nativity scene

Xi Links Importanti


Abraham


Mose'


Isaija


Eżekiel


Ġeremija


San Pawl


Riflessjoni fuq
il-Qari tal-Quddies tal-Ħadd.


16 ta' Ġunju 2024.
Il-11 il-Ħadd ta' matul is-Sena. Sena B.
Il-Qawwa Moħbija tas-Saltna.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel. Eż 17: 22-24.
Salm Responsorjali: Salm 91(92): 2-3. 13-14. 15-16.
It-tieni Qari: Qari mit-Tieni Ittra ta'San Pawl Appostlu lill-Korintin. 2Kor 5: 6-10.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 4: 26-34.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

It-tiġdid spiritwali huwa don ta' Alla. Imma dan ma jiġix waħdu. Għandna bżonn l-għajnuna tal-Ispirtu s-Santu u t-talb kontinwu fil-ħajja tagħna. Il-profeta Eżekjel, li hu stess kien ġardinar, jagħmilhielna ċara. Huwa Alla li jiżra' r-rimja żgħira u jxettilha fuq muntanja għolja u kbira. Huwa Alla li żergħa permezz ta' Ibnu l-għażiż Ġesu' Kristu, l-Knisja; u taħtha jistkenn kull tajr bil-ġwienaħ. Hija l-Knisja Kattolika li tagħti l-merbħa lil kull bniedem ta' kull kulur u razza.

Ġesu' Kristu wkoll jirreferi għall-ġardinar li ż-żerriegħa li jkun żera' fl-għalqa tiegħu tikber anke jekk hu jkun rieqed jew imqajjem, bil-lejl jew bin-nhar, bla ma jkun jaf. Ġesu' kien jemmen u jħeġġeġ it-tiġdid, kemm fuq livell personali kif ukoll fuq strutturi u prioritajiet tar-reliġjon li HU twieled fiha; il-Ġudaiżmu.

Fil-parabbola Ġesu' jkompli jiġbed l-attenzjoni għat-tkabbir u l-frott li l-Knisja li waqqaf HU se tgħaddi minnu; u għadha għaddejja. Altru li għandha dritt titkellem dwar id-dinjita' tal-bniedem, dwar l-abort, dwar iż-żwieġ kif ħalqu Alla, dwar l-ambjent u dwar dawk il-ħwejjeġ kollha li jkomplu jgħinu lill-bniedem ikun dak li kien maħluq li jkun; iben Alla fi ħdan soċjeta'.

Fr Peter

Nixtieq nislet silta mill-ispjega metikoluża li kien jaf jagħti f'ħajtu Fr. Peter Serracino –Inglott. dwar din il-parabbola. Bil-parabboli Ġesu' ried jgħallimna li l-Knisja hija ħaġa ħajja, li tikber. Minn żerriegħa għal siġra. U l-parabbola tistedinna nirriflettu dwar din il-bidla. X'isarraf sewwasew li żerriegħa tinbidel f'siġra? Din il-bidla taż-żerriegħa f'siġra hija x-xbieha li Kristu innifsu għażel biex ifisser ir-rabta bejnu u bejna, għaliex Hu ż-żerriegħa tal-Knisja; u aħna s-siġra li nibtet u kibret minnha. Bħa&-żerriegħa huwa ndifen u m'għadux jidher fostna, m'għadux hawn bħala bniedem, li jokkupa ċertu spażju f'din id-dinja. Irxoxta, u baqa' biss preżenti bħala l-qawwa li b'saħħitha u riħitha qegħda u għadha tikber f'siġra. U għalhekk aħna kontinwament nitolbu lill-Ispirtu, dak l-istess Spirtu li ħeġġeġ u "irxoxta" lill-appostli biex permezz tagħhom, bħal żerriegħa tal-mustarda li hi l-iċken fost iż-żrieragħ kollha, joħorġu iktar friegħi u l-bnedmin jistkennu fit-tagħlim tagħha.

Il-Kenn ibegħdek mill-għawġ; jipproteġik; jiddireġik; iġegħlek tirrifletti kif wasalt biex tistkenn; x'inhi l-kawża li int m'għadekx li kont jew għaliex bdilt it-triq. Imma wara li bniedem iqum u jgħix bil-fidi u mhux b'dak li jara, tinħass fih il-frott tal-bidla; frott tax-xewqa li jaqsam dak li għadda minnu fl-esperjenza ġdida magħqud ma' Kristu mal-oħrajn.

San Pawl, f'nofs taħwid u tensjoni li hu ħass f'Korintu, jassigurana fl-esperjenza qawwija u sħiħa li hu kellu fi Kristu, il-ħabib invisibbli u dejjem preżenti tiegħu. Huwa jibqa' seren, anke jekk seta' jiltaqa' mal-mewt għax se jmur joqgħod għand il-Mulej! >b>"Aħna nfittxu li nogħġbu lilu, sew jekk nibqgħu hawn, sew jekk noħorġu minn dan il-ġisem".

Imma aħna nibqgħu insaqsu l-mistoqsijiet: Kif xi ħadd jista' jagħraf fil-milja tagħhom it-triqat tal-Mulej? Jekk l-iżvilupp naturali huwa daqshekk misterjuż, kemm iktar huwa misterjuż it-tkabbir tas-Saltna ta' Alla?

Ġesu' illum irid jgħidilna li s-Saltna ta' Alla jista' jkun li tkun qegħda tikber fostna fi triqat li aħna stess ma nifhmux fil-milja tagħha. Imma jtina messaġġ ta' tama ċerta lilna lkoll li forsi naqtgħu qalbna quddiem sitwazzjonijiet diffiċli u li li donnu nistaqsu fejn hi l-qawwa tagħha s-Saltna ta' Alla fostna.

Fr Peter

Ikompli jispjeġalna Fr. Peter "Ebda nisrani, ebda grupp ta' nsara, ebda awtorita' nisranija ma tista' tippretendi li tirrapreżenta l-Knisja kollha esklussivament. Imma kull nisrani, kull grupp ta' nsara u kull awtorita' nisranija mhijiex għajr sinjal ta’ dak li jonqosha, mhux ta' nuqqas li għandu jitneħħa, imma tan-nuqqas li ġarrbet l-umanita' bil-mewt ta' Ġesu', mewt li biha Ġesu' "għamel il-wisa" biex titnissel il-Knisja mimlija bl-Ispirtu s-Santu, bil-kotra tal-istituzzjonijiet tagħha, tal-ħajja flimkien tal-insara. Is-sigra hija x-xhieda li ż-żerriegħa ċedietilha postha, ħallietha tikber f'lokha, u l-"ħafna" li nibet mill-"wieħed".

Irridu nitgħallmu inkunu kuntenti bl-affarijiet żgħar li bihom nistgħu naslu biex naraw frott kbir! Irridu napprezzaw affarijiet u azzjonijiet żħar. Mhux neċessarjament aħna msejhin biex inkunu eroj jew martri kuljum, imma aħna msejhin biex nxerrdu d-dinjita' ta' bnedmin f'kull rokna li ngħixu fiha. Nistgħu nitbissmu lil xi ħadd li kellna xi ngħidu miegħu; nistgħu nkunu sinjal ta' kuraġġ lil xi ħadd li jinsab jgħix bla tama; nistgħu nkunu xi raġġ ta' dawl għal xi ħadd b'qalbu maqsuma.

Imbagħad verament inkunu il-bniedem ġust bħal palma jħaddar, bħal ċedru tal-Lebanon jikber, imħawlin f'dar il-Mulej, iħaddru fil-btieħi ta' Alla tagħ=ħna.

Tajjeb li nfaħħru 'l Mulej u nsibu kenn fih.

Charles Spiteri.
charliespiteri@gmail.com

23 ta' Ġunju 2024.
1t-12 il-Ħadd ta' matul is-Sena. Sena B.
Kristu Jaħkem fuq il-Ħolqien.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb ta' Ġob. Ġob 38: 1. 8-11.
Salm Responsorjali: Salm 106(107): 23-24. 25-26. 28-29. 30-31.
It-tieni Qari: Qari mit-Tieni Ittra ta'San Pawl Appostlu lill-Korintin. 2Kor 5: 14-17.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 4: 35-41.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

F'dan it-12 -il Ħadd taż-żmien ta' matul is-sena inkomplu naqraw mill-Vanġelu skont San Mark. ll-Ħadd l-ieħor kellna lil Ġesu' jgħallem bil-parabboli tas-saltna. Wara tagħlim permezz tal-parabboli (Mk.4:1-34), l-evanġelista jgħaddi biex ixandrilna tlett mirakli (Mk.4:35-5:43), biex jurina li, Ġesu' huwa setgħani, kemm fil-kelma kif ukoll fl-għemil. Irridu nżommu f'moħħna li l-għan ewlieni ta' San Mark kien li, jgħallem u juri 'Min Hu Ġesu'. Twemmin popolari f'dak iż-żmien kien li, l-qawwiet tal-ħażen kellhom ħakma a) fuq l-ibħra, b) fuq il- mard, u ċ) fuq il-mewt.

St Mark

L-awtur juża dawn it-tlett rakkonti ta' mirakli biex jurina lil Ġesu' superjuri fuq il-'qawwiet tal-ħażen'. Fl-ewwel miraklu, li l-Liturġija tippreżentalna fil-qari tallum, huwa meta Ġesu', jsikket 'tempesta qalila' .B'dan il-miraklu l-awtur qed juri li Ġesu' Hu 'Sid in-Natura' (Mk.4:35-41). Fit-Tieni miraklu juri lil Ġesu', jfejjaq 'raġel imxajtan' f'Gerasa. Mela juri lil Ġesu' bħala 'rebbieħ fuq ix-xitan' (Mk.5:1-20).U fit-Tielet miraklu Ġesu' 'Jqajjem mil-Mewt' lill-Bint Ġajru, mela Ġesu', 'rebbieh fuq il-Mewt', (Mk.5:21-14; 35-43). Bir-raġun li d-dixxipli twerwru u bdew jistaqsu lil xulxin: U qabadhom biża' kbir, u bdew jgħidu lil xulxin: "Dan min hu, mela, biex saħansitra r-riħ u l-baħar jisimgħu minnu?" (v.41).

ALLA BISS GĦANDU S-SETGĦA....FUQ L-IMWIEĠ U L-IRWIEFEN.... Fl-1 Qari tinqara silta minn Ktieb Ġob (38:1;8-11). L-awtur jittratta l-problema tat-tbatija u l-mard li min dejjem kienu fost l-aktar li jtaqlu u jħawdu moħħ u qalb il-bniedem. Kienu jirraġunaw, x'jiswa li l-bniedem ibati matul ħajtu, jekk wara ħajja ta' ftit snin, kollox jispiċċa fix-xejn. Tajjeb ninnotaw li, sakemm inkiteb dan il-ktieb, ma' kienx irrivelat lill-bniedem, bix-xorti ta' tgawdija eterna. Dan il-ktieb insibuh l-ewwel wieħed, fil-lista tal-kotba ta' l-għerf. L-awtur barra li jittratta l-problema tas-sofferenza li jġib miegħu il-mard, jipprova jikkoreġi il-mentalita ta' żmienu, li l-faqar u l-mard huma kastig ta' Alla għal xi nuqqas gravi, li seta' wettaq il-bniedem involut, f'dan il-każ huwa Ġob.

prophet job

Dan il-Persunaġġ li kien imfawwar bil-ġid, u mdawwar b'familja mill-isbaħ, f'daqqa waħda jsib ruħu mneżża minn kollox, u agħar minn hekk saħħtu tikkrolla. Hawn il-qalba ta' l-istorja. Tlieta minn ħbiebu, Elifaż,Bildad, u Sofar jibqgħu jippressawh b'ċertezza, li ladarba Alla ikkastigah (?) b'dan il-mod, bilfors li wettaq xi nuqqas gravi. Imma Ġob, fi djalogar letterarju mill-isbaħ, jeħodha magħhom u jibqa' jistqarr bil-qawwa l-innoċenza tiegħu. Fl-aħħar, imxebba' bl-atteġġjament ta' ħbiebu, Ġob jasal jiċċalinġja lil Alla biex juri għaliex kien bagħat fuqu dawk il-ħsarat kollha. Hawn l-awtur, b'sengħa kbira jdaħħal lil Alla fid-diskussjoni biex jagħti tweġġiba, Imma Alla, ma' jispjegax lil Ġob għaliex kien bagħat fuqu dik it-tbatija, imma minflok jagħmillu sensiela ta' mistoqsijiet li, quddiemhom Ġob jibqa miblugħ. Kif jista' l-bniedem jippretendi li jifhem lil Alla, meta Alla hu etern?.....Kif jista' l-bniedem fil-limitazzjonijiet tiegħu, jiddiskuti ma' Alla meta hu sawwarna mix-xejn? .....It-tagħlima hija waħda: li l-bniedem għandu joqgħod dejjem u f'kollox għar-rieda ta' Alla.

MIN JINGĦAQAD MA KRISTU....JSIR ĦOLQIEN ĠDID... Għat-2 Qari tinqara silta mit-2 Ittra lill-Korintin (2 Kor.5:14-17). F'din is-silta San Pawl jiddefendi l-ministeru tiegħu mill-qlajjiet u l-attakki ta' wħud li xekklulu xogħlu Ġewwa Korintu. L-istess ħsieb tal-ġudizzju nissel f'Pawlu 'biża qaddis' li jaqdi lil Alla skont is-sejħa tiegħu ta' Appostlu. B'kunvinzjoni, huwa lest li jkompli jaqdi l-ħidma tiegħu ta' Appostlu biex jogħġob lil Ġesu' Kristu. Jipprova jikkonvinċi lill-Komunita, billi jfiehem il-bidla kbira li ġabet fih, 'il-fidwa ta' Kristu'. Għandu f'moħħu iż-żewġ waqtiet ta' ħajtu, a) dik ta' qabel u b) dik ta wara l-konverżjoni , meta ltaqa u b'mod sħiħ ingħata għal Kristu. Ma jiddejjaqx jistqarr, li qabel ma' ltaqa miegħu, kien żbaljat fl-għarfien tiegħu, meta żamm u mexa skont il-ġudizzju tal-Lhud ta' żmienu, dwar Ġesu'.

Imma wara li personalment deherlu u ħatfu għaliH, moħħħu ddawwal u għaraf min kien tassew. Minn dak il-mument il-quddiem sar bniedem kompletament ġdid, u baqa jirreferi għal dak il-mument partikulari, bħala, twelid u ħajja ġdida fi Kristu. "Meta wieħed jingħaqad ma' Kristu, isir ħolqien ġdid; il-qadim għadda u daħal il-ġdid" (5:17). Bl-aċċettazzjoni ta' Kristu, in-nisrani jsir 'ħolqien ġdid', jgħaddi mill-ħajja l-qadima tad-dnub, għall-ħajja ġdida tal-grazzja. Din hija l-isfida ta' kull nisrani....SFIDA KONTINWA LI, AKKOST TA' KOLLOX.....NIBQGĦU ANKRATI MAL-MULEJ ĠESU' ...

Jesus embrassing a man

DAL-BIŻA' KOLLU GĦALIEX?.... MELA MA GĦANDKOMX FIDI?..... L-Evanġelju skont San Mark, forsi minħabba li huwa l-iqsar wieħed, għal ħafna żmien donnu ġie xi ftit imwarrab. Iżda meta l-istudjużi għarfu b'ċertezza li dan hu l-ewwel Evanġelju li nkiteb, l-interess għħall-istudju tiegħu kiber sewwa. Mark jagħti aktar spazju lill-azzjoni milli lit-tagħlim ta' Ġesu'. Illum nisimgħu rakkont li nsibuh fis-sinottiċi kollha (Mk. 4:35-41/ Mt.8:18-27/ Lq.8 :22-25). Mingħajr dubju, dan ta' Marku jispikka fis-sbuħija minħabba dettalji, li mpossibli ma' ħarġux minn xi ħadt li kien preżenti fid-dgħajsa dakinhar meta Ġesu' sikket il-maltempata qalila fil-baħar tal-Galilija. (Aktarx minn Pietru). Dettalji bħal : kien filgħaxija/ħaduh magħhom/ dgħajjes oħra/riefnu kbir/ bdiet timtela bl-ilma/kien fil-poppa/rieqed fuq imħadda/ordna lir-riħ/waqgħet kalma kbira, ċanfira lid-dixxipli etc...etc..

« Dan min hu? » (v.41b) Jidher li l-appostli, li bosta minnhom kienu sajjieda, vera li l-maltempata kienet tal-biża, imma, aktar twerwru meta Ġesu' :« qam, ORDNA lir-riħ u QAL lill-baħar », "ISKOT BIŻŻEJJED" « u r-riħ waqaf u waqgħet kalma kbira » (v.39). Mela 'MIN' seta' kien ladarba b'kelmtu biss, sikket ir-riħ u l-baħar ? Malajr ftakru, li fuq Alla biss jingħad li : "bidel ir-riefnu f'żiffa, u sikket mewġ il-baħar" (Salm107:29). Hekk għamel Ġesu' fir-rakkont tal-vanġelu. Mela Ġesu' wera li: għandu setgħat bħal ta' Alla...... Mela hu wkoll Sid l-ibħra,.... . Sid in-natura..... u Sid il-ĦOLQIEN.....

Leli Muscat.
lelimuscat@gmail.com

30 ta' Ġunju 2024.
It-13 Ħadd ta' matul is-Sena. Sena B.
Kristu Jaħkem fuq il-Mewt.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb ta' l-Għerf. Għerf 1: 13-15. 2: 23-24.
Salm Responsorjali: Salm 29(30): 2. 4. 5-6. 11. 12a. 13b.
It-tieni Qari: Qari mit-Tieni Ittra ta'San Pawl Appostlu lill-Korintin. 2Kor 8: 7. 9. 13-15.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 5: 21-43.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Charles Debono.
debono.charles@gmail.com

7 ta' Lulju 2024.
Il-14 Ħadd ta' matul is-Sena. Sena B.
Biex lil Kristu Nistgħu Nilqgħuh.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel. E&380;ek 2: 2-5.
Salm Responsorjali: Salm 122(123): 1-2a. 2bċd. 3-4.
It-tieni Qari: Qari mit-Tieni Ittra ta'San Pawl Appostlu lill-Korintin 2Kor 12: 7-10.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 6: 1-6.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Leli Muscat.
lelimuscat@gmail.com

14 ta' Lulju 2024.
Il-15 Ħadd ta' matul is-Sena. Sena B.
kInkunu Appostli -- Profeti.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Għamos. Għamos 7: 12-15.
Salm Responsorjali: Salm 84(85): 9ab-10. 11-12. 13-14.
It-tieni Qari: Qari mil Ittra ta' San Pawl Appostlu lill-Efesin. Ef 1: 3-14.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk6: 7-13.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Charles Debono.
debono.charles@gmail.com

21 ta' Lulju 2024.
Is-16 Ħadd ta' matul is-Sena. Sena B.
L-Isqfijiet: Ir-Ragħajja tal=Knisja.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija. Ġer 23: 1-6.
Salm Responsorjali: Salm 22(23): 1-3a. 3b-4. 5. 6.
It-tieni Qari: Qari mit-Tieni Ittra ta'San Pawl Appostlu lill-Efesin. Efes 2: 13-18.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 6: 30-34.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Dun Anton Mallia Borg.
vinbonnici@gmail.com

3 ta' Lulju 2024.
It-3 Ħadd ta' matul is-Sena. Sena B.
.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija. Is 50: 4-7.
Salm Responsorjali: Salm 21(22): 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24.
It-tieni Qari: Qari mit-Tieni Ittra ta'San Pawl Appostlu lill-Korintin.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Charles Debono.
debono.charles@gmail.com

Painting - San George Preca

San Ġorġ Preca


Talba lil San Ġorġ Preca

O Alla inti sejjaħ, lis-saċerdot tiegħek għall-ministeru ta'
l-Evanġelizzazzjoni, agħtina nitolbuk li mħeġġin bil-interċessjoni tiegħu, aħna wkoll naħdmu bla heda
għas-saħħa tad-dinja u nħabirku biex jitkattar l-għadd ta'dawk li jemmnu. Bi Kristu Sidna. Amen


Saint Matthew

San Mattew


Saint Mark

San Mark


Saint Luke

San Luqa


Saint John

San Ġwann