nativity scene

Xi Links Importanti


Abraham


Mose'


Isaija


Eżekiel


Ġeremija


San Pawl


Riflessjoni fuq
il-Qari tal-Quddies tal-Ħudd.


27 ta' Mejju 2018.
It-Trinita Qaddisa.
Jien Magħkom Dejjem.

L-ewwel Qari: Qari Ktaeb tad-Dewteronomju. Dewt 4: 32-34. 39-40.
Salm Responsorjali: Salm 32(33): 4-5. 6. 9. 18-19. 20-22.
It-tieni Qari: Qari mill-Ittra ta' San Pawl Appostlu lir-Rumani. Rum8: 14-17.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Mat 28: 16-20.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

The holy Trinity

Il-Ħadd li għadda bis-Solennita ta’ Għid –il Ħamsin temmejna ż-żmien Liturgiku ta’ L-Għid, billi fakkarna, t-twelid tal-Knisja f’Nhar Pentekoste, meta seħħet il-wegħda tal-Paraklitu. llum il-Liturġija tkompli l-mixja tagħha biż-‘Żmien ta’ Matul is-Sena’. Bir-raġun tibda dan iż-żmien billi tfakkarna, l-‘Missier’ li.....wera mħabbtu u ħidmietu fil-ħolqien. Alla l-‘Iben’ li......fdiena u salvana. U Alla l-‘Ispirtu s-Santu’ li.....jqaddisna u jfakkarna dak kollu li, Ġesu’ kien għallem u għamel, meta, ‘Tlitt Persuni f’Alla Wieħed’.

Fir-rifflessjoni profonda, ta’ l-ewwel komunitajiet Insara, wara l-qawmien ta’ Ġesu’ mill-imwiet, diġa, fl-ittri Pawlini, li huma l-ewwel kitbiet tal-Ġdid Testment, insibu diversi dossoloġiji (espressjonijiet ta’ tifħir lil Alla), ta’ dimensjoni Trinitarja. Fl-għeluq tat-2 Ittra lil komunita ta’ Korintu, li propabbli nkitbet fil-ħarifa tas-sena 57wk., jtemm l-kitba tiegħu b’din it-tislima qaddisa, li għadha sallum tintuża f’kull quddiesa. “Il-grazzja ta' Sidna Ġesù Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu jkunu magħkom ilkoll”. (2Kor:13:13).

Sa kemm l-awtur li tana’ l-vanġelu skont San Mattew ġie biex itemm il-kitba tiegħu, mela ħabta tas-snin 70/80 wk., diġa’ nsibu l-forma tal-magħmudija f’Isem it-Trinita. Għalhekk fuq fomm Ġesu’ nsibu l-ordni b’riferenza Trinitarja. « Morru, mela, agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha, u għammduhom fl-isem tal-Missier u ta' l-Iben u ta' l-Ispirtu s-Santu » [Mt:28:19]. Din tidher li kienet il-formula liturġika li, bdiet tintuża fil-knisja primittiva fir-rit tal-magħmudija.

picture of baptism

In-nisrani jgħix ħajtu f’Isem it-Trinita. F’isem it-Trinita jitgħammed. F’isem dawn it-Tlitt Persuni nirċievu s-Sagramenti l-oħra. B’hekk nissaħħu spiritwalment u materjalment billi tissawwab fuqna l-kotra ta’ l-imħabba ta’ Alla permezz tal-grazzji li nirċievu. Kemm huwa għaqli l-ħsieb li, f’ħinijiet diversi tal-ġurnata, niftakru u nsellmu lit-Tlett Persuni tat-Trinita Qaddisa, bl-istess dossoloġija li l-insara tar-4 seklu kienu diġa jtennu biex jirribattu l-‘kontraversji ta’ Arju’. « Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu ».

Tassew Alla…..li m’hawnx ieħor għajru…..Fl-ewwel qari nisimgħu silta mill-Ktieb tad-Deteronomju, il-ħames u l-aħħar ktieb tal-Pentatewku. Pentatewku huwa l-isem li bih huma magħrufa l-ewwel 5 kotba tal-Bibbja. L-isem Dewteronomju jfisser ‘repetizzjoni tal-Liġi’. Ir-raġuni hi, li wara mijiet ta’ snin li seħħew il-ġrajjiet imsemmija, reġgħu nġabru u nkitbu mill-ġdid, bi skop li l-poplu Iżraelit iqawwi qalbu f’kull sitwazzjoni li seta’ sab ruħu fiha. Bit-tama’ li, bħalma Alla fl-imgħoddi kien għażel lilhom, ħelishom u pprovdilhom , hekk għad jerġa’ jagħmel fi żminijiet ta’ kriżi. L-indikazzjoni hija li dan seħħ fi żmien, jew ftit wara l-eżilju ta’ Babilonja. Il-ktieb jikkonsisti fi tlitt diskorsi twal, impoġġija fuq fomm Mose’, qisu qed jirrakkontom viċin tmiem ħajtu.

Fis-silta nisimgħu kif l-awtur jfissrilna ‘min Hu Alla ta’ Izrael’. Alla li kien għażel lilhom minn fost bosta popli oħra, wera bi żgur li kien dejjem hemm, dejjem lest biex jipproteġiehom. L-awtur jagħti ħarsa lura lejn il-ġrajja l-kbira tal-ħelsien mill-jasar ta’ l-Egittu. « …qatt xi alla fittex li jagħżel għaliħ poplu minn fost poplu ieħor b'tiġrib, b'sinjali, b'għeġubijiet, b'taqbid, b'id qawwija u bi driegħ merfugħ, b'għemejjel kbar tal-biża', bħalma għamel għalik quddiem għajnejk fl-Eġittu l-Mulej, Alla tiegħek? (Dewt:4:34). ….. Mela, erġgħu lura….Duru lejH. …..Ħarsu l-ordnijiet u l-kmandamenti tiegħu,…….. u jkollkom ir-rizq.

Aħna wlied Alla…..werrieta ma’ Kristu…..Fit-tieni qari nisimgħu silta mill-Ittra ta’ Pawlu lir-Rumani. Huwa jfakkar li, dawk kollha mgħammda fi Kristu, huma wlied Alla, anzi, huma aħwa ta’ Ġesu, għalhekk werrieta ma’ Kristu fil-glorja tas-sema. Permezz tal-magħmudija, l-insara ma’ nirċevux spirtu ta’ biża jew jasar, imma nsiru Ulied adottivi ta’ Alla. Għalhekk ladarba huwa Missierna, għandna d-dinjita li, nistgħu nsejħulu Abbà–Papà-Missier.

Għax intom ma rċevejtux l-ispirtu li jwassalkom għall-jasar biex terġgħu taqgħu fil-biża', imma rċevejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom ulied adottivi; u li bih aħna nistgħu ngħajjtu: "Abbà Missier." (V15). Pawlu jassigurana minn dan, imma l-ewwel, irridu nbatu ma Kristu, imbagħad, bħala werrieta, miegħu naslu, biex bħalu nkunu gglorifikati.

symbol of the holy trinity

Agħmlu dixxipli...għammduhom …għallmuhom….bħala vanġelu llum jinqraw l-aħħar 5 versi tal-vanġelu skont San Mattew. L-għażla ta’ din is-silta f’rabta mal-festa liturġika li qegħdin niċċelebraw, hija minħabba r-riferenza għat-Tlitt Persuni tat-Trinita Qaddisa, li nsibuhom imniżżla wara xulxin (V19b). Nistgħu ngħidu li din ir-riferenza hija,‘unika fl-4 Vanġeli Kanonoċi’. Is-silta tiftaħ bid-dettal li l-ordnijiet huma mogħtija fuq, il-muntanja’. Mela dak li se jiġi rrivelat qed jingħad b’awtorita. L-awtur sagru, bir-rifflessjoni ta’ (Dan7:14), attribwixxa lil-Mulej din l-affermazzjoni, …Ġesù resaq ikellimhom u qalilhom:, "Lili ngħatat kull setgħa fis-sema u fl-art” [Mt:28:18]. Din is-setgħa issa tgħaddi wkoll fuq id-dixxipli, billi f’Ismu, jagħmlu dixxipli mill-ġnus kollha, jgħammduhom u jgħallmuhom.

Il-kittieb fil-bidu tal-vanġelu jattribbwixxi l-profezija minn Isaija (7:14) ghat-twelid ta’ Ġesu’.'Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben, u jsemmuh Għimmanu-eL’ li bi lsienna jfisser ‘Alla magħna’. (Mt:1:23). Din il-wegħda tiġi garantita fi tmiem tal-vanġelu b’dikkjarazjoni solenni minn Ġesu’ nnifsu. « U ara, jiena magħkom dejjem, sa l-aħħar taż-żmien. » (V.20b) .

Mill-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika:
KKK

  • KKK 234

  • Il-misteru tat-Trinità Qaddisa hu l-misteru ewlieni tal-fidi u tal-ħajja nisranija. Hu l-misteru ta’ Alla fih innifsu. Hu għalhekk il-bidu tal-misteri l-oħra kollha tal-fidi, hu d-dawl li jdawwalhom. Hu t-tagħlim l-aktar fondamentali u essenzjali tal-“ġerarkija tal-veritajiet tal-fidi”. “Il-ġrajja kollha tas-salvazzjoni m’hijiexħlief il-ġrajja tat-triq u tal-mezzi li bihom Alla waħdu veru: il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu, wera lilu nnifsu lill-bnedmin, u wara li reġgħu lura minn dnubiethom, ħabbibhom mill-ġdid u għaqqadhom mieghu”.

  • KKK 237

  • It-Trinità hi misteru tal-fidi fis-sens strett tal-kelma, wieħed mill-“misteri moħbija f’Alla, li ma setgħux ikunu magħrufin kieku ma ġewx rivelati minn Alla”. Alla, iva, ħalla xi sinjali ta’ dan il-misteru fil-ħolqien u fir-Rivelazzjoni tul it-Testment il-Qadim. Iżda l-intimità ta’ l-Esseri tiegħu bħala Trinità Qaddisa hu misteru li ma tilħqux ir-raġuni waħedha u lanqas kienet tilħqu l-fidi ta’ Israel qabel l-Inkarnazzjoni ta’ l-Iben ta’ Alla u l-missjoni ta’ l-Ispirtu s-Santu.
  • Leli Muscat
    lelimuscat@gmail.com

03 ta' Ġunju 2018.
It-Tifkira Solenni tal-Ġisem u d-Demm ta' Kristu.

L-ewwel Qari: Qari Ktieb ta' l-Eżodu. Eż 24: 3-8.
Salm Responsorjali: Salm 115(116): 12-13. 15. 16bc. 17-18.
It-tieni Qari: Qari mill-Ittra lill-Lhud. Lhud 9: 11-15.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 14: 12-16. 22-26.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

the exposed eucharist

Daħla
Taħt xbihat fejn aħna nilmħu
Mhux il-ħajja imma sinjali,
Jinħbew ħwejjeġ hekk egħżież.
Ikel Ġismu, xorb hu Demmu,
Iżda Kristu sħiħ hemm moħbi
Taħt kull waħda mix-xbihat.

Il-Kelma
L-ewwel qari mill-ktieb ta' l-Eżodu jitratta l-patt li sar bejn Alla u l-poplu Lhudi taħt il-muntanja Horeb. Dak inhar Alla għaraf il-poplu Lhudi bħala l-poplu tiegħu u l-poplu Lhudi għaraf lil Mulej bஎala Alla, l-uniku Alla, tiegħu. Dan il-patt ġie ssiġillat bl-għoti tal-liġi, lhiema liġi l-poplu wiegħed li kien ser iżomm u jgħix, liġi ta' moralita għolja li kienet tiddistingwih mill-popli pagani tal-madwar. U għalekk, dak inhar, saret ċerimonja li biha ġie mwettaq il-patt. Il-patt ġie ssiġillat bid-demm ta' l-għoġġiela ssagrifikati lil Alla, lhiema demm ġie mraxxex fuq l-altar u l-poplu. Għal poplu Lhudi d-demm kien ifisser il-ħajja u għalekk b'dan il-mod seħħet l-għaqda bejn Alla u l-poplu.

Dan id-demm ifakkarna fid-demm li xerred Ġesu' għalina l-bnedmin, demm li jfisser il-ħajja għal dawk li jemmnu, il-ħajja eterna f'għaqda waħda ma' Alla l-Missier.

elevation at mass

Fis-salm, is-salmista jgħidilna li kien wasal fil-punt tal-mewt minħabba li kienet ħakmitu marda serja, għalekk għamel wegħda lil Alla li jekk ifiq jitla' t-tempju f'Ġerusalemm u hemmekk joffri sagrifiċċju ta' radd il-ħajr lil Alla. Is-salmista fieq u tela t-tempju biex iwettaq il-wegħda tiegħu u fil-waqt li jinsab fit-tempju jmur ixandar ma' kulhadd dak li Alla kien għamel għalih. Ninnutaw il-vers " Ngħolli l-kalċi tas-salvazzjoni" fejn b'dan il-kliem jirreferi għat-tazza mimlija bl-inbid li kienet titferra fuq il-vittma tas-sagrifiċċju li kienet tiġi offruta bħala radd il-ħajr lil Alla.

Fit-tieni qari, l-awtur anonimu ta' din l-ittra jmur jurina kif is-sagrifiċċju ta' Kristu hu superjuri għal kull sagrifiċċju ieħor li kien isir fis-santwarju tat-Tempju. Kristu mhux biss huwa l-vittma, vittma safja u bla tinġiż, iżda hu wkoll il-veru qassis il-kbir li joffru din il-vittma. Permezz tas-sagrifiċċju ta' Ġesu' l-bnedmin kollha ġew mifdija minn ħtijiethom. Is-sagrifiċċju ta' Kristu huwa l-patt il-ġdid, patt ta' għaqda ma' Alla , patt li permezz tiegħu il-bniedem li jemmen isir werriet tal-wegħdiet ta' Alla. Pawlu jgħidilna " werrieta ta' Alla u werrieta flimkien ma' Kristu, għax jekk naqsmu miegħu fit-tbatija naqsmu wkoll il-glorja".

Fil-vanġelu d-dixxipli jħejju għall-aħħar ikla ta' Ġesu', l-ikla ta' l-Għid. Permezz ta' din l-ikla ta' l-Għid il-poplu Lhudi kien ifakkar il-ħelsien tiegħu mill-iskjavitu ta' l-Egittu u l-patt li Alla kien daħal fiħ ma' l-poplu Lhudi. Permezz ta' din l-ikla Ġesu' jwaqqaf is-sagrament tal-patt il-ġdid. Permezz ta' dan il-patt Ġesu' jeħles lil umanita mill-iskjavitu tad-dnub u jġib għaqda bejn Alla u l-bniedem u dan għax meta Ġesu' jagħti l-istess ġisem u d-demm tiegħu lil bniedem agħti l-istess ħajja tiegħu.

the last supper

Il-Ħsieb
Korpus, il-festa għażiża tal-Knisja. F'din il-festa il-knisja tfakkarna fl-għotja sħiħa ta' Ġesu' lil bniedem, għax meta tagħna demmu bħala xorb u ġismu bħala ikel, Ġesu' tana l-kollox tiegħu. Meta nieklu l-ġisem ta' Kristu u nixorbu demmu aħna nħabbru l-mewt tiegħu sa ma jiġi.

U kif nista' jien bħala nisrani noqgħod il-bogħod minn Ġesu' ewkaristija, kif nista jien immur għas sagrifiċċju tal-quddiesa u mbagħad ma nitqarbinx, għax huwa nsult li tiġi mistieden għall-ikel, tattendi għall-ikla u mbagħad ma tikolx. L-ikel li jagħtina Ġesu' huwa l-ikel u x-xorb li jsostni lil bniedem għal ħajja ta' dejjem. Fl-ewkaristija jiena nilmah l-imħabba infinita ta' Alla għalina. L-inqas li nista' nagħmel jien hu li nippartjeni minn dan l-ikel u xorb qaddis.

Ħabib toqgħodx il-bogħod minn Ġesu' ewkaristija, għax &#esu' ewkaristija huwa l-ikel tal-ħajja ta' dejjem.

U inti li tersaq regolari għall ewkaristija ( prosit tassew ) tibqa l-istess jew tinbidel għall aħjar? Jekk tibqa' l-istess għallura xi ħaġa ħażina hemm għax min jirċievi lil Ġesu' bil-fidi jinbidel żgur - dejjem għall aħjar.

Talba

Ħallini nfittex u nħabrek sabiex nirċevik kuljum għax int it-tabib litfejjaq lil bniedem mill-mard tar-ruħ u l-ġisem. Għalekk Ġesu' jien nixxennaq għalik bħal ma' l-għażżiela tixxennaq għall-ilma.
Grazzi Ġesu' talli ħabbejtni sal-punt fejn tgħajtni l-kollox tiegħek.

Charles Debono
debono.charles@gmail.com

10 ta' Ġunju 2018.
L-10 Ħadd ta' matul is-Sena.
Kristu Jaħkem fuq ix-Xitan.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi. Ġen 3: 9-15.
Salm Responsorjali: Salm 129(130): 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8.
It-tieni Qari: Qari mit-Tieni Ittra ta' San Pawl Appostlu lill-Korintin. 2Kor4: 13- 5: 1.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 3: 20-35.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Charles Spiteri
charliespiteri@gmail.com

17 ta' Ġunju 2018.
Il-11 il-Ħadd ta' matul is-Sena.
Il-Qawwa Moħbija tas-Saltna.

L-ewwel Qari: Qari Ktieb tal-Profeta Eżekjel. E#380; 17: 22-24.
Salm Responsorjali: Salm 91(92): 2-3. 13-14. 15-16.
It-tieni Qari: Qari mit-Tieni Ittra ta' San Pawl Appostlu lill-Korintin. 2Kor5: 6-10.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 4: 26-35.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

It-tiġdid spiritwali huwa don ta’ Alla. Imma dan ma jiġix waħdu. Għandna bżonn l-għajnuna tal-Ispirtu s-Santu u t-talb kontinwu fil-ħajja tagħna. Il-profeta Eżekjel, li hu stess kien ġardinar, jagħmilhielna ċara. Huwa Alla li jiżra’ r-rimja żgħira u jxettilha fuq muntanja għolja u kbira. Huwa Alla li żerà permezz ta’ Ibnu l-għażiż Ġesù Kristu, l-Knisja; u taħtha jistkenn kull tajr bil-ġwienaħ. Hija l-Knisja Kattolika li tagħti l-merbħa lil kull bniedem ta’ kull kulur u razza.

Charles Spiteri (2015)
charliespiteri@gmail.com

24 ta' Ġunju 2018.
It-Twelid ta' San &288;wann Battista..

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija. Is 49: 1-6.
Salm Responsorjali: Salm 138:.
It-tieni Qari: Qari mill-Atti ta' l-Appostli. Atti13: 22-26.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Luqa. Lq 1: 57-66. 80.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Leli Muscat
lelimuscat@gmail.com

01 ta' Lulju 2018.
It-13 il-Ħadd ta' matul is-Sena.
Kristu Jaħkem fuq il-Mewt.

L-ewwel Qari: Qari mill- Ktieb ta' l-GĦerf. Għerf 1: 13-15. 2: 23-24.
Salm Responsorjali: Salm 29(30): 2. 4. 5-6. 11.12a. 13b.
It-tieni Qari: Qari mit-Tieni Ittra ta' San Pawl Appostlu lill-Korintin. 2Kor8: 7. 9. 13-15.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 5: 21-43.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Charles Debono
debono.charles@gmail.com

Painting - San George Preca

San Ġorġ Preca


Talba lil San Ġorġ Preca

O Alla inti sejjaħ, lis-saċerdot tiegħek għall-ministeru ta'
l-Evanġelizzazzjoni, agħtina nitolbuk li mħeġġin bil-interċessjoni tiegħu, aħna wkoll naħdmu bla heda
għas-saħħa tad-dinja u nħabirku biex jitkattar l-għadd ta' dawk li jemmnu. Bi Kristu Sidna. Amen


Saint Matthew

San Mattew


Saint Mark

San Mark


Saint Luke

San Luqa


Saint John

San Ġwann