ġgieget twal bojod. Barra l-post fejn dawn kienu jħitu kien hemm ġlied qalil bejn ir-Russi li kienu qed jinvadu l-pajjiż u l-poplu ta’ Budapest. Qassis żgħażugħ u ta’ kuraġġ issogra jqaddsilhom u jqarbinhom. Dawn in-nisa ma kienux jibżgħu mill-mewt li kienet qrib, iżda tant beżgħu li jkunu maħtufa u mżebilħa minn dawn is-suldati, nofshom fis-sakra li kienu ser jaħbtu għalihom. Tard bil-lejl, waqt li dawn kienu jgħidu r-Rużarju suldat Russu ssogra jidħol fejnhom u malli lemaħ ix-xbiha ta’ Kristu Msallab, qabad driegħ waħda minn dawk in-nisa twajba u f’widnejha tennielha l-wegħda li kien għamel lill-kappillan tiegħu li kien ser jagħmel ħiltu li jħares lin-nisa mill-abbużi tas-suldati Russi. Is-suldat widdibhom li huma kellhom jistqarru li qegħdin iħitu lbiesi għas-suldati Russi li kull suldat kellu jirċievi waħda minnhom bħala ħarsien kontra l-elementi tal-post.

L-ewwel silta, magħżula ġġibilna lil Abraham qed iwiddeb lil ibnu Iżakk li tant kien iħobb , biex imur fit-territorju ta’ Morija u hemm joffrih bħala sagrifiċċju ‘l Alla. Malli waslu fil-post Abraham bena artal, poġġa xi njam u qabad sikkina biex skond xewqet Alla joffri lil ibnu bħala sagrifiċju. Dlonk jidher anġlu u jwiddeb lil Abraham, biex ma jmiddx idu fuq Ibnu Iżakk billi hu wera li tassew missieru kien jibż minn Alla u għalhekk il-Mulej kien ser jimlih bi privileġġi kbar, fosthom il-barka lill-ġnus tad-dinja.

Abraham and Issak

Is-silta turina li Alla jistmerr sagrifiċċi ta’ bnedmin skond l-użanza tal-popli ta’ żmien Abraham ġirien tal-Lhud. Naraw li l-fidi tiegħu kienet bla limiti, meta t-talba ta’ Alla kienet timplika s-sagrifiċċju ta’ ibnu Iżaakk li donnha kienet tfisser it-tmiem ta’ dawk li kellhom jitnisslu minn ibnu. Hawn tidher il-qofol tal-fidi nisranija.

Ir-Randan, bit-togħma ta’ l-irmied li jitpoġġa fuq rasna, tagħtina tagħlima siewja dwar il-mewt u ċ-ċaħda li tnissel fina, meta nitbegħdu mid-dnub; Abraham li ma ċaħadx ix-xewqa li jasal li jissagrifika sahansitra lil ibnu. Hu lemaħ bħima li offriha ‘l Alla nnifsu bħala debħa. L-ubbidjenza tiegħu dlonk inbidlet f’barka b’risq il-ġnus kollha ta’ l-art.

Salm Responsorjali: Bqajt nemmen imqar meta ħassejt li għandi nistqarr : Jien imdejjaq ħafna; f’għajnejn il-Mulej hi tassew ta’ siwi l-mewt tal-qaddejja tiegħu.

It-tieni silta: L-aħwa, jekk Alla hu magħna min hu kontra tagħna? Hu lil l-Ibnu stess ma ħelisha ili tah għalina lkoll, kif ma jtienix kollox miegħu? Il-kap 8 ta’ l-ittra lir-Rumani tagħlaq b’innu ta’ tifħir ‘l Alla. Għalhekk Pawlu jistaqsi minn min għandna nitbeżżgħu? L-akbar għadu tagħna hu satana nnifsu li l-ewwel hu jħajjarna biex nidimbu. Imbagħad jakkużana. Wara kollox min ser jakkuża l-magħżulin ta’ Alla? L-Imħallef suprem hu Kristu nnifsu. Alla l-Missier tant iħobbna li anqas lil Ibnu stess ma ħafirha imma tah il-mewt għalina lkoll u allura kif ma jagħtiniex kollox miegħu?

Kelma ta’ tifsira kbira hi dik li Pawlu jsejħilha Ġustifikazzjoni, kelma li hi mogħnija b’tifsira kbira li tfisser maħfra. Ġesu’ tant ħabbna li wasal li ma ħafirhiex lil Ibnu iżda biex jifdina għadda minn mewt u tbatijiet l-aktar ħorox. Issa Ibnu hu gglorifikat u jinterċedi għalina billi ma jċaħħadniex minn maħfra li tnissel ħbiberija tassew sinċiera.

Vers qabel il-Vanġelu: Glorja u tifhir lilek Kristu! Minn sħaba kollha dija instema leħen il-Missier :dan hu Ibni l-għażiż lilu isimgħu.

Il-Vanġelu: Bilkemm laħqu għaddew sitt ijiem wara li Ġesu’ ittrasfigura ruħu quddiem l-Appostli Pietru, Ġakbu u Ġwanni li Ġesu’ ma bediex triqtu deċisiva lejn il-Passjoni jew il-mewta tiegħu fuq salib aħrax, wara tbatijiet mill-eħrex qabel ma ġie msallab fuq il-kalvarju. Fid-dawl tal-qawmien glorjuż tiegħu mill-qabar, it-tbatijiet ħorox tiegħu fuq l-eħrex salib, wara tant insulti u tbatija, ara l-flaġellazzjoni u l-kuruna tax-xewk, imsieħba ma’ tmaqdir u insulti tas-suldati imqabbda biex jagħtuh l-akbar insulti sa jarawh bla ħajja wara sigħat ta’ agunija l-aktar ħarxa, iwassluh għall-akbar glorja ċioe’ ir-resurrezzjoni jew qawmien mill-qabar.

Ma jidhirx li kienet esaġerazzjoni l-kumment ta l-Appostli quddiem Kristu trasfigurat jew mibdul fi glorja kbira qabel il-Passjoni li huma lkoll jibqgħu f’dik il-hena, hena li tirriżulta mill-preżenza ta' bin David, iben il-Verġni mbierka Bin il-bniedem u iben il-waħdieni ta’ Alla l-Missier, il-verbum Dei caro factum est.

Il-Libsa bajda tfakkarna f’dik li s-sultan Erodi, biex iwaqqa’ lil Ġesu’ għaż-żufjett libbes lill-ikkundannat biex iwaqqgħu għaċ-ċajt. Din tfakkarna wkoll fil-liżar li fih keffnu il-ġisem mejjet ta’ Ġesu’ lest għad-difna. Il-Knisja tuħa dik il-libsa li jilbes il-qassis fiċ-ċerimonji tal-knisja msejħa ALBA, li tfakkarna wkoll fit-trasfigurazzjoni tal-Mulej Ġesu’ fuq it-Tabor. Dan il-parament sagru li kull ċelebrant jilbes waqt il-funzjonijiet sagri u li jfakkruna f’dik il-libsa bajda li dawk in-nisa taw lis-suldati Russi, assedjati minnhom, ituna idea kemm hi antika ċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa li tghodd is-sekli u li tiġi ċelebrata kulljum u f’kull waqt madwar id-dinja bħala tifkira ta dak li għamel Ġesu’ fl-aħħar ċena.

Talba: O mejda Mqaddsa li fiha Kristu jittieħed bħala ikel, issir it-tifkira tal-passjoni tiegħu; ruħna tintela bil-grazzja u lilna jingħata r-rahan tal-ħajja ta’ dejjem. Ammen.

Mill-Kitba tal-Mejjed Kan Dun Anton Mallia Borg.
vinbonnici@gmail.com

4 ta' Marzu 2018.
3 Ħadd tar-Randan.
Kif Inħarsu il-Patt.

L-ewwel Qari: Qari mill-ktieb ta' l-Eżodu. Eż 20: 2-3. 7-8. 12-17.
Salm Responsorjali: Salm 18(19): 8. 9. 10. 11.
It-tieni Qari: Qari mill-Ewwel Ittra ta' San Pawl lill-Korintin. 1Kor 1: 22-25.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann. Ġw 2: 13-25

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Leli Muscat
lelimuscat@gmail.com

11 ta' Marzu 2018.
4 Ħadd tar-Randan
Il-Fedelta' Dejjiema ta' Alla

L-ewwel Qari: Qari mit-tieni ktieb tal-Kronaki. 2Kron 36: 14-16. 19-23.
Salm Responsorjali: Salm 136(137): 1-2. 3. 4-5. 6.
It-tieni Qari: Qari mill-Ittra ta' San Pawl Appostlu lill-Efesin. Ef 2: 4-10.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann. Ġw 3: 14-21.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Il-Kelma
L-ewwel qari, meħud mill-ktieb tal-Kronaki, jitkellem minn kif il-poplu Lhudi spiċċa fl-eżilju f'Babel. Il-għaliex il-poplu Lhudi spiċċa fil-jasar, il-għaliex inqerdet Ġerusalemm u nqered it-tempju? Forsi għax Alla kien nesa l-poplu Lhudi, jew għax Alla huwa Alla vendikattiv u għallura kien il-mod ta kif jikkastiga lil poplu talli kiser il-patt li kien daħal fiħ ma' Alla? Il-poplu Lhudi kien daħal f'patt ma Alla, dak li Jahweh ikun Alla tagħhom, 7#295;hiema patt ġie ssiġillat bl-għoti tal-liġi. Iżda l-poplu Lhudi mhux biss ġab fix-xejn il-ligġ li taħ Alla imma saħansitra bidel lil Alla veru ma' l-idoli foloż.

Iżda jekk il-poplu Lhudi kiser il-patt tiegħu ma' Alla, Alla baqa' fidil lejn dan il-patt u fidil lejn il-poplu Lhudi. Il-poplu Lhudi spiċċa fl-eżilju minħabba li warrab lil Alla u poġġa t-tama tiegħu fis-slaten korrotti tiegħu. Mill-kbir saż-żgħir il-poplu Lhudi twarrab minn Alla. Il-kbarat, in-negożjanti, l-imħalfin u l-qassisin kienu jaħqru lil fqir, lil armla u l-iltim, lil barrani u lid-dgħajfin. Il-fqar minn naħa tagħhom, quddiem din il-miżerja twarrbu minn Alla u ingħataw għall qima ta' l-allat foloż. Dan wassal biex il-poplu spiċċa fl-iskjavitu 7#289;ewwa Babel.

Iżda Alla lil poplu tiegħu ma nsiehx u mar qajjem sultan pagan, Ĉiru l-kbir, li qered lil Babilonja u ħeles lil poplu Lhudi mill-iskjavitu ta' Babel. Mhux biss, għax dan is-sultan għin lil poplu fil-bini ta' Ġerusalemm u t-tempju. Alla hu fuq kollox u kulhadd, Alla għandu f'idejh l-istorja tal-bniedem u jinqeda b'min irid Hu biex isseħħ ir-rieda tiegħu.

Fis-salm imbagħad nisimgħu karba, lamentazzjoni tal-poplu fl-eżilju. Il-poplu qed ibagħti u għallura jibki. U kif jista' wieħed jgħanni għanjiet ta' ferħ waqt it-tbatija u d-dulur. Il-poplu Lhudi kien tilef dak kollu għażiż għalih - il-belt ta' Ġerusalemm, it-tempju, l-ibliet u rஊula fejn kien igħix, l-art li kien tagħhom Alla, tilfu l-liberta. Il-poplu jinsab fil-jasar. Il-jasar huwa rriżultat tad-dnub.

Fit-tieni qari Pawlu jitkellem mill-kobor ta' l-imħabba ta' Alla għalina. Alla tant iħobbna li tana lil Ibnu l-waħdieni, mhux biex jikkundannana iżda biex isalvana. Aħna nsalvaw bi grazzja, mhux a meriti ta' dak li nagħmlu jew li ma nagħmlux, iżda a meriti ta' dak li Ġesu' għamel għalina fuq is-salib f'ubbidjenza sħiħa għar rieda tal-Missier u mħabba totali għalina. Huwa permezz ta' Ġesu' li aħna ngħaddu mill-mewt għal ħajja għax permezz ta' Ġesu' daħlet il-grazzja ( imħabba li ma tistħoqqilnhiex ) u l-grazzja twassal għal ħajja. Iżda biex niksbu din il-ħajja jeħtieġ li nikkoperaw mal grazzja t'Alla u dan billi ngħixu bil-fidi, immela billi ngħixu ħajjitna mhux skond id-dinja iżda skond l-Ispirtu.

Fl-evanġelju għandna lil Ġesu' jitkellem ma' wieħed Fariżew, Nikodemu, fejn juriħ x'tip ta Messija kellu jkun Ġesu'. Ġesu' ma kienx il-Messija kif mistenni mill-Lhud, sultan gwerrier li jġedded il-glorja ta' David u Salamun kif dejjem kienu jistennew il-Lhud. Ġesu' kellu jkun Messija sofferenti, li jifdi l-bniedem imwaqqa' bil-mewt u l-qawmien tiegħu. U għallura nerġa' ntenni - il-fidwa tinkiseb bil-fidi, il-fidi f'Ġesu', tinkiseb billi nikkoperaw mal-grazzja t'Alla, billi nitbiegħdu mid dlam u nfittxu d-dawl. Id-dawl huwa l-verita. Ġesu' jgħidilna li hu l-verita. Il-verita tfisser għemejjel tajba li jagħtu glorja lil Alla. L-għemejjel tajba jsiru fil-beraħ, bla biża. Iżda l-għemejjel hżiena jsiru fil moħbi u fid-dlam. Aħna wlied id-dawl, aħna wlied Alla permezz tal-magħmudija.

Il-Hsieb Alla jhobbna bi mhabba kbira, u kif ghid Pawlu, xejn ma jifridna mill-imhabba t'Alla. Meta tana lil Gesu Alla tana l-kollox tieghu u ghallura Alla ma hu ser icahhadna minn xejn. Xejn ma jista' jidhol bejna u bejn il-Missier u dan ghax hemm Gesu l-Qassis il-Kbir li offra darba ghal dejjem lilu nnifsu, fl-istess hin Gesu huwa l-avukat taghna quddiem Alla. Minnha jonqos! Il-pass irridu naghmluh ahna. Il-hidma salvafitika ta' Alla sehhet permezz ta' Gesu fuq il-kalvarju. X'se naghmlu, se nibqghu passivi, se nibqghu gallarija? Il-knisja tpoggi quddiemna zmien ir-Randan, din hi opportunita. Dan huwa zmien tajjeb meta ahna naghmlu ezami tal-kuxjenza, meta ahna nindmu u nduru lejn Alla b'qalb niedma u soghbiena. Qalb niedma u soghbiena Alla ma jwarrabhiex, ghax Alla mhux il-qerda tal-midneb irid izda li l-midneb idur lejh halli jghix u ma jmutx. Is-sejha ta' Gesu ghalina hi " indmu u emmnu fil-bxara t-tajba". Habib x'int tistenna biex tmur tfittex sacerdot u taghmel qrara tajba. Alla ghax ihobbok qed jistenniek. Thallix din l-opportunita tahrablek habib.

Charles Debono
debono.charles@gmail.com

Painting - San George Preca

San Ġorġ Preca


Talba lil San Ġorġ Preca

O Alla inti sejjaħ, lis-saċerdot tiegħek għall-ministeru ta'
l-Evanġelizzazzjoni, agħtina nitolbuk li mħeġġin bil-interċessjoni tiegħu, aħna wkoll naħdmu bla heda
għas-saħħa tad-dinja u nħabirku biex jitkattar l-għadd ta' dawk li jemmnu. Bi Kristu Sidna. Amen